חוק שירות התעסוקה - פרק ששי: ביצוע וענשים

לתחילת העמוד פרק ששי: ביצוע וענשים
לתחילת העמוד 73. פיקוח על קיום חובת הזיקה ללשכת שירות התעסוקה - בוטל
לתחילת העמוד 74. רשות כניסה ללשכה פרטית
 • (א) עובד המדינה שהשר הסמיכו לכך בכתב, רשאי, לשם פיקוח לפי סעיף 67, להיכנס בכל עת סבירה לכל לשכה פרטית.

  (ב)

  1. שר הפנים רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, מפקחים לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם.

  2. על הסכמת מפקחים לפי סעיף זה, יחולו הוראות סעיף 5ב(ב) לחוק עובדים זרים, בשינויים המחויבים.

  3. הוראות סעיף 6 לחוק עובדים זרים יחולו לעניין מפקחים שהוסמכו לפי פסקה (1), בשינויים המחויבים ובשינוי זה: במקום סעיף קטן (ז) לסעיף האמור יקראו:

  (ז) בסעיף זה, "עבירה שבתחום פיקוחו", של מפקח - עבירה על הוראות לפי חוק שירות התעסוקה בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם.

לתחילת העמוד 75. סמכויות עזר בשעת הכניסה
 • המוסמך לפי סעיף 74(א) רשאי -

  (1) לחקור, בין לבדו ובין בפני אדם אחר, כל אדם הנמצא באותו מקום בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש אדם לתשובה או לעדות העלולות להפלילו;

  (2) לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר, ודין הפרוטוקול כדין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו;

  (3) לבדוק כל פנקס, מסמך, אישור או תעודה אחרת, שניהולם או קיומים על ידי מעביד הוא חובה על פי חוק זה, או על פי כל חיקוק אחר שביצועו בידי השר, ולהעתיק מהם; ובלשכה פרטית - לבדוק לשם פיקוח לפי סעיף 67 כל פנקס, מסמך או תעודה הנוגעים לעסקי הלשכה ולפעולותיה ולהעתיק מהם.

לתחילת העמוד 76. שמירת סוד
 • דבר שהגיע לידיעת אדם לרגל השימוש בסמכויות הנתונות לו על פי סעיפים 74 ו-75, לא יגלנו לאיש זולת עובדי המדינה או השירות בקשר לתפקידיהם.

לתחילת העמוד 77. עבירות בקשר לפרק השני
 • מעסיק או מי שזקוק לעובד שעבר על הוראה מהוראות הפרק השני, למעט סעיף 42א, דינו קנס שלושה אלפים שבע מאות וחמישים לירות בשל כל אדם שלגביו נעברה העבירה; היתה העבירה בשל קבלת אדם לעבודה או אי- קבלתו, דינו - קנס ששת אלפים לירות בשל כל אדם כאמור וקנס נוסף מאתים וחמישים לירות לכל יום שבו העסיק עובד תוך הפרת הוראה כאמור.

לתחילת העמוד 77א. פרסום מפלה - עונשין
 • הזקוק לעובד שעבר על הוראות סעיף 42א, דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

לתחילת העמוד 78א. עבירות לפי פרק שלישי 1 - בוטל
לתחילת העמוד 79. עיסוק בתיווך עבודה בלא רישיון או היתר או בניגוד לתנאיו
 • (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין);

  1. עוסק כלשכה פרטית, בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 63(א);

  2. עוסק בתיווך עבודה שמקומה בחוץ לארץ, בתיווך עבודה לאנשים הנמצאים בחוץ לארץ או בתיווך עבודה לעובדים זרים, בלא היתר, בניגוד להוראות סעיף 65(א).

  (ב) העושה אחד מאלה, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין:

  1. עוסק כלשכה פרטית שלא בהתאם לתנאים שנקבעו ברישיונו לפי הוראות סעיף 64, בניגוד להוראות סעיף 63;

  2. עוסק בתיווך עבודה שמקומה בחוץ לארץ, בתיווך עבודה לאנשים הנמצאים בחוץ לארץ או בתיווך עבודה לעובדים זרים, שלא בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר שניתן לו, בניגוד להוראות סעיף 65.
לתחילת העמוד 80. דרישה או קבלת תשלומים שלא כדין בקשר לתיווך עבודה
 • (א) בטל.

  (ב) לשכה פרטית שגבתה או שקיבלה ממבקש עבודה תשלום כלשהו, בניגוד להוראות סעיף 69ג, דינה - כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; היה מבקש העבודה עובד זר, דינה - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס כאמור.

  (ג) אדם שאינו לשכה פרטית שגבה או שקיבל מעובד זר תשלום כלשהו בקשר לתיווך עבודה, בניגוד להוראות סעיף 69ד, דינו - מאסר שלוש שנים או כפל הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

  (ד) לשכה פרטית שהתקשרה עם לשכה זרה שגבתה או שקיבלה מעובד זר תשלום העולה על התשלום החוזי, או שלא הפסיקה את ההתקשרות עמה, בניגוד להוראות סעיף 69ח(א), דינה - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

  (ה) לשכה פרטית שעשתה אחד מאלה, דינה - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:

  1. התקשרה עם לשכה זרה ולא קבעה בהסכם ביניהן תניות כאמור בסעיף 69ז;

  2. לא מסרה הודעה לעובד זר, לפי הוראות סעיף 69ט.
לתחילת העמוד 80א. עבירות נוספות בקשר לתיווך עבודה
 • (א) העוסק כלשכה פרטית בתיווך עבודה באמצעות מי שאינו עובד הלשכה הפרטית או באמצעות מי שאינו בעל רישיון או בעל היתר, לפי הענין, בניגוד להוראות סעיף 66א, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

  (ב) המפריע לאדם להשתמש בסמכויותיו לבצע צו סגירה שניתן לפי הוראות סעיף 68א או להשתמש בסמכויותיו לפי סעיפים 74 או 75, דינו - מאסר שישה חודשים.

  (ג) מעסיק המבקש להעסיק עובר זר, במסגרת עסקו או משלח ידו, המקבל לשם שירותי תיווך עבודה ממי שאינו בעל היתר לפי סעיף 65(א)(1), בניגוד להוראות סעיף 66ב, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 80ב. עבירה נמשכת
 • היתה עבירה לפי חוק זה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט או בית הדין לעבודה להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה או לאחר הגשת כתב אישום בשלה, הכל לפי המוקדם; לענין זה, "התראה" - התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

   

לתחילת העמוד 81. צו הפסקת עבודה
 • במשפט שבו נאשם אדם בעבירה על פי סעיף 77 או 78 רשאי בית המשפט, בין בצו ביניים ובין בפסק הדין הסופי, לצוות שתופסק עבודתו של האדם שבקשר להעסקתו או לעבודתו הוגשה התביעה.

לתחילת העמוד 82. אחריות נושא משרה בתאגיד
 • (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין; בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

  (ב) נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

לתחילת העמוד 82א. סמכות בין הדין לעבודה
 • בכפוף לסעיף 43 תהא לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בכל הליך אזרחי הנובע מהוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 83. פירוק הלשכות הקודמות
 • לשכות העבודה הכלליות המפורטות בתוספת השלישית (להלן - הלשכות הקודמות), והתאגידים המחזיקים בנכסים כל שהם לטובתן או לצרכיהן, מפורקים בזה.

לתחילת העמוד 84. העברת נכסי הלשכות הקודמות וחובותיהן
 • (א) הנכסים, החובות וההתחייבויות, של הלשכות הקודמות, וכן של התאגידים האמורים בסעיף 83 ושל נאמנים אחרים של לשכות קודמות, במידה שאותם נכסים, חובות והתחייבויות נוגעים ללשכות אלה - מועברים בזה לשירות.

  (ב) כל המועבר לשירות על פי סעיף קטן (א) והוא מן הנכסים שהבעלות עליהם או הזכויות בהם טעונות רישום על פי כל דין, יירשם על שם השירות ללא תשלום מס או אגרה. לענין סעיף זה - "נכס" - כולל מקרקעים ומטלטלים וכן זכויות וטובות-הנאה מכל סוג שהוא; "נכס של לשכה קודמת" - כולל את הנכסים שהם למעשה של לשכה קודמת אף שאינם רשומים בשמה.

לתחילת העמוד 85. עובדי הלשכות הקודמות
 • על אף האמור בסעיםים 18 ו-84, מי שהיה ערב תחילתו של חוק זה עובד לשכה קודמת, זכאי להתקבל לעבודה בשירות התעסוקה; זכויותיו הנובעות מותק עבודה בלשכה קודמת ייקבעו בהתאם להסכם שבין שירות התעסוקה ובין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים בלשכות העבודה ושאושר על ידי השר.

לתחילת העמוד 86. תקנון ביניים
 • השר יקבע, לאחר התייעצות במינהלת השירות, תקנון ביניים לתקופה שבין תחילתו של חוק זה ובין אישור תקנון השירות לסעיף 21, ורשאי הוא לקבוע כתקנון ביניים את חוקת הלשכות הקיימות, כולה או חלקה ובשינויים הנובעים מהחוק; דין תקנון הביניים כדין תקנון השירות.

לתחילת העמוד 87. תחולה על המדינה
 • חוק זה, בשינויים שנקבעו בתקנות, חל על המדינה כמעסיק.

לתחילת העמוד 88. ביטולים
 • בטלים -

  (א) סעיף 89(10) לפקודת העיריות, 1934; (ב) סעיף 25(א)(4) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

לתחילת העמוד 89. ביצוע ותקנות
 • (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו למעט לעניין עובדים זרים או תיווך עבודה לעובדים זרים.

  (ב) שר הפנים ממונה על ביצוע הוראות חוק זה לעניין עובדים זרים ותיווך עבודה לעובדים זרים והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצוען.

לתחילת העמוד 90. חובת התייעצות
 • השר לא יתקין תקנות על פי הסעיפים 36(ב), 36(ד) ו-52, אלא אחרי התייעצות עם הארגון הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה, עם ארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר, ועם מועצת השירות.

לתחילת העמוד 91. אצילת סמכות
 • השר רשאי לאצול מהסמכויות הנתונות לו על פי הסעיפים 18, 26, ו-45; הודעה על אצילת סמכויות תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 92. תחילה
 • (א) תחילתו של חוק זה היא ביום כ"ב באדר ב' התשי"ט (1 באפריל 1959), אולם תחילתו של סעיף 1 היא ביום פרסום החוק ברשומות.

  (ב) על אף כל דין אחר רשאי השר, במנותו את מועצת השירות ומינהלתו לפני לפני תחילת החוק, להסמיכן לעשות כל פעולה שהוא חושב לדרושה להפעלת החוק ביום תחילתו.

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיף 36)

  1. כל עבודה בענף הבניה, לרבות עבודות הריסה ושינוי בנינים, עבודות קרקע בקשר לבניה ועבודות בקשר להתקנת מאור ואספקת מים לבנינים.

  2. כל עבודה בענף הבניה ההנדסית, לרבות סלילת דרכים, תיקונם והחזקתם.

  3. כל עבודה בתעשיה ובמלאכה בקשר לייצורם של מצרכים, השמדתם, שינוים, ניקוים או התאמתם למכירה.

  4. כל עבודה בקשר לייצור זרם חשמלי והעברתו ממקום למקום ובקשר לאספקת מים ודלק והעברתם ממקום למקום.

  5. כל עבודה בקשר לכריית חמרים ומחצבים ולעיבודם, לרבות עבודה במחצבות.

  6. כל עבודה בענף התחבורה והתעבורה, לרבות טעינה, פריקה וסבלות.

  7. כל עבודה בחקלאות, בגננות, בדיג מרחקים ובייעור.

  8. שמירה.

  9. עבודת נקיון ושירות בבתי אוכל, בתי מלון ומקומות שעשועים במובן פקודת השעשועים הציבוריים, 1935.

  10. פקידות כללית, מזכירות, הנהלת חשבונות, כתבנות ושירות בתעשיה, במסחר ובשירותים.

  11. עבודת מכירה או שירות כללי בבתי מסחר.

  12. כל עבודת כפיים שהיא בענפי עבודה ושירותים, להוציא משק בית.