פקודת התאונות ומחלות משלוח היד (הודעה) - הטלת הפקודה על הממשלה

  • תיקון מס' 2 (11 באוגוסט 2016) ס"ח 2576: סעיף 5א (הוספה).
    תיקון מס' 3 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: סעיף 9א (הוספה).

לתחילת העמוד 10. הטלת הפקודה על הממשלה
  • מבלי לפגוע בכללות הטלתה של הפקודה הזאת מכריזים בזה כי פקודה זו תחול על תאונות או מחלות משלח-יד שתארענה לבני-אדם המועסקים על-ידיו או במרותו של -

    (א) כל משרד של ממשלת ישראל, זולת חברי חיל המשטרה הישראלית; או

    (ב) בוטל

    ובמקרים אלה תימסר ההודעה, שלפי פקודה זו חייב למסרה המעסיק על-ידי אותו אדם שאותו יורה בכתב השר הממונה על המשרד.