חוק שירות התעסוקה - פרק ראשון: ארגון השירות

לתחילת העמוד פרק ראשון: ארגון השירות
לתחילת העמוד 1. הקמת שירות התעסוקה
 • מוקם בזה שירות התעסוקה שיפעל במסגרת חוק זה והתקנות לפיו.

לתחילת העמוד 2. תחום פעולתו של השירות
 • שירות התעסוקה ירכז ידיעות על המצב בשוק העבודה ועל מגמות ההתפתחות בו על מנת להסדירו; הוא יעסוק בהשגת עבודה לדורשיה ובהפניית עובדים לדורשיהם באמצעות לשכות שירות תעסוקה שהוקמו לפי חוק זה וישתף פעולה עם גופים אחרים בעניני הכשרה מקצועית והדרכה בבחירת מקצוע. כן יעסוק שירות התעסוקה בייעוץ לנערים דורשי עבודה בבחירת מקצוע והכוונתם לעבודה מתאימה ויקיים מעקב אחרי השמתם בעבודה והתמדתם בה.

לתחילת העמוד 3. אי-התערבות ביחסי עבודה ותנאיה
 • יחסי עבודה ותנאי עבודה אינם בסמכותו של שירות התעסוקה, והוא לא יתערב באלה.

לתחילת העמוד 4. השירות - תאגיד
 • שירות התעסוקה הוא תאגיד וכשר לרכוש ולהעביר כל זכות, להתחייב בכל חיוב ולהיות בעל דין או צד לכל הליך משפטי או אחר.

לתחילת העמוד 4א. פטור ממסים
 • לענין חובת תשלום מסים, אגרות ותשלומי חובה אחרים דין שירות התעסוקה כדין המדינה.

לתחילת העמוד 5. בקורת מבקר המדינה
 • שירות התעסוקה יעמוד לבקורתו של מבקר המדינה בהתאם לסעיף 9(6) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב).

לתחילת העמוד 6. פיקוח שר העבודה והרווחה
 • שירות התעסוקה יעמוד לפיקוחו הכללי של שר התעשייה המסחר והתעסוקה (בחוק זה - השר).

לתחילת העמוד 7. סמכות השר לפעול במקום השירות
 • פעולה שאחת מרשויות שירות התעסוקה חייבת לעשותה על פי חוק זה או על פי התקנות או על פי התקנון האמור בסעיף 21 (להלן - תקנון השירות) ולא עשתה אותה, והפעולה היא לדעת שר העבודה והרווחה הכרחית להבטחת העבודה התקינה של השירות, רשאי השר לצוות על הרשות לעשות את הדרוש לביצוע אותה פעולה בדרך שיקבע בצו, ואם לא קיימה הרשות את הוראות הצו, רשאי השר לעשות את הפעולה בעצמו או באמצעות אדם אחר, ודין פעולה שנעשתה על ידי השר כדין פעולה שנעשתה על ידי השירות.

לתחילת העמוד 8. מועצת השירות
 • הרשות העליונה של שירות התעסוקה היא מועצת שירות התעסוקה (להלן - מועצת השירות או המועצה), שחבריה יתמנו על ידי השר.

לתחילת העמוד 9. הרכב המועצה ופרסומו
 • (א) המועצה תהיה מורכבת מנציגי העובדים והמעסיקים, שווה בשווה, ומנציגי הממשלה שמספרם לא יעלה על שליש של מספר חברי המועצה ובלבד שהמספר הכולל של חברי המועצה לא יפחת מתשעה ולא יעלה על שנים עשר; הודעה על ההרכב תפורסם ברשומות.

  (ב) בין נציגי הממשלה במועצה יהיה עובד אחד לפחות של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה.

  (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (ד), חברי המועצה ימונו לתקופה של ארבע שנים, ואפשר לשוב ולמנותם לתקופת כהונה אחת נוספת, וכן אפשר למנותם שוב לאחר הפסקה של ארבע שנים רצופות לפחות.

