חוק שירות התעסוקה - תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006

לתחילת העמוד תקנות שירות התעסוקה (מסירת מידע לעובד זר בקשר לתיווך עבודה), התשס"ו-2006
לתחילת העמוד 1. מסירת מידע לעובד זר
 • בהודעה כאמור בסעיף 69ט(א) לחוק, ייכלל גם מידע כמפורט להלן:

  (1) התנאים לגביית תשלום מותר או לקבלתו בידי הלשכה הפרטית והנסיבות שבהן זכאי עובד זר להחזר תשלומים מהלשכה הפרטית;

  (2) זהות המעביד המיועד בישראל;

  (3) תקופת תוקפו של היתר ההסקה שקיבל המעביד לפי סעיף 1יג לחוק עובדים זרים;

  (4) תיאור התפקיד הצפוי בישראל;

  (5) אמדן של השכר הצפוי בישראל בדולר של ארצות הברית, לרבות אמדן של השכר שהעובד צפוי לקבל בכסף לאחר שינוכו ממנו הניכויים שעל פי דין המעביד חייב לנכותם מן השכר והניכויים שהמעביד רשאי לנכותם מן השכר;

  (6) זכויותיו של העובד הזר על פי הדין בישראל, כפי שמופיעות ב"זכותון לעובד הזר" שפרסם משרד התעשיה המסחר והתעסוקה באתר האינטרנט של המשרד;

  (7) לגבי עובד שחלות עליו התקנות לפי סעיף 6א לחוק עובדים זרים - הכללים, התנאים והסייגים בדבר מעבר של עובד זר בין מעבידים, אשר נקבעו בתקנות האמורות.

לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006).