חוק שירות התעסוקה - פרק שלישי: עובדים מקצועיים

לתחילת העמוד פרק שלישי: עובדים מקצועיים
לתחילת העמוד 46. הוכחת מקצוע בזיקה שבחובה
 • המבקש להיות רשום בלשכת שירות התעסוקה כבעל מקצוע יוכיח את הכשרתו המקצועית ודרגתה או סוגה על ידי תעודת מקצוע שניתנה לפי פרק זה, אך אין הוראה זו חלה על מקצוע שבעליו חייבים על פי חיקוק ברשיון הניתן על סמך הכשרתם המקצועית.

לתחילת העמוד 48. בקשה לתעודת מקצוע
 • המבקש תעודת מקצוע יגיש בקשה בכתב לפי טופס שנקבע בתקנות ובהתאם להוראות שנקבעו בהן.

לתחילת העמוד 49. מינוי ועדות מקצוע
 • (א) השר ימנה ועדות מקצוע, שעל פי המלצתן יינתנו תעודות מקצוע; הודעה על מינוי ועדת מקצוע ועל מענה תפורסם ברשומות.

  (ב) ועדת מקצוע יכולה להיות ארצית, אזורית או מקומית, למקצוע אחד או למספר מקצועות.

לתחילת העמוד 50. הרכב ועדת מקצוע
 • (א) ועדת מקצוע תהיה של שלושה שהם לדעת השר בני סמך באותו מקצוע -

  1. אחד שנתמנה ליושב ראש;

  2. אחד שנתמנה מרשימת מועמדים שהוגשה לשר על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו מקצוע;

  3. אחד שנתמנה מרשימת מועמדים שהוגשה לשר על ידי ארגון שהוא, לדעת השר, ארגון המעבידים היציג באותו מקצוע.

  (ב) לא הגיש ארגון מעבידים או ארגון עובדים רשימת מועמדים כאמור בסעיף קטן (א)(2) רשאי השר למנות כחבר ועדת המקצוע אדם הנראה לו מתאים לייצג את ענין הארגון בוועדת המקצוע.

  (ג) לא ימנה השר חבר ועדת מקצוע כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם נמסרה לאותו ארגון תזכורת על כך, שלושים יום לפחות לפני המינוי, ובה צויין כי בדעת השר למנות חבר ועדת המקצוע בהתאם לסעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד 51. המלצת ועדת מקצוע
 • ועדת המקצוע תמליץ על מתן תעודת מקצוע, לאחר שנוכחה לדעת, על פי בחינה או בכל דרך אחרת שנקבעה בתקנות או שאושרה בכתב על ידי השר כי המבקש הוא בעל המקצוע הנדון; ועדת מקצוע תקבע בכתב ההמלצה את דרגתו או סוגו המקצועי של המבקש.

לתחילת העמוד 52. הנוהל לגבי ותיקים במקצוע
 • ועדת מקצוע תמליץ על מתן תעודות מקצוע למי שוהכיח להנחת דעתה, שעבד במקצוע לפני תחילתו של חוק זה תקופה שנקבעה בתקנות לגבי אותו מקצוע, ובלבד שביקש על מתן התעודה תוך שתי שנים לאחר תחילתו של חוק זה או תוך שנה מיום היותו תושב ישראל, הכל לפי המועד המאוחר יותר; המליצה הועדה על אדם כאמור, רשאי מי שאליו נשלח האדם לעבודה לדרוש מן הועדה שתקבע את דרגתו או סוגו במקצוע.

לתחילת העמוד 53. תכנית בחינות של השר
 • השר רשאי - לאחר שהתייעץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה במקצוע פלוני ובארגון שהוא, לדעת השר, ארגון המעבידים היציג הנוגע בדבר - לקבוע תכנית בחינות למקצוע, ומשעשה כן, יהיו הבחינות לאותו מקצוע לפי התכנית שנקבעה.

לתחילת העמוד 54. תכנית בחינות של הועדה
 • כל עוד לא נקבעה תכנית בחינות לפי סעיף 53, רשאית ועדת מקצוע לערוך בחינות לפי התכנית שקבעה היא ושאושרה על ידי השר.

לתחילת העמוד 55. העיון בתכנית הבחינות
 • השירות יאפשר לכל דורש לעיין בהעתק של כל תכנית בחינות, ואין חובה לפרסמה ברשומות.

לתחילת העמוד 56. הנוהל בועדת מקצוע
 • ועדת מקצוע תקבע את הנוהל לעבודתה במידה שלא נקבע בתקנות, ותחליט בכל ענין ברוב דעות; באין רוב - יפסוק היושב ראש.

לתחילת העמוד 57. תעודות מקצוע
 • תעודת מקצוע תיערך בטופס שיאושר על ידי השר, תיחתם בידו או בשמו ותכלול את הפרטים שיש לרשמם בפנקס בעלי המקצוע לפי סעיף 60.

לתחילת העמוד 58. כוחה של תעודת מקצוע
 • הנאמר בתעודת מקצוע ישמש הוכחה מספקת לכל ענין שבחוק זה או השייך לביצועו.

לתחילת העמוד 59. העתקים ואגרות
 • (א) על אף האמור בסעיף 72 מותר לדרוש תשלום אגרה בעד העתק של תעודת מקצוע שניתן בנוסף להעתק הראשון.

  (ב) השר רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לקבוע בתקנות אגרה בעד בחינת מקצוע לפי פרק זה, אם לכלל הנבחנים ואם לסוגי נבחנים או סוגי מקצועות; תקפן של התקנות יהיה לשנתיים אלא שוועדת העבודה והרווחה רשאית להאריכן מדי פעם לתקופה נוספת שתקבע ושלא תפחת משנתיים.

לתחילת העמוד 60. פנקס בעלי מקצוע
 • ינוהל פנקס בדבר תעודת מקצוע שניתנו לפי חוק זה, ובו יירשמו פרטים אלה:

  (1) השם ושם המשפחה של בעל התעודה;

  (2) המקצוע;

  (3) הדרגה או הסוג של המקצוע;

  (4) תאריך מתן התעודה ומספרה;

  (5) כל פרט אחר שנקבע בתקנות.