  (ד) תמה תקופת הכהונה של חבר המועצה וטרם מונה חבר חדש במקומו, ימשיך חבר המועצה לכהן במשך ארבעה חודשים נוספים או עד למינוי חבר חדש במקומו, לפי המוקדם.

לתחילת העמוד 10. מינוים של נציגי העובדים והמעבידים
 • נציגי העובדים יתמנו לאחר התייעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה, ונציגי המעבידים לאחר התייעצות בארגונים ארציים של מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר.

לתחילת העמוד 11. יושב ראש המועצה
 • (א) השר או מי שנתמנה לכך על ידיו יהיה יושב ראש המועצה ורשאי השר למנות ליושב ראש כאמור גם מי שאינו עובד המדינה.

  (ב) השר, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע כללים ותנאים בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש המועצה שאינו עובד המדינה.

  (ג) יושב ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ב) לא יקבל, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו, כל תמורה נוספת על הגמול ועל החזר ההוצאות שלהם הוא זכאי לפי הוראות אותו סעיף קטן.

לתחילת העמוד 11א. ניגוד עניינים
 • (א) לא ימונה לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה ולא יכהן בתפקיד כאמור מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור, לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.

  (ב) חבר המועצה ויושב ראש המועצה יימנעו מהשתתפות בדין ומהצבעה בישיבות המועצה, אם הנושא הנדון עלול לגרום להם להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידם לבין עניין אישי שלהם או לבין תפקיד אחר שלהם, ולא יטפלו במסגרת תפקידם בנושא העלול לגרום להם להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.

  (ג) התברר לחבר המועצה או ליושב ראש המועצה כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה או לשר, לפי העניין, ויפעל לפי הוראותיו.

  (ד) על אף האמור בסעיף זה, חבר המועצה רשאי להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף או האוכלוסייה שהוא נציגם, ככל שהם קשורים למילוי תפקידי שירות התעסוקה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

  (ה) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.

  (ו) בסעיף זה -

  "עניין אישי" - לרבות עניין אישי של קרובו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, או עניין של גוף שחבר המועצה או יושב ראש המועצה או קרובו של כל אחד מהם, מנהלים או עובדים אחראים בו, או של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

  "קרוב" - בן זוג, הורה, הורי הורה, הורה של בן זוג, ילד, אח או אחות, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה או יושב ראש המועצה, לפי העניין, וכן בן זוג או ילד של כל אחד מהם.

לתחילת העמוד 11ב. הפסקת כהונה והשעיה מכהונה
 • (א) חבר המועצה או יושב ראש המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, בהתקיים לגביו אחד מאלה, לפי העניין:

  1. הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

  2. הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר המועצה או יושר ראש המועצה, לפי העניין;

  3. התקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין;

  4. לעניין חבר המועצה - הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שהוא מייצג במועצה.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יושב ראש המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם מצא השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כי הוא אינו ממלא את תפקידו כראוי או באופן המקדם את תפקידי שירות התעסוקה, או כי פעל, במעשה או במחדל, בדרך הפוגעת ביכולת המועצה לקיים את תפקידיה.

  (ג) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה או נגד יושב ראש המועצה, בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה או כיושב ראש המועצה, לפי העניין, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיפים 8 עד 10 או 11, לפי העניין.

לתחילת העמוד 11ג. תוקף פעולות
 • קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה מכהנים כדין.

