חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958
לתחילת העמוד 1. פרטים שחייבים לרשמם בפנקס לרישום נערים עובדים תק' תשי"ח- 1958
 • בפנקס לרישום נערים עובדים (להלן - הפנקס) ירשום המעביד ביחס לכל נער המועבד על ידו פרטים אלה:

  (1) השם, שם האב ושם המשפחה;

  (2) אם לנער תעודת זהות-את מספר הזהות;

  (3) מספר פנקס העבודה של הנער;

  (3א) תאריך הלידה של הנער;

  (3ב) מענו של הנער;

  (4) תאריך התחלת העבודה;

  (5) פירוט מדויק של מסגרת יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה בפועל והפסקות; רישום כאמור שלא באמצעים דיגיטליים או אלקטרוניים יהיה חתום מדי יום בידי הנער ומאושר בחתימת אחראי שמינה לכך המעביד;

  (5א) מועדי חופשה שנתית וימי מחלה;

  (6) התאריך בו חדל הנער לעבוד.

לתחילת העמוד 2. תחולה
 • הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושרו על ידי מפקח עבודה ושבהם הפרטים האמורים בתקנה 1.

לתחילת העמוד 3. מקום החזקת הפנקס
 • הפנקס, הכרטיסיה או רישום סדיר אחר כאמור בתקנה 2 יוחזקו במקום בו מועבדים הנערים.

לתחילת העמוד 4. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה היא ביום י"ז תשי"ט (1 באוקטובר 1958).

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות עבודת הנוער (פנקס לרישום נערים), תשי"ח-1958".