חוק האזרחים הותיקים - תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ"א-1991

לתחילת העמוד תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ"א-1991
לתחילת העמוד 1. משרדי הממשלה ומוסדות המדינה במועצה
 • משרדי הממשלה ומוסדות המדינה לענין סעיף 4(ג)(1) לחוק יהיו אלה:

  (1) משרד ראש-הממשלה;
  (2) משרד האוצר;
  (3) משרד הבינוי והשיכון;
  (4) משרד הבריאות;
  (5) משרד החינוך והתרבות;
  (6) משרד המשטרה;
  (7) משרד העבודה והרווחה;
  (8) משרד הפנים;
  (9) המוסד לביטוח לאומי.