חוק האזרחים הותיקים - תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ג-2012

לתחילת העמוד תקנות האזרחים הוותיקים (שליחה ופרסום של חוברת מידע), התשע"ג-2012
לתחילת העמוד 1. הגדרות
  • בתקנות אלה, "אמצעי תקשורת נפוץ" - עיתון יומי בעל תפוצה ארצית או שידורי רדיו בשידורים ארציים, היוצא לאור או המשודרים, לפי העניין, באחת מהשפות האלה: עברית, ערבית, רוסית או אמהרית.

לתחילת העמוד 2. שליחת חוברת מידע לאזרח ותיק
  • (א) המשרד ישלח לאזרח ותיק, בהגיעו לגיל הקובע כמשמעותו בחוק חוברת המאגדת את תמצית המידע שנמסר למשרד לפי סעיף 15א(ב) לחוק (להלן - חוברת מידע).

    (ב) ראה השר כי נבצר מהמשרד לשלוח חוברת מידע במועד כאמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לדחות מועד זה לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים; דחה השר את מועד שליחת חוברת המידע, המשרד יפרסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית הודעה על הדחייה כאמור, אשר תכלול גם פרטים כאמור בתקנה 3(א).

    (ג) חוברת מידע תישלח בדואר לפי מענו של האזרח הוותיק, כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.

לתחילת העמוד 3. פרסום על אודות חוברת מידע
  • (א) המשרד יפרסם אחת לשנה הודעה לציבור על האפשרות לקבל חוברת מידע מהמשרד, את התנאים והאופן לקבלתה וכן את האפשרות לעיין בה באתר האינטרנט של המשרד; ההודעה תפורסם באמצעי תקשורת נפוץ בשפות העברית, הערבית, הרוסית והאמהרית.

    (ב) חוברת מידע תפורסם גם באתר האינטרנט של המשרד.