חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה - תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט - 1988

 • תיקון (24 בדצמבר 1991) ס"ח 1377: סעיפים 1 ו-2(א).
  תיקון מס' 2 (19 בינואר 1995) ס"ח 1500: סעיפים 2א, 15.
  תיקון מס' 3 (21 ביוני 1995) ס"ח 1528.
  תיקון מס' 4 (31 בדצמבר 1997) ס"ח 1644: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 5 (19 במרס 1998) ס"ח 1661: סעיפים 7, 9, 10, 10א.
  תיקון מס' 6 (25 בדצמבר 2000) ס"ח 1766: סעיפים 15, 20א.
  תיקון מס' 7 (19 במרס 2001) ס"ח 1781: סעיפים 1, 2, 15, 20א, 21.
  תיקון מס' 8 (3 בדצמבר 2001) ס"ח 1781: סעיף 2(א).
  תיקון טעות (17 בפברואר 2003) ס"ח 1886: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 9 (4 ביולי 2004) ס"ח 1948: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 10 (3 בינואר 2006) ס"ח 2048: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 11 (5 ביולי 2007) ס"ח 2102: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 12 (23 ביולי 2009) ס"ח 2203: סעיף 14.
  תיקון מס' 13 (16 בפברואר 2010) ס"ח 2229: סעיף 18(ב)(2).
  תיקון מס' 14 (24 במרץ 2010) ס"ח 2238: סעיף 18טו.
  תיקון מס' 15 (7 ביולי 2010) ס"ח 2247: סעיפים 9, 15, 21.
  תיקון מס' 16 (4 באפריל 2011) ס"ח 2289: עדכון התוספת.
  תיקון מס' 17 (25 ביולי 2011) ס"ח 2306: סעיף 4.
  תיקון מס' 18 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: סעיף 10.
  תיקון מס' 19 (5 במרץ 2014) ס"ח 2436: סעיף 18ז.
  תיקון מס' 20 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: סעיפים רבים.
  תיקון מס' 21 (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2464: סעיף 6(א).
  תיקון מס' 22 (4 בדצמבר 2014) ס"ח 2479: סעיף 2(א).
  תיקון מס' 23 (24 באוגוסט 2020) ס"ח 2486: סעיף 18יא.


   

לתחילת העמוד תקנות שוויון ההזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט - 1988
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד שנעדר מעבודתו מכח סעיף 4 לחוק, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו ובידי בת-זוגו, ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.

לתחילת העמוד 2. צירוף מסמכים
 • להודעה יצרף העובד אישור רפואי בדבר מחלת ילדו.

לתחילת העמוד 3. אי-מסירת הודעה
 • כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות 1 ו-2 לא יראו בהעדרותו כהעדרות מהעבודה מכח סעיף 4 לחוק.

לתחילת העמוד 4. שמירת כללים
 • אין בתקנות אלה כדי לגרוע מההוראות הנהוגות במקום העבודה של העובד בדבר חובת הודעה למעביד לענין העדרות מהעבודה בשל מחלה.