חוק האזרחים הותיקים - פרק ג' - זכאויות

לתחילת העמוד פרק ג' - זכאויות
לתחילת העמוד 8. בוטל - אגרת טלויזיה
לתחילת העמוד 9. תשלומי ארנונה
 • (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בתשלומי ארנונה החלים על הדירה המשמשת למגוריו; עלה שטח דירת המגורים על 100 מ"ר, תינתן ההנחה רק לגבי 100 מ"ר.

  (ב) ההנחה לפי סעיף קטן (א) תינתן לאזרח ותיק בשיעור של 30%; ואם משתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה) - בשיעור של 100%.

  (ג) על הנחה לפי סעיף זה יחולו הוראות אלה:

  (1) ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד;

  (2) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד;

  (3) ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק.

  (4) ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק שסך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה; גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע;

  (5) ההנחה תינתן על פי בקשה בכתב חתומה בידי המבקש, הכוללת את הפרטים והמסמכים שקבעה הרשות המקומית לענין זה, שהגיש המבקש לרשות המקומית שבתחומה נמצאת דירת המגורים שבה הוא מתגורר, או על פי הצהרה בכתב של המבקש כי מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בפסקה (4).
לתחילת העמוד 10. תחבורה ציבורית
 • (א) אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי הנסיעה בתחבורה הציבורית, הן העירונית והן הבין עירונית, והיא תינתן על כל סוגי הכרטיסים הקיימים בתחבורה הציבורית.

לתחילת העמוד 11. דמי כניסה לגנים ולאתרים
 • אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה לגנים ולאתרים.

לתחילת העמוד 12. דמי כניסה למופעים
 • אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50% מדמי כניסה למופעים או לסוגי מופעים, לפי כללים, מבחנים ותנאים שיקבע השר בהתייעצות עם שר החינוך התרבות והספורט, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; בתקנות כאמור ייקבעו סוגי גופים מסוימים החייבים במתן ההנחה למופעים כאמור שבאמצעותם יתבצע המימון לפי הוראות סעיף 14.

לתחילת העמוד 13. רכישת תרופות
 • אזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי להנחה בשיעור 50% מהמחיר שנקבע לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בעד תרופות הכלולות בסל שרותי הבריאות, בין אם רכש את התרופה בבית מרקחת של קופת חולים, ובין אם רכש אותה בבית מרקחת אחר על פי מרשם רפואי שניתן לו על ידי קופת חולים ובהתאם לנהליה.

לתחילת העמוד 13א. זכאות להטבות למי שאינו זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה
 • (א) הטבות הניתנות לפי כל דין וכן הטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, לאזרח ותיק שמשלמת לו גמלה לפי הוראות חוק הבטחת הכנסה (כחוק זה - גמחה לפי חוק הבטחת הכנסה), יינתנו גם לאלה:

  (1) לאזרח ותיק שהוא יחיד והכנסתו מפנסיה אינה עולה על 24.3% מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסה זו היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

  (2) לאזרח ותיק שיש עמו בן זוג וסך הכנסתו מפנסיה והכנסת בן זוגו מפנסיה אינו עולה על 38.3% מהשכר הממוצע, ואלמלא הכנסות אלה היה זכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.

  (א1) הטבות כאמור בסעיף קטן (א), כולן או חלקן, כפי שקבע השר, יינתנו גם לאזרח ותיק שמקבל קצבת אזרח ותיק לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995, ועמד באמות המידה שקבע השר לעניין הזכאות לקבלת ההטבות האמורות; תקנות לפי סעיף קטן זה ייקבעו באישור שר האוצר, ולעניין סוג ההטבות שיינתנו - גם באישור השר שההטבה היא בתחום האחריות של משרדו, והכל באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

  (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו לגבי אזרח ותיק שהחל להיות מבוטח בביטוח פנסיוני לראשונה מיום כניסתו לתוקף של צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, ואילך.

  (ג) המוסד לביטוח לאומי יבדוק את זכאותו של אזרח ותיק להטבות לפי סעיף זה.

  (ד) בסעיף זה -

  "בן זוג", "יחיד", "השכר הממוצע" - כהגדרתם בחוק הבטחת הכנסה;

  "גוף ציבורי" - הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל וכן גוף נתמך או גוף מתוקצב כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.