חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט - 1999

 • תיקון (24 בדצמבר 1991) ס"ח 1377: סעיפים 1 ו-2(א).
  תיקון מס' 2 (19 בינואר 1995) ס"ח 1500: סעיפים 2א, 15.
  תיקון מס' 3 (21 ביוני 1995) ס"ח 1528.
  תיקון מס' 4 (31 בדצמבר 1997) ס"ח 1644: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 5 (19 במרס 1998) ס"ח 1661: סעיפים 7, 9, 10, 10א.
  תיקון מס' 6 (25 בדצמבר 2000) ס"ח 1766: סעיפים 15, 20א.
  תיקון מס' 7 (19 במרס 2001) ס"ח 1781: סעיפים 1, 2, 15, 20א, 21.
  תיקון מס' 8 (3 בדצמבר 2001) ס"ח 1781: סעיף 2(א).
  תיקון טעות (17 בפברואר 2003) ס"ח 1886: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 9 (4 ביולי 2004) ס"ח 1948: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 10 (3 בינואר 2006) ס"ח 2048: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 11 (5 ביולי 2007) ס"ח 2102: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 12 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 14.
  תיקון מס' 13 (16 בפברואר 2010) ס"ח 2229: סעיף 18(ב)(2).
  תיקון מס' 14 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיף 18טו.
  תיקון מס' 15 (7 ביולי 2010) ס"ח 2247: סעיפים 9, 15, 21.
  תיקון מס' 16 (4 באפריל 2011) ס"ח 2289: עדכון התוספת.
  תיקון מס' 17 (25 ביולי 2011) ס"ח 2306: סעיף 4.
  תיקון מס' 18 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: סעיף 10.
  תיקון מס' 19 (5 במרץ 2014) ס"ח 2436: סעיף 18ז.
  תיקון מס' 20 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 21 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיף 6(א).
  תיקון מס' 22 (4 בדצמבר 2014) ס"ח 2479: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 23 (24 באוגוסט 2020) ס"ח 2486: סעיף 18יא.


   

לתחילת העמוד תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (מועצה ציבורית), התשנ"ט - 1999
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בתקנות אלה, "המועצה" - המועצה הציבורית שמונתה לפי סעיף 19 לחוק.

לתחילת העמוד 2. תקופת כהונה
 • (א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה ארבע שנים מיום מינוים; חבר מועצה שתצה תקופת כהונתו יכול להתמנות מחדש.

  (ב) חבר המועצה שכהונתו תמה יוסיף לכהן עד למינוי חבר אחר או עד למינויו מחדש, לפי הענין.

לתחילת העמוד 3. מספר נציגים חברי המועצה
 • (א) במועצה יהיו עשרים חברים ובהם שישה נציגי עובדים, שישה נציגי מעבידים, שישה נציגים של משרדי הממשלה ושני נציגי ציבור, שימונו כאמור בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 9(א) לחוק.

  (ב) הנציגים של משרדי הממשלה במועצה יהיו:

  1. שני נציגים של משרד העבודה והרווחה;

  2. נציג משרד החינוך התרבות והספורט;

  3. נציג נציבות שירות המדינה;

  4. נציג משרד ראש הממשללה - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

  5. נציג משרד אחר שקבע השר בהסכמת השר הממונה על אותו משרד.
לתחילת העמוד 4. סדרי עבודת המועצה
 • (א) יושב ראש המועצה יכנס את המועצה אחת לארבעה חודשים לפחות, אולם רשאי הוא לכנס אותה נוסף על כך לפי הצורך.

  (ב) הודעה על כינוס המועצה כאמור בתקנת משנה (א) תינתן לכל חברי המועצה, בכתב, שלושים ימים לפחות מראש; בהודעה כאמור יפורטו הנושאים שעל סדר היום.

  (ג) לכל ישיבה של המועצה ייערך פרוטוקול בידי מי שקבע היושב ראש.

  (ד) החלטות המועצה יהיו ברוב קולות החברים הנוכחים וחבר המועצה לא יורשה להצביע באמצעות חבר אחר.