חוק ההתיישנות - פרק שלישי: חישוב תקופת ההתיישנות

 • חוק חדש (6 באפריל 1958) ס"ח 251.
  תיקון מס' 1 (11 במרץ 1965) ס"ח 450: סעיף 22.
  תיקון מס' 2 (18 בינואר 1978) ס"ח 883: סעיף 14.
  תיקון מס' 3 (30 ביוני 2004) ס"ח 1946: סעיף 11.
  תיקון מס' 4 (12 ביולי 2007) ס"ח 2103: סעיפים 18א ו-18ב (הוספה).
  תיקון מס' 5 (3 באוגוסט 2015) ס"ח 2497: סעיף 7.
  תיקון מס' 6 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 18א.

לתחילת העמוד פרק שלישי: חישוב תקופת ההתיישנות
לתחילת העמוד 10. קטינות
 • בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו עדיין לא מלאו לתובע שמונה-עשרה שנה.

לתחילת העמוד 11. ליקוי נפשי או שכלי
 • בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי או שכלי, זמני או קבוע, ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס, לא יבוא במנין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופוס העובדות המהוות את עילת התובענה.

לתחילת העמוד 12. יחסי אפוטרופסות
 • בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היה התובע אפוטרופוס של הנתבע או נתון לאפוטרופסותו.

לתחילת העמוד 13. נישואין
 • בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו היו בעלי הדין נשואים זה לזה; בנישואין שהוכרזו כדין בטלים מעיקרא או שהופקעו כדין, יראו את בעלי הדין לענין סעיף זה, כאילו היו נשואים זה לזה עד יום ההכרזה או עד יום ההפקעה. 

לתחילת העמוד 14. שהות מחוץ לישראל
 • בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא במנין הזמן שבו נמצא אחד מבעלי הדין בשטח מדינה, שמחמת התנאים שהיה נתון בהם שם או מחמת היחסים שהיו שוררים בין אותה מדינה לבין מדינת ישראל לא יכול היה, הוא או בעל דינו, לקיים את הבירור המשפטי.

  בסעיף זה -

  "שטח מדינה" - לרבות כל ארץ חסות וכל שטח התפוס למעשה בידי מדינה;

  "בעל דין" - לגבי נכס המוקנה לאפטרופוס על נכסי נפקדים, לאפוטרופוס על נכסי גרמנים או לממונה על רכוש האויב - מי שהיה בעל הנכס האמור ערב ההקנייה, ולגבי נכס שבניהולו של האפוטרופס הכללי - בעל הנכס.

     

לתחילת העמוד 15. תובענה שנדחתה
 • הוגשה תובענה לפני בית משפט, לרבות בין דין דתי, והתובענה נדחתה באופן שלא נבצר מן התובע להגיש תובענה חדשה בשל אותה עילה, לא יבוא במנין תקופת ההתיישנות הזמן שבין הגשת התובענה ובין דחייתה.

לתחילת העמוד 16. תקופת ההתיישנות לאחר עיכוב
 • נתעכב מנין תקופת ההתיישנות כאמור בסעיפים 10 ו-12 עד 15, לא תסתיים התקופה לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו חדל העיכוב;
  נתעכב מנין התקופה כאמור בסעיף 11 - לא תסתיים לפני שעברו לפחות שנתיים מן היום שבו חדל העיכוב.

לתחילת העמוד 17. סגירת בית משפט
 • נבצר מן התובע בשנה האחרונה של תקופת ההתיישנות להגיש את התובענה מפני שנסגר בית המשפט המוסמך לדון בה, לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה שנה מן היום שבו חזר ונפתח בית המשפט.

לתחילת העמוד 18. נסיבת הזכות אינה משפיעה
 • לענין חישוב תקופת ההתיישנות אין נפקא מינה אם הזכות נתבעת על ידי הזכאי המקורי או על ידי חליפו או אם הזכות נתבעת נגד החייב המקורי או נגד חליפו, ובלבד שאם נסבה הזכות בדרך ירושה, לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה לפחות שנה אחת מן היום שבו נסבה הזכות.

לתחילת העמוד 18א. תביעה בשל תקיפה מינית או התעללות
 • (א) בחישוב תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש נפגע בשל מעשה כמפורט להלן נגד הפוגע בו, לא יבוא במניין הזמן שבו טרם מלאו לנפגע 28 שנים:

  (1) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;

  (2) התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;

  (3) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו לו 21 שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.


  (ב) בסעיף זה -
  "בן משפחה" -

  (1) הורה, בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו, סב או סבתא;

  (2) מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות, אח או אחות חורגים, דוד או דודה, גיס או גיסה;

  (3) אומן, בן זוגו של אומן אף אם אינו נשוי לו, אביו או אמו של אומן;

  (4) מי שמלאו לו 15 שנים והוא אחד מאלה: בנו או בתו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה;


  "אומן" - אב או אם במשפחת אומנה כהגדרתה בחוק אומנה לילדים, התשע"-2016, או במשפחת אומנה אחרת שאישר משרד הרווחה והשירותים החברתיים;


  "אחראי על קטין" -

  (1) מי שעליו האחריות לצורכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין מחמת מעשה כשר או אסור שלו;

  (2) מי שהקטין מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו 18 שנים, ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.


  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו אם הוגש כתב אישום נגד הפוגע בשל עבירה כאמור בסעיף 18 ב שביצע בנפגע, והתובענה היא בשל מעשה המהווה עבירה כאמור.

לתחילת העמוד 18ב. תביעה נגד מי שהוגש נגדו כתב אישום בעבירת התעללות בקטין או בעבירת מין
 • תקופת ההתיישנות של תביעה בתובענה שהגיש נפגע, בשל עובדות המהוות עבירה כמפורט להלן שבוצעה בו, נגד הפוגע בו שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור, לא תסתיים לפני שעברה שנה מהיום שבו פסק הדין בהליך הפלילי הפך לחלוט: 

  (1) עבירת התעללות לפי סעיף 368 ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בסעיף זה - חוק העונשין), שבוצעה בקטין בידי האחראי עליו; בסעיף זה, "אחראי על קטין" - כהגדרתו בסעיף 18 א(ב);

  (2) עבירה לפי סעיפים 346 ,345 (א), 347 (א) או (ב), 348 (א), (ב), (ג 1) או (ד), ו– 351 לחוק העונשין, או לפי סעיף 75 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 31955- , שבוצעה בקטין או באדם שטרם מלאו לו 21 שנים, לפי הענין.