לתחילת העמוד 11ד. החלת דינים על חברי המועצה
 • דין חבר המועצה ויושב ראש המועצה, שאינם עובדי המדינה, כדין עובד המדינה, לעניין חיקוקים אלה:

  (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979;

  (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977 - ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

  (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

לתחילת העמוד 12. תפקידי המועצה
 • המועצה -

  (1) תתווה את המדיניות וקווי הפעולה של שירות התעסוקה ותפקח על פעולות הרשויות של שירות התעסוקה;

  (2) תהיה רשאית ליזום ולהמליץ לפני השר על פעולות בתחום שירות התעסוקה;

  (3) תהיה רשאית להמליץ לפני השר על התקנת תקנות;

  (4) תמלא את שאר התפקידים המוטלים עליה בחוק זה או בתקנון השירות.

לתחילת העמוד 13. ועדות המועצה
 • המועצה רשאית למנות ועדות ולאצול להן מסמכויותיה.

לתחילת העמוד 14. הנוהל במועצת השירות
 • המועצה, וכן ועדותיה, יקבעו את סדרי דיוניהן ועבודתן, במידה שלא נקבע בתקנות או בתקנון השירות.

לתחילת העמוד 14א. שמיעת הציבור לפני המועצה
 • המועצה תיתן לציבור ולנציגי אוכלוסיות הנוגעות בדבר הזדמנות נאותה להשמיע לפניה את עמדתם בכל הנוגע לתכנית העבודה השנתית של שירות התעסוקה, לתקציב ההוצאות השנתי של השירות ולתפקידה לפי סעיף 12(3), בדרך שתורה המועצה.

לתחילת העמוד 15. המינהלה
 • הרשות המנהלת והמבצעת של שירות התעסוקה היא מינהלת השירות שחבריה הם מנהל השירות, סגנו - אם נתמנה לו סגן - ונושאי המשרות בשירות שנקבעו כמשרות של ניהול על ידי השר לאחר התייעצות במועצה; מנהל השירות יהיה יושב ראש המינהלה.

לתחילת העמוד 16. מינוי המינהלה
 • השר, לאחר התייעצות במועצה, ימנה את מנהל השירות, סגנו ועובדי השירות במשרות של ניהול.

לתחילת העמוד 17. מינוי עובדים אחרים
 • יתר עובדי שירות התעסוקה יתמנו על ידי מינהלת השירות במסגרת התקן שאישר השר בהסכמת שר האוצר.

לתחילת העמוד 18. דרכי מינוים ותנאי עבודתם של עובדי השירות
 • (א) מינוים של עובדי שירות התעסוקה כאמור בסעיפים 16 ו-17 יהיה לפי הכללים הקבועים למינוי עובדי המדינה, בשינויים שתחליט עליהם מינהלת השירות, באישור השר ושר האוצר.

   

  (ב) תנאי עבודתם ושכרם של העובדים שנתמנו כאמור בסעיף קטן (א) יהיו כתנאי העבודה והשכר של עובדי המדינה, בשינויים שייקבעו על ידי השר ושר האוצר, בהתייעצות עם מינהלת השירות.

לתחילת העמוד 18א. חשב השירות
 • על אף הוראות חוק זה -

  (1) חשב שירות התעסוקה ימונה בידי החשב הכללי במשרד האוצר ויהיה עובד במשרד האוצר; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959;

  (2) הממונה על חשב שירות התעסוקה יהיה החשב הכללי בלבד;

  (3) שירות התעסוקה לא יוציא כל הוצאה כספית ולא יתקשר בכל עסקה אלא באישור חשב שירות התעסוקה; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מן הצורך בקבלת אישורים אחרים להוצאה או להתקשרות כאמור, לפי חוק זה או לפי תקנות השירות.

לתחילת העמוד 19. עובד השירות - עובד הציבור
 • לענין החוק לתיקון דיני העונשין (עובדי ציבור), התשי"ז-1957 יראו עובד השירות כעובד הציבור.

לתחילת העמוד 20. פעולות המנהל בשם השירות
 • פעולה או סמכות שחוק זה, התקנות או תקנון השירות לא ייחדו אותה לכל רשות אחרת, רשאי מנהל השירות לעשותה או להשתמש בה בשם שירות התעסוקה.

