חוק האזרחים הותיקים - תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד תקנות האזרחים הוותיקים (הנחות למופעי תרבות ולמוזיאונים), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "מוזיאון" - כהגדרתו בחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983, ששר החינוך התרבות והספורט הכריזו מוזיאון מוכר לענין החוק האמור ואשר נתמך מתקציב המדינה;

  "מוסד תרבות" - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשם הפקת מופעים והצגתם לציבור;

  "מופע" - כל אחד מאלה:

  (1) לגבי מוסד תרבות - הצגת תיאטרון;

  (2) לגבי מפיץ - הצגת תיאטרון, מופע מחול או מופע מוסיקה;

  "מפיץ" - מוסד ציבורי המקבל תמיכה שנתית שוטפת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, לשם הפצת מופעים במקומות מרוחקים ממרכז הארץ, באזורי פיתוח ולאוכלוסיות חלשות.

לתחילת העמוד 2. החייבים במתן הנחה
 • (א) החייבים במתן ההנחה לאזרח ותיק כאמור בסעיף 12 לחוק (להלן - הנחה) הם כמפורט להלן:

  (1) מוסד תרבות - לגבי כל מופע שהפיק, שהוצג לציבור בין על ידיו ובין על ידי אחר, ואולם כאשר הוא מופץ בידי מפיץ - המפיץ;

  (2) מפיץ - לגבי כל מופע שהוא מפיץ, בין אם הופק בידי מוסד תרבות ובין אם לאו;

  (3) מוזיאון - לגבי כל כניסה אליו.

  (ב) נמכרים בפועל כרטיסים למופע או למוזיאון שלא בידי מי שחייב במתן ההנחה לפי תקנת משנה (א), יתן את ההנחה מטעמו מי שמוכר בפועל את הכרטיסים, ומוכר הכרטיסים בפועל יהא זכאי למימון ההנחה כאמור בסעיף 14 לחוק באמצעות החייב במתן הנחה לפי תקנת משנה (א).

לתחילת העמוד 3. מתן ההנחה
 • (א) בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), ההנחה מדמי כניסה בשיעור של 50% תינתן על מחיר כרטיס יחיד לכלל הציבור בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או למוזיאון (להלן - כרטיס קופה) והיא תינתן בכל סוגי הכרטיסים על בסיס מחיר כרטיס קופה כאמור.

  (ב) בכרטיס מנוי המזכה במספר מסוים של כניסות למופעים או למוזיאון, תינתן ההנחה על מחיר כרטיס קופה יחיד כשהוא מוכפל במספר הכניסות כאמור.

  (ג) בכרטיס מנוי למופעים או למוזיאון, שלא נקוב בו מספר מסוים של כניסות, תהא ההנחה בשיעור של 50% ממחיר מנוי כאמור לכלל הציבור.

לתחילת העמוד 4. פרסום ההנחה
 • מי שחייב ליתן הנחה לפי תקנה 2(א) או (ב) -

  (1) יציין את דבר ההנחה בכל פרסום לציבור מטעמו על מופע או על כניסה למוזיאון;

  (2) יפרסם במקום בולט לעין, בקופה שבה נמכרים הכרטיסים למופע או במקום מכירת כרטיסים אחר, לפי הענין (להלן - הקופה), את מחיר הכרטיסים לאזרחים ותיקים.

לתחילת העמוד 5. פרסום החייבים בהנחה
 • רשימת מוסדות התרבות, המפיצים והמוזיאונים החייבים במתן הנחה לאזרחים ותיקים תפורסם בידי שר החינוך התרבות והספורט ברשומות.

לתחילת העמוד 6. תעודה מזהה
 • (א) ההנחה למופע תינתן עם הצגה בקופה של תעודת אזרח ותיק האמורה בסעיף 2 לחוק או תעודה מזהה שנקוב בה תאריך הלידה להוכחת הגיל הקובע (להלן - תעודה מזהה).

  (ב) הכניסה למופע תהא גם היא על פי תעודה מזהה.