חוק שכר מינימום - תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987

לתחילת העמוד תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • "חניך" - חניך משמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953 (להלן - חוק החניכות) שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, הלומד לפחות יומיים בשבוע בשיעורי מקצוע מאושרים לפי חוק החניכות;

  "נער עובד" - עובד שטרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, לרבות נער העובד על פי חוק החניכות שאינו חניך כמשמעותו בתקנות אלה.

לתחילת העמוד 2. תחולת החוק
 • החוק יחול על נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה.

לתחילת העמוד 4. שכר מינימום לנער עובד
 • שכר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

  (א) לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש-עשרה שנה - 70%;

  (ב) לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש-עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-עשרה שנה - 75%;

  (ג) לגבי נער עובד שמלאו לו שבע-עשרה שנה - 83%.

לתחילת העמוד 5. שכר מינימום לחניך
 • שכר המינימום שישולם לחניך המועסק במשרה מלאה הוא 60% משכר המינימום כמשמעותו בחוק.

לתחילת העמוד 5א. שכר מינימום לשעה
 • שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה-173 של שכר המינימום החודשי החל עליו לפי תקנות 3 עד 5, לפי הענין.

לתחילת העמוד 6. משרה מלאה
 • לענין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הוא מועסק 40 שעות בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 3 עד 5 בהתאם לחלקיות המשרה.

לתחילת העמוד 7. רכיבי שכר מינימום
 • הוראות סעיף 3(ב)(3) ו-(ג) לחוק לא יחולו לגבי נער עובד וחניך.