חוק ההתיישנות - פרק רביעי: הוראות שונות

 • חוק חדש (6 באפריל 1958) ס"ח 251.
  תיקון מס' 1 (11 במרץ 1965) ס"ח 450: סעיף 22.
  תיקון מס' 2 (18 בינואר 1978) ס"ח 883: סעיף 14.
  תיקון מס' 3 (30 ביוני 2004) ס"ח 1946: סעיף 11.
  תיקון מס' 4 (12 ביולי 2007) ס"ח 2103: סעיפים 18א ו-18ב (הוספה).
  תיקון מס' 5 (3 באוגוסט 2015) ס"ח 2497: סעיף 7.
  תיקון מס' 6 (6 במרץ 2016) ס"ח 2534: סעיף 18א.

לתחילת העמוד פרק רביעי: הוראות שונות
לתחילת העמוד 19. תקופת התיישנות מוסכמת
 • רשאים בעלי הדין להסכים, בחוזה נפרד בכתב, על תקופת התיישנות ארוכה מן הקבועה בחוק זה, ובתביעה שענינה אינו מקרקעין - גם על תקופת התיישנות קצרה מן הקבועה בחוק זה, ובלבד שלא תקצר מששה חדשים.

לתחילת העמוד 20. הזכות ליפרע משעבוד
 • נושה שיש לו על חובו ערבון, משכנתה, משכון או שעבוד כיוצא באלה, אין בהתיישנות כדי לפגוע בזכותו ליפרע מן השעבוד.

לתחילת העמוד 21. התיישנות פסק דין
 • פסק דין בתובענה שעברו עליו עשרים וחמש שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כל שהיא כדי לבצעו, רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ושאולם פסק דין בתובענה שלפי תכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות.

לתחילת העמוד 22. תיקון חוק הקרקעות העותמני
 • בסעיפים 20 ו-78 לחוק הקרקעות העותומני תבוא במקום התקופה בהם תקופת חמש-עשרה שנה, ולגבי מקרקעין שנרשמו בספרי האחוזה לאחר סידור זכות הקנין לפי פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) - תקופת עשרים וחמש שנים, ואולם לגבי אדם שהחל בהחזקת מקרקעין לאחר יום כ"ד באדר א' תש"ג (1 במרס 1943), לא יבואו במנין חישוב התקופה חמש שנים המתחילות מיום תחילת חוק זה; ובמקום הטעמים החוקיים לעיכוב תקופת ההתיישנות האמורים בסעיף 20 לחוק האמור, יחולו הוראות חוק זה לחישוב תקופת ההתיישנות.

לתחילת העמוד 23. תיקון פקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין)
 • בפקודת הקרקעות (סידור זכות הקנין) -

     (1) הסעיפים 52 ו-53 - בטלים;
     (2) בסעיף 55, במקום איזכור סעיף 1663 של המג'לה, יבוא איזכור חוק זה.

לתחילת העמוד 24. תיקון פקודת הנזיקין האזרחיים
 • בפקודת הנזיקין האזרחיים, 1944 -

  (1) סעיף 68, 68ב, 68ג, 68ד ו-71א - בטלים;
  (2) בסעיף 68א, ברישה, במקום המלים "לענין תקופת ההתיישנות" יבואו המלים "לענין תקופת ההתיישנות בתובענה על נזיקין אזרחיים", ובכל מקום באותו סעיף במקום המלה "תביעה" תבוא המלה "תובענה".      

לתחילת העמוד 25. תיקון פקודת השטרות
 • בפקודת השטרות, בסעיף 96, בסעיף קטן (א), במקום המלים "חמש שנים", יבואו המלים "שבע שנים" ובמקום המלים "שנה אחת" תבוא המלה "שנתיים".

לתחילת העמוד 26. ביטולים
 •  בטלים -

     (1) סעיפים 1660, 1662 עד 1672 ו-1674 למג'לה;
     (2) סעיפים 276 עד 282 לחוק הסחר הימי העותומני מיום 20 באוגוסט 1863;
     (3) סעיפים 65 ו-68 לחוק המסחרי העותומני משנת 1850;
     (4) סעיפים 143 - 147 לחוק הזמני על ההוצאה לפועל העותומני מיום 11 במאי 1914;    
     (5) סעיף 10 לחוק זוכת יוצרים, 1911;
     (6) פקודת ההתיישנות (אויבים ושבויי מלחמה), 1946 (2);
     (7) סעיף 12(4) לפקודת מסילות הברזל הממשלתיות 1936;
     (8) סעיף 11 לחוק בנק הדואר, תשי"א-1951.

לתחילת העמוד 27. דינים שמורים
 • אין חוק זה בא לפגוע בתקופת התיישנות הקבועה לענין פלוני בדין אחר, אלא אם נאמר כך במפורש בחוק זה; ואין חוק זה בא לפגוע בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי.

לתחילת העמוד 28. דין המדינה
 • הוראות חוק זה יחולו גם על המדינה.

לתחילת העמוד 29. הוראות מעבר
 • (א) תביעה שנתיישנה לפני תחילתו של חוק זה וענינה אינו מקרקעין, לא יחולו עליה ההוראות של חוק זה הקובעות תקופות ההתיישנות; אך תובענה על תביעה שנתיישנה כאמור שהיתה תלויה ערב תחילתו של חוק זה - רשאי בית המשפט להחיל עליה כל הוראות חוק זה אף שענינה אינו מקרקעין.

  (ב) תביעה שענינה מקרקעין יחולו עליה כל הוראות חוק זה, אף אם לפני תחילת חוק זה נתיישנה התביעה או נסתיימה התקופה שהיתה קבועה בסעיפים 20 ו-78 לחוק הקרקעות העותומני.

  (ג) תביעה שלא נתיישנה לפני תחילתו של חוק זה יחולו עליה כל הוראות חוק זה.

  (ד) בכל המקרים האמורים בסעיף זה לא תקצר תקופת ההתיישנות מכפי שהיתה נתונה לפני תחילת חוק זה.

לתחילת העמוד 30. ביצוע ותקנות
 • שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה תקנות לשם הקניית תוקף להוראות בדבר חישובן וארכן של תקופות ההתיישנות שנקבעו בהסכם בין ישראל ומדינה זרה, או באמנה בינלאומית שישראל צד לה, אף אם ההוראות באותו הסכם או באותה אמנה סוטות מהוראות חוק זה.