חוק האזרחים הותיקים - פרק ד' - הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ד' - הוראות שונות
לתחילת העמוד 14. מימון הנחות
 • שר האוצר יתקשר בהסכמים עם נותני הנחה לפי חוק זה למימון ההנחה הניתנת לאזרח ותיק לפי הוראות חוק זה, ואולם הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין סעיף 9, ולעניין סעיף 12, יתקשר שר האוצר בהסכמים כאמור עם סוגי המופעים או הגופים שנקבעו לפי אותו סעיף.

לתחילת העמוד 15. אי-מתן כפל הנחה
 • אזרח ותיק הזכאי להנחה לפי חוק זה, ובאותו עינין שבתחומי ההנחות זכאי גם להנחה לפי כל דין או הסכם אחר, יהיה זכאי להנחה בשיעור הגבוה מביניהן; בסעיף זה, "הנחה" - לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום, הפחתה של מחיר או אגרה מוקטנת.

לתחילת העמוד 15א. מידע לגבי זכויות והטבות
 • (א) בסעיף זה, "רשות ציבורית" - כל אחד מאלה:

  (1) משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;

  (2) עירייה או מועצה מקומית;

  (3) תאגיד שהוקם בחוק, המנוי בתוספת הראשונה;

  (4) חברה ממשלתית, חברה מעורבת וחברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, וגופים כאמור בסעיף 60 לחוק האמור, המנויים בתוספת השנייה;

  (5) הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

  (6) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

  (7) גוף אחר, שהוא גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958, שקבע השר, בצו, בהתייעצות עם השר הנוגע בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

  (ב) רשות ציבורית תמסור למשרד בכתב, עד 31 באוגוסט בכל שנה, תמצית של כל זכות או הטבה לפי דין או הסכם, שנותנת אותה רשות ציבורית לאזרחים ותיקים ושל התנאים לקבלת הזכות או ההטבה, נכון ליום 1 ביולי של אותה שנה, בשל הגיעם לגיל הקובע או לגיל מאוחר יותר; המידע שיימסר למשרד לפי סעיף קטן זה יהיה מידע כללי, המתייחס לכלל ציבור הזכאים, ויכלול גם פרטים בדבר האפשרות של הציבור לקבל מידע נוסף לגבי הזכות או ההטבה.

  (ג) השר, בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, יתקין תקנות לעניין אופן יידוע האזרחים הוותיקים על ידי המשרד בדבר המידע שנמסר למשרד כאמור בסעיף קטן (ב); בסעיף קטן זה, "מידע" - למעט מידע שנמסר לפי סעיף קטן (ב) בדבר אי-מתן זכות או הטבה.

  (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), רשאי השר לקבוע בדרך האמורה באותו סעיף קטן, כי במקרים חריגים, יידוע האזרחים הוותיקים בדבר מידע שנמסר למשרד כאמור בסעיף קטן (ב), יבוצע בידי הרשות הציבורית הנוגעת לעניין, באופן שיקבע; תקנות לפי סעיף קטן זה טעונות גם הסכמה של השר שאותה רשות ציבורית פועלת בתחום סמכותו.

לתחילת העמוד 15ב. פרסום הודעה בדבר הנחה בדמי כניסה או בדמי נסיעה במקום הנראה לעין הציבור
 • בלי לגרוע מהוראות סעיף 15א, רשות ציבורית כהגדרתה בסעיף האמור, שנותנת זכות או הטבה כאמור בסעיף 15א(ב) שהיא הנחה בתשלום דמי כניסה או דמי נסיעה, תפרסם הודעה על ההנחה במקום הנראה לעין הציבור; השר שהרשות הציבורית פועלת בתחום סמכותו, בהתייעצות עם השר, יקבע הוראות בדבר פרסום הודעה על ההנחה האמורה, במקום הנראה לעין הציבור.

לתחילת העמוד 16. זכויות שלא לפי חוק זה
 • בכפוף להוראות סעיף 15, אין בחוק זה כדי לפגוע בכל זכות או הטבה הניתנות לאזרח ותיק על פי כל דין או הסכם.

לתחילת העמוד 16א. השתתפות בפעילות מטעם המשרד
 • (א) השר רשאי להורות כי לא ישתתף אדם בפעילות כמפורט בתוספת השלישית, מטעם המשרד, אם הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, להשתתף בפעילות כאמור.

  (ב) השר רשאי, בצו, בהתייעצות עם שר המשפטים, לשנות את התוספת השלישית, ובלבד שלא יוסיף פעילות לתוספת האמורה אלא אם כן סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברו הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לשם שמירה על שלומם וביטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים; לעניין זה, "קטין" - כהגדרתו בסעיף 34 כד לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד 17. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 18. חובת התקנת תקנות
 • תקנות לפי סעיף 12 יוגשו לאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת תוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (פסקה (3) להגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 15א(א))

  (1) בית דוד בן-גוריון, כמשמעותו בחוק דוד בן-גוריון, התשל"ו-1976;

  (2) יד ושם, כמשמעותה בחוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953;

  (3) יד יצחק בן-צבי, כמשמעותה בחוק יד בן-צבי, התשכ"ט-1969;

  (4) לשכת עורכי הדין, כמשמעותה בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

  (5) המוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה-1995;

  (6) מרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, כמשמעותו בחוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997;

  (7) מרכז להנצחת זכרו של מנחם בגין, ולחקר המאבק הציוני לעצמאות ישראל, כמשמעותו בחוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשכ"ה-1965;

  (8) בוטל.

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (פסקה (4) להגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 15א(א))

  (1) ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ;

  (2) חברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודה בע"מ;

  (3) חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"מ;

  (4) עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ;

  (5) שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשיקום הדיור בחיפה בע"מ;

  (6) חברת החשמל לישראל בע"מ;

  (7) רכבת ישראל בע"מ;

  (8) החברה לפיתוח ערכו העתיקה בע"מ;

  (9) הקרן למורשת הכותל המערבי;

  (10) פיתוח מזרח ירושלים בע"מ;

  (11) בית התפוצות בע"מ;

  (12) מוזאון ישראל.

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • (סעיף 16 א)


  (1) השתתפות בכיתת לימוד לאזרחים ותיקים במוסד חינוך, במהלך שעות הלימודים
  באותו מוסד; לעניין זה, "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

  (2) פעילות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בביתו של אזרח ותיק, ובלבד שהשר סבר כי בשל אופייה של הפעילות ראוי להביא בחשבון את עברות הפלילי של אדם הנוטל בה חלק, לרבות האזרח הוותיק, לשם שמירה על שלומם ובטחונם של אזרחים ותיקים או של קטינים הנוטלים חלק באותה פעילות.