חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989
לתחילת העמוד

פרק ב' - תעודת אזרח ותיק והמועצה

לתחילת העמוד 2. תעודה לאזרח ותיק
 • המשרד יתן תעודת אזרח ותיק לכל תושב ישראל בהגיעו לגיל הקובע.

 • השר, באישור הממשלה, ימנה יועץ לענייני האזרחים הותיקים (להלן - היועץ) היועץ יהיה כפוף לשר.

לתחילת העמוד 4. מינוי מועצה והרכבה
 • (א) השר ימנה מועצה ציבורית לענייני האזרחים הותיקים (להלן - המועצה), שמספר חבריה לא יעלה על 35 ולא יפחת מ-21.

  (ב) לפחות שליש מבין חברי המועצה יהיו נשים.

  (ג) במועצה יכהנו -

  (1) נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה. כפי שיקבע ראש הממשלה בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ובלבד שמספרם לא יעלה על שליש מחברי המועצה;

  (2) חמישה נציגים לפחות של מרכז השלטון המקומי;

  (3) חמישה חברים לפחות שהם נציגי ציבור וארגוני מתנדבים;

  (4) חמישה נציגים לפחות של הסתדרות הגימלאים בישראל;
  (5) אנשים שלדעת ראש הממשלה הם בעלי נסיון וידע בבעיותיהם של אזרחים ותיקים.
לתחילת העמוד 5. יושב ראש המועצה
 • (א) השר יעמוד בראש המועצה;

  (ב) השר רשאי לקבוע כי היועץ ימלא את מקומו כראש המועצה, לעניין מסויים או דרך קבע.

לתחילת העמוד 6. תפקידי המועצה
 • המועצה תיזום ותגבש פעולות והמלצות שיהיה בהן כדי לשפר את איכות חייהם של האזרחים הותיקים; בלי לגרוע מכלליות האמור רשאית היא להמליץ לשר -

  (1) על הקלות - אף בדרך חקיקה - במסים ובארנונות;

  (2) על הטבות בשירותים ציבוריים;

  (2א) על הנושאים והכללים שלפיהם יינתנו הנחות לאזרחים ותיקים במסגרת תחומי ההנחות;

  (2ב) על תחומים נוספים שבהם מן הראוי לתת הנחות לאזרחים ותיקים, נוסף על אלה המפורטים בהגדרה "תחומי הנחות שבסעיף 1;

  (3) בכל עניין שיקל על אזרחים ותיקים.

לתחילת העמוד 7. ישיבות וסדריהן
 • המועצה תתכנס אחת לחודשיים לפחות; היא תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות.