חוק שירות התעסוקה - פרק שני: דרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקה

לתחילת העמוד פרק שני: דרכי פעולתה של לשכת שירות התעסוקה
לתחילת העמוד 32. זיקת חובה - בוטל
לתחילת העמוד 33. תיווך - בוטל
לתחילת העמוד 34. התניה - בוטל
לתחילת העמוד 35. הארכת אישור - בוטל
לתחילת העמוד 35א. תחולת הוראות - בוטל
לתחילת העמוד 36. הודעת הזקוקים לעובדים
 • (א) מי שזקוק לעובד בענפי העבודה, במקצועות ובעבודות המפרטים בתוספת השניה, יודיע על כך ללשכת שירות תעסוקה שבתחום פעולתה נמצאת העבודה (להלן לשכת שירות התעסוקה המוסמכת), ורשאי הוא, אם העבודה היא ארצית, לפנות גם למינהלת השירות.

  "עבודה ארצית" - עבודה שמבחינת ביצועה או היקפה היא חורגת מתחום הפעולה של לשכת שירות תעסוקה אחת, וכן עבודה שמבחינת חשיבותה בשביל הטפול בבעיות תעסוקה היא חורגת, לדעת שר העבודה והרווחה, מתחום הפעולה של לשכת שירות תעסוקה אחת.

  (א1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו -

  1. על מי שזקוק לעובד שאינו עובד זר, לתפקיד של ניהול או של הנהלת עבודה או שנדרשת מן העובד בתפקיד הנדרש השכלה גבוהה או מידה מיוחדת של אמון אישי;

  2. על עובדים או סוגי עובדים שקבע השר.

  (ב) השר רשאי לקבוע בתקנות סוגי מעסיקים, אשר עם קבלת דרישה למסירת פרטים לגבי עובדים שמעסיק זקוק להם ושלא חל עליהם סעיף קטן (א1) יהיו חייבים, תוך שבעה ימים מיום קבלת הדרישה, להמציא ללשכת שירות התעסוקה המוסמכת את הפרטים הנדרשים כאמור.

  (ג) לשכה פרטית, כמשמעותה בסעיף 62, המורשית לפעול לפי חוק זה, זכאית לקבל על פי בקשתה מלשכה אזורית של שירות התעסוקה, את פרטי ההודעות שנמסרו לפי סעיף זה; שירות התעסוקה רשאי לגבות תשלום בעד מסירת המידע האמור, בשיעור שיקבע השר בהסכמת שר האוצר, בהתאם לעלות הכרוכה בכך.

  (ד) השר רשאי, בתקנות, לשנות את התוספת השניה.

לתחילת העמוד 37. הודעה על פיטורים
 • (א) מעסיק המוסר הודעות פיטורים לעשרה עובדים או יותר או המוסר הודעות פיטורים לגביהם לנציגות העובדים - חייב למסור הודעה על הפיטורים ללשכת שירות התעסוקה המוסמכת, הכל כאמור בסעיף קטן (ג).

  (ב) החובה המוטלת על מעסיק על-פי הוראות סעיף קטן (א) תחול עליו גם אם מסר לנציגות העובדים הודעה מוקדמת בדבר כוונתו לפטר עשרה עובדים או יותר.

  (ג) הודעה ללשכת שירות התעסוקה על-פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) תימסר -

  1. אם התייחסו הודעות המעסיק לפיטורי עשרה עובדים או יותר בעת ובעונה אחת - בזמן מסירת הודעות כאמור לעובדים או לנציגות העובדים, לפי הענין;

  2. אם התייחסו הודעות המעסיק לפיטורי עשרה עובדים או יותר שלא בעת ובעונה אחת אך בתוך חודש אחד - בזמן מסירת ההודעת כאמור לעובד העשירי או לנציגות, לגביו, לפי הענין.
לתחילת העמוד 38. העברת הודעות בתחום השירות
 • נמסרה הודעה על פי סעיף 36 או 37 ללשכת שירות התעסוקה שאינה לשכת שירות התעסוקה המוסמכת, יצא מוסר ההודעה ידי חובתו, והלשכה שנמסרה לה ההודעה תעבירה ללשכת שירות התעסוקה המוסמכת; לשכת שירות התעסוקה מוסמכת שקיבלה הודעה על עבודה ארצית תמסור אותה למינהלת השירות.

לתחילת העמוד 39. רישום דורשי עבודה
 • כל הדורש עבודה במקצוע או בעבודה שלשכת העבודה מתווכת בהם, זכאי להירשם בלשכת שירות התעסוקה.

לתחילת העמוד 40. סדרי הרישום
 • בתקנון השירות ייקבעו סדרי רישום ומסירת הודעות לפי הסעיפים 32 עד 39.

לתחילת העמוד 41. שליחה לעבודה
 • (א) הרשומים בלשכת שירות התעסוקה יישלחו לעבודה לפי השיטה שנקבעה בתקנון השירות.

  (ב) שיטת השליחה לעבודה יכולה להיות כללית או מיוחדת למקצוע, לסוג עבודה, ללשכת שירות התעסוקה או למסור; וכן היא יכולה לכלול הוראות מיוחדות לטובה לגבי חיילים משוחררים, נכים, קשישים, או סוגים אחרים של אנשים שמצבם המיוחד מצדיק זאת.

לתחילת העמוד 42. איסור הפליה
 • (א) בשליחה לעבודה לא תפלה לשכת שירות התעסוקה אדם לרעה מחמת מינו, נטייתו המינית, מעמדו האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותו הורה, גילו, גזעו, דתו, לאומיותו, ארץ מוצאו, מוגבלותו, השקפתו, מפלגתו או שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, התשמ"ו-1986, לרבות מחמת תדירותו או משכו, ולא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל אלה, בין אם העובד נשלח לעבודה על ידי שירות התעסוקה ובין אם לאו.

  (ב) אין רואים הפליה כאשר אופיו או מהותו של התפקיד או עניני בטחון המדינה מונעים שליחתו או קבלתו של אדם לעבודה הנדונה.

  (ב1) לעניין סעיף זה רואים כהפליה גם קביעת תנאים שלא ממין העניין.

  (ג) בסעיף זה, "מוגבלות" - לקות כמשמעותה בהגדרה "אדם עם מוגבלות" שבסעיף 5 בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

לתחילת העמוד 42א. איסור פרסום מפלה
 • לא יפרסם הזקוק לעובדים מודעה ברבים בדבר הצעת עבודה שיש בה משום הפליה כאמור בסעיף 42.

לתחילת העמוד 42ב. תכנית בדבר שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה
 • השר, בהתייעצות עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבע כללים ויכין תכניות בדבר שילוב וקידום עניניהם של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בדרך של התאמת השירותים הניתנים על ידי שירות התעסוקה לרבות התאמת מבחנים, הדרכת עובדי שירות התעסוקה, העסקת יועצי תעסוקה המתמחים בצורכיהם המיוחדים של אנשים עם מוגבלות וכן ליווי תהליך קליטתו של אדם עם מוגבלות במקום עבודה.

לתחילת העמוד 43. עררים
 • הרואה עצמו נפגע על ידי פעולת לשכת שירות התעסוקה בקשר לשליחה לעבודה, לרבות פגיעה על ידי אי קיום הוראות סעיף 42, רשאי לערור לפני ועדת ערר שנתמנתה על ידי מועצת לשכת שירות התעסוקה ועל החלטת ועדת ערר ניתן לערור לפני בית דין אזורי, הכל במועדים שייקבעו בתקנות; דרכי הערר בפני ועדת הערר יקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 44. אי-התערבות בשביתות ובהשבתות
 • לשכת שירות התעסוקה לא תשלח עובדים למקום עבודה שיש בו שביתה או השבתה ולא תשלח עובדים שובתים לעבודה, כל זמן השביתה או ההשבתה. מעסיק שהעביד עובדים שובתים או מושבתים, ועובדים שעבדו במפעל שיש בו שביתה או השבתה, לא יובאו על כך בפלילים.

לתחילת העמוד 45. חלוקת עבודות ארציות
 • השר, בהתיעצות עם מינהלת השירות, יקציב ללשכות שירות תעסוקה, בהתאם לתקנון השירות, מקומות עבודה בעבודות ארציות, וכל לשכת שירות תעסוקה שהוקצבו לה מקומות עבודה כאמור תשלח רשומים בלשכה לאותן עבודות כאילו נמסרה לה הודעה עליהן על ידי אדם הזקוק לעובד.