לתחילת העמוד 21. תקנון השירות
 • תוך שנה מיום תחילתו של חוק זה תכין המועצה הצעת תקנות השירות ותביאנה לאישור הממשלה.

לתחילת העמוד 22. פרסום התקנון
 • הודעה על קביעת תקנות השירות תפורסם ברשומות; העתק ממנו יהיה מצוי בכל לשכת שירות התעסוקה וכל אדם רשאי לעיין בו.

לתחילת העמוד 23. לשכות שירות תעסוקה
 • השר, בהמלצת מינהלת השירות או לאחר התייעצות אתה, יקים, בצו שיפורסם ברשומות, לשכות ויקבע תחום שיפוטן, ורשאי הוא, באותה דרך, להכיר בלשכות שירות תעסוקה קיימות כלשכות שירות התעסוקה שהוקמו על פי חוק זה, וכן לבטל לשכות שירות תעסוקה או למזגן; כן רשאי השר לקבוע לשכות אזוריות ומחוזיות של שירות התעסוקה ולאחד לשכות אזוריות ללשכות מחוזיות.

לתחילת העמוד 24. סוגי לשכות שירות התעסוקה
 • לשכת שירות התעסוקה יכולה להיות לכל העבודות והמקצועות או לסוג מסויים שבהם ולכל שטח המדינה או לאזור מסוים או למקום מסוים, הכל לפי שיקבע בצו לפי סעיף 23.

לתחילת העמוד 25. מדורים, סניפים ומרכזי רישום
 • מינהל השירות תקים, באישור השר, מדורים בכל לשכות שירות התעסוקה או בלשכות מסויימות, ובלבד שלא תקים מדורים לחלוקת עבודה על יסוד דתי- לאומי, וכן סניפים של לשכות שירות התעסוקה ומרכזי רישום של דורשי עבודה ושל מקומות עבודה; מדור או סניף לנוער יהיה במקום נפרד.

לתחילת העמוד 26. סמכות של מדור, סניף או מרכז רישום
 • למדור, לסניף ולמרכז רישום יהיו אותן הסמכויות מסמכויותיה של לשכת שירות התעסוקה שמינהלת השירות באישור השר תעניק להם.

לתחילת העמוד 27. מועצת לשכת שירות התעסוקה
 • ליד כל לשכת שירות התעסוקה תהיה מועצת לשכת שירות התעסוקה אך רשאי השר לאחר התיעצות עם מינהלת שירות התעסוקה לקבוע מועצה אחת למספר לשכות שירות התעסוקה; סמכותה, הרכבתה, דרך הקמתה, מספר חבריה ותקופת כהונתה ייקבעו בתקנון השירות, ובלבד שבמועצות ליד לשכות שירות התעסוקה יהיו נציגי עובדים ומעבידים שווה בשווה והיושב ראש יתמנה על יד השר.

לתחילת העמוד 28. ועדות למועצת הלשכה
 • מועצת לשכת שירות התעסוקה רשאית למנות ועדות ולאצול להן מסמכויותיה.

לתחילת העמוד 29. הנוהל במועצת הלשכה
 • מועצת הלשכה, וכן ועדותיה, יקבעו את סדרי דיוניהן ועבודתן, במידה שלא נקבעו בתקנות או בתקנון השירות.

לתחילת העמוד 30. מינהלת לשכת שירות התעסוקה
 • הרשות המנהלת והמבצעת של לשכת שירות התעסוקה היא מינהלת לשכת שירות התעסוקה שחבריה הם מנהל הלשכה ונושאי המשרות בשירות התעסוקה שנקבעו בתקנון השירות כמשרות של ניהול בלשכת שירות התעסוקה.

לתחילת העמוד 31. פעולות המנהל בשם הלשכה
 • פעולה או סמכות שתקנות השירות לא ייחד אותה לרשות אחרת, רשאי מנהל הלשכה לעשותה או להשתמש בה בשם לשכת העבודה.