חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "היתר" - היתר להעבדת נער כמשמעותו בסעיף 127(א) לחוק;

  "השר" - שר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר;

  "נער" - למעט ילד שחלות עליו הוראות תקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999, ותקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999.

לתחילת העמוד 2. חובות מעביד
 • מעביד המבקש היתר, יביא לידיעת הנער שההיתר המבוקש הוא להעבדתו, לפני הגשת הבקשה, את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן היתר להעבדתו, וימסור לידו טופס הבעת עמדה לפי הטופס שבתוספת (להלן - טופס הבעת עמדה).

לתחילת העמוד 3. הגשת טופס הבעת עמדה
 • (א) בכל בקשה להיתר יצהיר המבקש כי הביא לידיעת הנער את זכותו להביע את עמדתו לענין מתן ההיתר להעבדתו, וכי מסר לידי הנער טופס הבעת עמדה.

  (ב) מילא הנער טופס הבעת עמדה, יצרפו המעביד לבקשה להיתר העבדה שהוא מגיש.

  (ג) לא הביע הנער את עמדתו כאמור, יציין זאת המבקש בבקשת ההיתר.

לתחילת העמוד 4. הזמנת הנער להשמיע דבריו
 • השר רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הנער להשמיע את עמדתו בפניו.

 • תוקפן של תקנות אלה לשנה מיום פרסומן.