חוק פיצויי פיטורים - תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים), תשל"ז-1977

לתחילת העמוד תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים), תשל"ז-1977
לתחילת העמוד 1. שינוי סכום הפיצויים
  • הסכומים שבסעיפים 1(2)(א), 1(3)(א), 2(1) ו-3א(2) שבתוספת הראשונה לפקודת הפיצויים לעובדים, 1947, ישתנו לפי שיעור התנודות של השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968; שר העבודה יפרסם ברשומות הודעה בדבר שינוי הסכומים האמורים בעיגול עד כדי עשר לירות לגבי הסכומים הקבועים בסעיפים 1(2)(א) ו-3(א)(2) לתוספת הראשונה ובעיגול עד כדי לירה אחת לגבי הסכומים הקבועים בסעיפים 1(3)(א) ו-2(1) לתוספת הראשונה.

לתחילת העמוד 2. תחילה והוראת מעבר
  • תחילתה של תקנה 1 היא ביום י"ג בניסן תשל"ז (1 באפריל 1977); שיעור התנודות של השכר הממוצע ליום האמור ייחשב לעומת השכר הממוצע ליום א' בניסן תשל"ו (1 באפריל 1976).

  • לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיצויים לעובדים (שינוי סכומי הפיצויים), תשל"ז-1977".