חוק שירות התעסוקה - תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות שירות התעסוקה (אגרה בעד בחינת מקצוע), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. שיעור האגרה
 • בעד בחינת מקצוע לפי הפרק השלישי לחוק, תיגבה אגרה של 105 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 2. אגרה מופחתת
 • על אף האמור בתקנה 1, תיגבה מנבחן שהוא חייל בשירות חובה כמשמעותו בחוק שירות ביטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986, אגרה מופחתת של 52 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 3. עדכון סכומי האגרה
 • (א) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

  (ב) הסכומים הנקובים בתקנות 1 ו-2 יעודכנו פעמיים בשנה לפי שיעור עליית המדד כמפורט להלן:

  1. ב-1 בפברואר לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו;

  2. ב-1 באוגוסט לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש יוני שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו;

  (ג) סכום שעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

לתחילת העמוד 4. פרסום
 • המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה יפרסם ברשומות את נוסח תקנות 1 ו-2 כפי שהשתנה עקב עדכון לפי תקנה 3.

 • תוקף תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד 6. ביטול
 • תקנות שירות התעסוקה (אגרת בחינות מקצוע), התש"ם-1980 - בטלות.