חוק שירות התעסוקה - תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "תשלום חוזי" - כמשמעותו בסעיף 69ז(1) לחוק;

  "שכר מינימום" - כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

לתחילת העמוד 2. התשלום החוזי המרבי
 • התשלום החוזי המרבי הוא סכום השווה ל-3,050 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. התשלום המותר לגביה או לקבלה בידי לשכה פרטית
 • (א) לשכה פרטית רשאית לגבות או לקבל, במישרין או בעקיפין, בישראל או בחוץ לארץ, כל תשלום מעובד זר שהיא מטפלת בענינו, ובלבד שסך התשלומים כאמור, לא יעלה על סכום השווה ל-3,050 שקלים חדשים, בניכוי הסכומים שלהלן:

  1. התשלום החוזי;

  2. סכום שלשכה זרה גבתה או קיבלה מהעובד הזר, העולה על התשלום החוזי;

  3. סכום שלשכה פרטית אחרת גבתה או קיבלה, במישרין או בעקיפין, מהעובד הזר.

  (ב) נוסף על הסכום המרבי לפי תקנת משנה (א), רשאית לשכה פרטי לגבות או לקבל מעובד זר שהיא מטפלת בענינו, החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע העובד הזר לישראל.

  (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), לא תגבה לשכה פרטית ולא תקבל כל תשלום בעד תיווך לעבודתו של עובד זר הנמצא בישראל, וזאת גם אם הלשכה הפרטית טיפלה בעבר בהבאת העובד הזר לישראל ובתיווך לעבודתו בישראל

לתחילת העמוד 4. הצמדה למדד
 • הסכום האמור בתקנות 2 ו-3(א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בהתאם לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן הידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב-1 בינואר של השנה שק'דמה לה; השר יפרסם את הסכום המעודכן ברשומות.

לתחילת העמוד 5. תנאים לקבלת או לגביית תשלומים בידי לשכה פרטית
 • לשכה פרטית, לא תגבה ולא תקבל מעובד זר כל תשלום מן התשלומים שהותרו לגביה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

  (1) הלשכה הפרטית היא בעלת רישיון לעסוק כלשכה פרטית לפי סעיף 63 לחוק, וקיבלה היתר מיוחד לתיווך עבודה לעובדים זרים, לפי סעיף 65 לחוק;

  (2) הלשכה הפרטית התקשרה עם העובד הזר בחוזה תיווך עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו; בחוזה יפורטו תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, בכפוף להוראות כל דין, וכן מידע לפי הוראות סעיף 69ט לחוק;

  (3) לענין החזר הוצאות כאמור בתקנה 3(ב) - הלשכה הפרטית מחזיקה בקבלות או במסמכים אחרים אשר מאמתים את ההוצאות.

לתחילת העמוד 6. נסיבות שבהן יוחזרו תשלומים לעובד הזר
 • (א) לשכה פרטית שגבתה או שקיבלה תשלומים מעובד זר, מישרין או בעקיפין, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:

  1. העובד הזר לא הגיע לישראל כדין בתוך זמן סביר ממועד התשלום;

  2. העובד הזר הגיע לישראל כדין, ואולם בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר עבודה או ששכר העבודה שקיבל היה פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.

  (ב) תשלום שלא הוחזר לעובד הזר, בניגוד לתקנת משנה (א), עד תום 30 ימים מן היום שבו קמה העילה להחזר התשלומים לפי אותה תקנת משנה, יראו אותו כשכר מולן כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

לתחילת העמוד 7. התשלום המותר לגבייה או לקבלה בידי אדם שאינו לשכה פרטית
 • אדם שאינו לשכה פרטית רשאי לגבות או לקבל מעובד זר החזר בעד הוצאות הטיסה שבה הגיע העובד הזר לישראל, ובלבד שהדם מחזיק בקבלות או במסמכים אחרים אשר מאמתים את ההוצאות.

לתחילת העמוד 8. תחילה ותוקף
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), ותוקפה של תקנה 3(א) עד יום כ"ז בסיון התשס"ח (30 ביוני 2008).