חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשנ"ו-1995

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשנ"ו-1995
לתחילת העמוד 1. טופס בקשה לפנקס עבודה
 • בקשה של נער לפנקס עבודה (להלן - הבקשה), תוגש בכתב ותכלול את הפרטים הבאים:

  (1) שם הנער;

  (2) תאריך לידתו;

  (3) מספר הרישום של הנער במרשם התושבים;

  (4) שמות הוריו או אפוטרופסו;

  (5) כתובתו;

  (6) השכלתו;

  (7) חברותו בקופת חולים.

לתחילת העמוד 2. הגשת הבקשה
 • (א) הבקשה בצירוף שני תצלומי הנער תוגש באמצעות לשכת עבודה כללית לנוער, אשר באזורה הוא מועבד.

  (ב) נערה מוסלמית או דרוזית אשר מטעמי דת או מסורת נמנעת מלהצטלם, רשאית להגיש בקשה כאמור בתקנת משנה (א) אף שלא בצירוף תצלומים.

לתחילת העמוד 3. הגשת מסמך
 • בעת הגשת הבקשה יציג המבקש תעודת זהות או אישור מלשכת מרשם לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, שמהם אפשר ללמוד על גילו של הנער; מקבל הבקשה יאשר בגוף הבקשה כי הפרטים שבה, המתייחסים לגיל הנער, מתאימים לנאמר בתעודה או באישור האמורים.

לתחילת העמוד 4. דרך מסירת פנקס העבודה לנער
 • פנקס העבודה יימסר לנער באמצעות מי שקיבל את הבקשה או יישלח לו בדואר רשום לפי כתובתו הרשומה בפנקס העבודה.

לתחילת העמוד 5. החזקת פנקס העבודה
 • (א) נער עובד ימסור את פנקס העבודה למעבידו שיחזיקו במקום העבודה, כל עוד הנער עובד אצלו; היה לנער יותר ממעביד אחד, יציג את פנקס העבודה בפני כל אחד ממעבידיו וימסור אותו להחזקת אחד מהם.

לתחילת העמוד 6. החזקת פנקס העבודה בידי נער העובד מחוץ למפעל
 • (א) מעביד של נער שעבודתו מחוץ למפעל או למקום העסקים של מעבידו, ימסור את הפנקס לנער אשר יחזיקו אצלו.

  (ב) תקנת משנה (א) לא תחול על עבודה כאמור שהיא ארעית בלבד.

לתחילת העמוד 7. מסירת פנקס העבודה לידי נער לשם רישומים
 • נער עובד הזקוק לפנקס העבודה בקשר לבדיקה רפואית או לשם עשיית רישום אחר בפנקס, ימסור לו המעביד את הפנקס לזמן הדרוש לרישום בידי המוסד הרפואי המוסמך או הרשות האחרת.

לתחילת העמוד 8. רישום מעבידים בפנקס העבודה
 • מי שמעביד נער חודש ימים לפחות, ירשום במדור "מעבידים" שבפנקס העבודה את הפרטים כאמור באותו מדור, ואם המעביד הוא מפעל מסוג כאמור בסעיף 1(ב)(3) לחוק, יירשם כשם המעביד שמו של מנהל המפעל ולא שמו של המפעל.

לתחילת העמוד 9. החזרת פנקס העבודה
 • מעביד יחזיר לנער עובד את פנקס העבודה ביום האחרון לעבודתו.

לתחילת העמוד 10. החזקת פנקס העבודה
 • נער רוכל יחזיק אתו את פנקס העבודה בכל עת התעסקותו ברוכלות.

לתחילת העמוד 11. הצגת פנקס עבודה ומסירתו
 • נער או מעביד המחזיק פנקס עבודה חייב להציגו, לפי דרישה, למפקח עבודה ולאפשר לו להעתיק ממנו, או למסור לו את פנקס העבודה זמנית תמורת אישור בכתב.

לתחילת העמוד 12. ביטול
 • תקנות עבודת הנוער (פנקס עבודה), התשי"ד-1954 - בטלות.