חוק החוזים - פרק ה': קיום החוזה

 • חוק חדש (19 באפריל 1973) ס"ח 694.

לתחילת העמוד פרק ה': קיום החוזה
לתחילת העמוד 39. קיום בתום-לב
 • בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב; והוא הדין
  לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

לתחילת העמוד 40. קיום - בידי מי
 • חיוב יכול שיקויים בידי אדם שאיננו החייב, זולת אם לפי מהות החיוב, או לפי המוסכם בין הצדדים, על החייב לקיימו אישית.

לתחילת העמוד 41. מועד הקיום
 • חיוב שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה, במועד שעליו הודיע הנושה לחייב זמן סביר מראש.

לתחילת העמוד 42. קיום מוקדם
 • חיוב יכול שיקויים לפני מועדו, ובלבד שהודיע החייב לנושה על כך זמן סביר מראש והדבר לא יפגע בנושה.

לתחילת העמוד 43. דחיית קיום
 • (א) המועד לקיומו של חיוב נדחה -

  (1) אם נמנע הקיום במועדו מסיבה התלויה בנושה - עד שהוסרה המניעה;

  (2) אם תנאי לקיום הוא שיקויים תחילה חיובו של הנושה - עד שקויים אותו חיוב;

  (3) אם על הצדדים לקיים חיוביהם בד בבד - כל עוד הנושה אינו מוכן לקיים את החיוב המוטל עליו.


  (ב) נדחה המועד לקיום החיוב כאמור בסעיף קטן (א), רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, לחייב את הנושה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לחייב עקב הדחייה, אף אם אין הדבר משום הפרת חוזה מצד הנושה, ואם היה על החייב לשלם תשלומים תקופתיים עד לקיום החיוב שמועדו נדחה - לפטור אותו מתשלומים אלה מתקופת הדחייה.

לתחילת העמוד 44. מקום הקיום
 • (א) חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק - במקום מגוריו הקבוע.

  (ב) שינה הנושה את מקום עסקו או מקום מגוריו אחרי כריתת החוזה, ישא בהוצאות הנוספות הנובעות מקיום החיוב במקום החדש.

לתחילת העמוד 45. קיום בבינונית
 • חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגים או טיבם, יש לקיים במתן נכס או שירות מסוג ומטיב בינונים.

לתחילת העמוד 46. קיום בסכום ראוי
 • חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להתשלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.

לתחילת העמוד 47. קיום במטבע ישראלי
 • חיוב לשלם בארץ במטבע-חוץ שתשלומו באותו מטבע אסור לפי הדין, יש לקיים בתשלום במטבע ישראלי, לפי שער החליפין הרשמי ביום התשלום.

לתחילת העמוד 48. קיום על תנאי
 • חיוב אשר לקיומו התחייב החייב כלפי הנושה בחיוב אחר, או שהעביר לו לשם כך זכות כלפי אדם שלישי, חזקה שלא התכוונו להפקיעו אלא אם קויימו החיוב האחר או הזכות.

לתחילת העמוד 49. זקיפת תשלומים בחיוב אחד
 • סכום שניתן לסילוקו של חיוב אחד, ייזקף תחילה לחשבון ההוצאות שנתחייב בהן החייב בשל אותו חיוב, לאחר מכן לחשבון הריבית ולבסוף לחשבון החיוב עצמו.

לתחילת העמוד 50. זקיפת תשלומים בחיובים אחדים
 • סכום שניתן לנושה שעה שהגיעו לו מן החייב חיובים אחדים, רשאי החייב, בעת התשלום, לציין את החיוב שלחשבונו ייזקף הסכום; לא עשה זאת, רשאי הנושה לעשות כן.

לתחילת העמוד 51. בחירה בין חיובים חלופים
 • (א) בחיובים חלופים רשאי החייב, בהודעה לנושה תוך תקופת שנקבעה לכך, ובאין תקופה כזו - תוך זמן סביר לפני המועד לקיום, לבחור את החיוב שיקיים; לא עשה זאת, רשאי הנושה, בהודעה לחייב, לבחור את החיוב.

  (ב) הוסכם כי זכות הבחירה תהיה בידי הנושה והוא לא השתמש בה תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופה כזו - תוך זמן סביר לפני המועד לקיום, רשאי החייב, בהודעה לנושה, לבחור את החיוב.

לתחילת העמוד 52. תחליף קיום
 • נעשה קיומו של חיוב בלתי אפשרי, ויש בשל כך לחייב זכות לפיצוי או לשיפוי כלפי אדם שלישי, על החייב להעביר לנושה את הזכות, או מה שקיבל על פיה, כדי שוויו של החיוב.

לתחילת העמוד 53. קיזוז
 • (א) חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עיסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עיסקה אחת, אם הם חיובים קצובים.

  (ב) אין לקזז חיוב שהזכות לקיומו אינה ניתנת לעיקול.

  (ג) הוראות סעיפים 49 ו-50 יחולו, בשינוים המחוייבים, גם על סילוק דרך קיזוז.