חוק שכר מינימום - תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998

לתחילת העמוד תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998
לתחילת העמוד 1. חישוב שכר מינימום יומי
  • על אף האמור בסעיף 1 לחוק לא יפחת שכר המינימום היומי מהשכר שהיה משתלם לאותו עובד אילו חושב על בסיס שכר המינימום לשעה כאמור בסעיף 1 לחוק.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתן של תקנות אלה ב-1 בחודש שלאחר יום פרסומן.