חוק החוזים - פרק א': כריתת החוזה

 • חוק חדש (19 באפריל 1973) ס"ח 694.

לתחילת העמוד פרק א': כריתת החוזה
לתחילת העמוד 1. כריתת חוזה - כיצד
 • חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.

 • פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה: הפנייה יכול שתהיה לציבור.

לתחילת העמוד 3. חזרה מן ההצעה
 • (א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לגיצע לפני שנתן הודעת קיבול.

  (ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזורא בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע.

לתחילת העמוד 4. פקיעת ההצעה
 • ההצעה פוקעת -

  (1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה:

  (2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול-דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

לתחילת העמוד 5. קיבול
 • הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.

לתחילת העמוד 6. קיבול דרך התנהגות
 • (א) הקיבול יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות אחרת, אם דרכים אלה של קיבול משתמעות מן ההצעה; ולענין סעיפים 3(א) ו-4(2), התנהגות כאמור דינה כדין מתן הודעת קיבול.

  (ב) קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הניצע ייחשב לקיבול, אין לה תוקף.

לתחילת העמוד 7. חוקת קיבול
 • הצעה שאין בה אלא כדי לזכות את הניצע, חזרה עליו שקיבל אותה, זולת אם הודיע למציע על התנגדותו תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

לתחילת העמוד 8. מועד הקיבול
 • (א) אין לקבל הצעה אלא תוך התקופה שנקבעה לכך בהצעה, ובאין תקופה כזאת - תוך זמן סביר.

  (ב) נתן הניצע הודעת קיבול בעוד מועד, אך הודעתו נמסרה למציע באיחור מחמת סיבה שאינה תלויה בניצע ולא היתה ידועה לו, נכרת החוזה, זולת אם הודיע המציע לניצע על דחיית הקיבול מיד לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול.

לתחילת העמוד 9. קיבול לאחר פקיעה
 • קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה.

לתחילת העמוד 10. חזרה מן הקיבול
 • הניצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף 6(א).

לתחילת העמוד 11. קיבול תוך שינוי
 • קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה, כמוהו כהצעה חדשה.

לתחילת העמוד 12. תום-לב במשא ומתן
 • (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.

  (ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, יחולו בשינויים המחוייבים.