חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "בעל ההיתר" - מי שקיבל היתר בהתאם לתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999;

  "הופעה" - הופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום לרבות דגמון או צילומים לצורכי פרסום והופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה;

  "היתר לתיווך העבדה" - היתר לתיווך העבדה של ילד בהופעה שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;

  "המבקש" - יחיד או תאגיד המבקש היתר;

  "הורה" - לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין;

  "השר" - שר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה.

  "ילד" - מי שטרם מלאו לו 15 שנים;

  "מפקח עבודה" - כהגדרתו בחוק;

  "מתווך" - מי שבידו היתר לתיווך העבדה;

  "פעולות התיווך" - כל הפעולות הננקטות לשם תיווך הילד להעבדה בהופעה, לרבות צילום הילד והצגתו;

  "תיווך העבדה" - תיווך בין ילד ובין מי שבכוונתו להעבידו בהופעה;

לתחילת העמוד 2. תנאים מוקדמים למתן היתר לתיווך
 • (א) לא יינתן היתר לתיווך העבדה של ילד שלא מלאה לו שנה.

  (ב) לא יינתן היתר לתיווך העבדה למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא הורשע באחת העבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:

   (א) עבירת אלימות, עבירה לפי פרק י' סימנים ה' או ו' לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), או עבירה לפי סעיפים 368ב או 368ג או פרק ח' סימן י' לחוק העונשין;

   (ב) עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השר כי יש חשש שתיווך ילד על ידי המבקש עלול לפגוע בטובתו; 

  2. הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו בשלהן, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו.

  (ג) השר ראשי לסרב ליתן היתר לתיווך העבדה למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא תיווך העבדה של ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;

  2. הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות בתקנת משנה (ב).
לתחילת העמוד 3. סיוג היתר, ביטולו או התלייתו
 • (א) השר רשאי, לאחר שנתן למתווך הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו אם נתקיים אחד מאלה:

  1. ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

  2. הופר תנאי מתנאי ההיתר;

  3. המתווך הורשע בעבירה מאלה המפורטות בתקנה 2(ב) או שבית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;

  4. המתווך הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;

  5. השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.

  (ב) הוגש נגד המתווך כתב אישום על עבירה כאמור בתקנה 2(ב) רשאי השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להביא את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

לתחילת העמוד 4. הגשת בקשה להיתר תיווך העבדה
 • (א) בקשה להיתר תיווך העבדה תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת ותכלול:

  1. פרטים הנוגעים למבקש, לילד ולהעבדתו;

  2. התחייבות המבקש למלא אחר תנאי ההיתר והוראות החוק והתקנות, והסכמתו שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וכן מידע על תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדו, עמדת הילד - אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, הסכמת הורי הילד;

  (ב) השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.

לתחילת העמוד 5. תנאים לתיווך להעבדת ילד
 • לא ייעשו פעולות תיווך אלא בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

  (1) לא נדרש ולא נגבה מהילד או מהוריו תשלום, במישרין או בעקיפין, בעד תיווך ההעבדה או הוצאות שהוצאו בקשר אליו זולת עמלה שלא תעלה על 20% מן התשלומים ששילם להם בעל ההיתר בעד השתתפות הילד בהופעה;

  (2) המתווך לא התנה את התיווך בקניה של שירות או של נכס ממנו או מאדם אחר שהוא ציין;

  (3) לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;

  (4) אין בפעולות התיווך כדי להעמיד את הילד בסיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;

  (5) לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;

  (6) לא ננקטת כלפי הילד אלימות פיסית או מילולית או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;

  (7) המתווך נוהג בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת ומוסר לילד, באמצעות הוריו, כל מידע בענין מהותי הנוגע לפעולות התיווך;

  (8) המתווך מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999, והעתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999;

  (9) הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד, נוכח כל העת בכל פעולות התיווך שבהן נוכח הילד;

  (10) בכל פרסומת לתיווך, באמצעי תקשורת כלשהו, תיכלל הודעה, בכתב ברור וקריא במקום בולט לעין בשפת הפרסומת, כדלקמן: "אזהרה - אין לתווך העבדת ילד או להעביד ילד בהופעות או בפרסומת ללא היתר משר העבודה והרווחה; בפרסומת בעל פה יש להשמיע את ההודעה בלשון האמורה.

  (11) המתווך נותן מידע למפקח עבודה ומציג לפניו כל מסמך הנוגע לפעולות התיווך, ככל שידרוש.

לתחילת העמוד 6. מתן ההיתר ותנאיו
 • (א) לא יינתן היתר לתיווך העבדה, אם ראה השר כי הילד מתנגד להעבדתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד עלולים להיפגע מפעולות התיווך.

  (ב) כל התנאים המפורטים בתקנה 5 הם תנאים בהיתר לתיווך העבדה של ילד.

לתחילת העמוד 7. תוקף ההיתר
 • תוקף היתר לתיווך העבדה הוא לתקופה שאינה עולה על שנה.

לתחילת העמוד 8. מנהל תאגיד
 • הוראות תקנות 2(ב), 2(ג)(3), 3(א)(3) ו-3(ב) יחולו בתאגיד על מנהלו.

לתחילת העמוד 8.א. שמירת דינים
 • תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע ממנו.