חוק פיצויי פיטורים - תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988

לתחילת העמוד תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
לתחילת העמוד 1. הודעת עובד
 • עובד המבקש להתפטר מעבודתו מכח סעיף 7(ב) לחוק, ימסור למעבידו הודעה על כך בכתב לפני מועד התפטרותו חתומה בידו ובידי בת זוגו - ובנסיבות האמורות בסעיף 2(4) לחוק - בידו בלבד, לפי הטופס שבתוספת.

  תוספת (תקנה 1)

  טופס הודעה על התפטרות מעבודה 


   לפי סעיף 7(ב) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן - החוק).

  (1) אני הח"מ

  .............................              ...................................

  שם פרטי                                   ומשפחה ת"ז
   

  ..................................................................................

                                    מען

  מודיע בזה על התפטרותי מעבודה מכח סעיף 7(ב) לחוק, לצורך טיפול בילד שפרטיו רשומים להלן:

  (2) פרטי הילד

  ..............................        ...................................

  שם פרטי                                   ומשפחה ת"ז

  .................................    .................................................

  מען                                תאריך לידה או תאריך קבלת הילד לאימוץ

   

  הערה: אם הילד נמצא בהחזקתך הבלעדית או בטיפולך הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגך עבור לסעיף (6).

   

  אנו הח"מ מצהירים בזה כדלקמן:

   

  (3) בת הזוג

  ..................................     ...................................

               שם פרטי                           ומשפחה ת"ז

  ..................................................................................

                                   מען

  הועסקה כעובדת במשך ששה חודשים רצופים לפני מועד ההתפטרות כאמור בסעיף 1 לטופס, ולא התפטרה מעבודתה מכוח סעיף 7(א) לחוק.


  (4) פרטי המעביד של בת הזוג

  ..........................................            ........................................

  שם המעביד של בת הזוג                       שם העסק או מקום העבודה


  (5) אנו מצהירים כי בתאריך ........... מסרנו העתק מהצהרה זו למעביד של בת הזוג לפי הפרטים הרשומים בסעיף (4) לטופס.


  (6) הילד נמצא בהחזקתי הבלעדית בטיפולי הבלעדי* מחמת נכות או מחלה של בת זוגי (מצורף אישור רפואי).

  ............   ..................     ..................

  תאריך      חתימת בן הזוג     חתימת בת הזוג

   

  * מחק את הטעון מחיקה.

לתחילת העמוד 2. אישור רפואי
 • עובד המבקש להתפטר מעבודתו כדי לטפל בילדו מחמת נכות או מחלת בת זוגו יצרף להודעה אישור רפואי בדבר הנכות או מחלת בת הזוג.

לתחילת העמוד 3. מועד תשלום פיצויי פטורים
 • עובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף 7(ב) לחוק אלא בתום חמישה עשר ימים מיום שקיים את הוראות תקנות 1 ו-2.

לתחילת העמוד 4. שמירת הוראות
 • תקנות אלה אינן באות לגרוע מההוראות בדבר חובת הודעה מוקדמת הנהוגות במקום עבודתו של העובד לענין התפטרות מעבודה.