חוק החוזים - פרק ד': חוזה לטובת אדם שלישי

  • חוק חדש (19 באפריל 1973) ס"ח 694.

לתחילת העמוד פרק ד': חוזה לטובת אדם שלישי
לתחילת העמוד 34. הקניית הזכות
  • חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב), מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו.

לתחילת העמוד 35. דחיית הזכות
  • זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב מתבטלת למפרע, אם הודיע לאחד הצדדים לחוזה על דחיית הזכות תוך זמן סביר לאחר שאחד מהם הודיע לו עליה.

לתחילת העמוד 36. ביטול הזכות
  • (א) כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למוטב על זכותו לפי החוזה, רשאים הם לשנותה או לבטלה על ידי שינוי החוזה.

    (ב) בחיוב שיש לקיימו עקב מותו של אדם - על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה - רשאי הנושה, בהודעה לחייב או בצוואה שהודעה עליה ניתנה לחייב, לבטל את זכותו של המוטב או להעמיד במקומו מוטב אחר, אף אחרי שנודע למוטב על זכותו.

לתחילת העמוד 37. טענות נגד המוטב
  • כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיוב תעמוד לו גם כלפי המוטב.

לתחילת העמוד 38. שמירת זכותו של הנושה
  • זכותו של המוטב אינה גורעת מזכותו של הנושה לדרוש מן החייב את קיום החיוב לטובת המוטב.