חוק האזרחים הותיקים - פרק א' - פרשנות

לתחילת העמוד פרק א' - פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אזרח ותיק" - תושב ישראל שהגיע, לפי הרישום במרשם האוכלוסין, לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 (להלן - הגיל הקובע);

  "המשרד" - המשרד לשוויון חברתי;

  "השכר הממוצע" - השכר הממוצע, לעובדים ישראליים בלבד, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  "תחומי הנחות" -

  (1) בוטל;

  (2) תשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992, המשולמת לפי כל דין (להלן - תשלומי ארנונה);

  (3) דמי נסיעה באוטובוסים וברכבות של התחבורה הציבורית (להלן - תחבורה ציבורית);

  (4) דמי כניסה לגנים לאומיים ולשמורות טבע כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992, ולמקום מוסדר כהגדרתו בסעיף 42 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן - דמי כניסה לגנים ולאתרים);

  (5) דמי כניסה לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות (להלן - דמי כניסה למופעים).

  "השר" - השר לשוויון חברתי.