חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "הופעה" - הופעה ציבורית, או הופעת פרסום, לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה;

  "הופעה ציבורית" - הופעה בציבור לרבות הופעה אמנותית והופעה בסרט או בסדרת טלוויזיה ולרבות בדרך של משחק, שירה, ריקוד ונגינה;

  "הופעת פרסום" - הופעה לצורכי פרסום או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דגמון;

  "הורה" - לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין;

  "היתר" - היתר להעבדת ילד בהופעה, שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק;

  "המבקש" - יחיד או תאגיד המבקש היתר;

  "השר" - שכר העבודה והרווחה לרבות מי שהוא הסמיכו לענין מתן היתר;

  "ועדה מייעצת" - ועדה של שלושה שחברים בה נציג השר, נציג שר החינוך ונציג שר הבריאות, שמינה השר לייעץ לו לענין מתן היתרים להעבדת ילדים בהופעה או בפרסומת".

  "ילד" - מי שטרם מלאו לו 15 שנים;

  "מפקח עבודה" - כהגדרתו בחוק.

לתחילת העמוד 2. תנאים מוקדמים למתן היתר להעבדת ילד
 • (א) לא יינתן היתר להעבדת ילד שלא מלאה לו שנה.

  (א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי השר לתת היתר להעבדת ילד, שלא מלאה לו שנה, בהופעה ציבורית, בהתקיים כל אלה:

  1. ההופעה הציבורית היא למטרות חינוכיות או לימודיות;

  2. השתתפות ילד שלא מלאה לו שנה הכרחית בשל תוכני ההופעה;

  3. הועדה המייעצת המליצה פה אחד על מתן ההיתר ועל שעות ההעבדה המותרות, טווח שעות העבדה המותר וההפסקות.

  (ב) לא יינתן היתר להעבדת ילד למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא הורשע באחת העבירות המפורטות להלן או שבית משפט קבע כי עבר אחת מהן:

   (א) עבירת אלימות, עבירה לפי פרק י' סימנים ה' או ו' לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), או עבירה לפי סעיפים 368ב או 368ג או פרק ח' סימן י' לחוק העונשין;

   (ב) עבירה אחרת שלפי טיבה, נסיבות ביצועה, תוצאותיה או חומרת העונש שהוטל בשלה, סבור השכר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידי המבקש עלולה לפגוע בטובתו;

  2. הוא הורשע בעבירות שבשל מספרן, תכיפותן, או חומרת העונשים שהוטלו בשלהן, סבור השר כי יש חשש שהעבדת ילד על ידו עלולה לפגוע בטובתו;

  (ג) השר רשאי לסרב ליתן היתר למבקש שנתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא העביד ילד ללא היתר או בניגוד לתנאיו;

  2. הוא הפר חובה מהחובות המוטלות עליו כלפי נערים עובדים לפי הוראה שבחיקוק;

  3. הוגש נגדו כתב אישום על עבירה מאלה המפורטות בתקנת משנה (ב).
לתחילת העמוד 3. סיוג היתר, ביטולו או התלייתו
 • (א) השר רשאי, לאחר שנתן לבעל היתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, לסייג היתר או לבטלו אם נתקיים אחד מאלה:

  1. ההיתר ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;

  2. הופר תנאי מתנאי ההיתר;

  3. בעל ההיתר הורשע בעבירה מאלה המפורטות בתקנה 2(ב) או בית משפט קבע כי עבר עבירה כאמור;

  4. בעל ההיתר הפר את הוראות החוק או את תקנותיו;

  5. בעל ההיתר הפר חובה מהחובות המוטלות עליו לפי הוראה שבחיקוק המעניק זכויות לנערים עובדים;

  6. השתנו הנסיבות הנוגעות לילד, ובלבד שלא יסויג ההיתר או יבוטל אלא לאחר שניתנה הזדמנות לילד המסוגל לחוות דעה משלו, להביע את עמדתו.

  (ב) הוגש נגד המבקש כתב אישום על עבירה כאמור בתקנה 2(ב) רשאי השר, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את ההיתר עד לסיום ההליכים.

לתחילת העמוד 4. הגשת בקשה להיתר
 • (א) בקשה להיתר תהא ערוכה לפי הטופס שבתוספת הראשונה ותכלול:

  1. פרטים הנוגעים למבקש, להופעה, לילד ולהעבדתו;

  2. התחייבות המבקש למלא אחר תנאי ההיתר והוראות החוק והתקנות והסמכתו שהשר יקבל לגביו מידע מן המרשם הפלילי כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, וכן מידע על תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדו, עמדת הילד - אם הוא מסוגל לחוות דעה משלו, הסכמת הורי הילד, אישור רופא שבדק את הילד ועמדת מנהל המוסד החינוכי שבו הוא לומד, ואם הוא גן ילדים - עמדת הגננת;

  (ב) לא יצורף אישור רופא לבקשה להיתר, אם בתוך ששת החודשים שקדמו לבקשה, ניתן אישור רופא להעבדת אותו ילד.

  (ג) היתה ההופעה שלגביה מוגשת הבקשה להיתר הופעה ציבורית - יצורפו לבקשה להיתר חמישה עותקים של תכנית ההופעה, עיקר תוכנה, נוסח המחזה או התסריט, הכל לפי הענין, תוך ציון תפקיד הילד שהעבדתו מבוקשת.

  (ד) השר רשאי לדרוש מן המבקש הבהרות, פרטים נוספים ומסמכים הדרושים, לדעתו, לטיפול בבקשה ולמעקב אחר עמידה בתנאי ההיתר, לרבות פרטים לגבי מקום ההופעה ומועדיה, והוא רשאי, אם ראה כי הדבר נחוץ, להזמין את הילד להשמיע את עמדתו בפניו.

לתחילת העמוד 5. תנאים להעבדת ילד בהופעה
 • לא יועבד ילד בהופעה אלא בהתקיים התנאים המפורטים להלן:

  (1) אין בהופעה אלימות, עידוד לאלימות, תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל הילד;

  (2) בהופעה לא נעשה שימוש בעירום או ברמזים מיניים;

  (3) אין בהופעה מסרים גזעניים;

  (4) אין בהופעה משום עידוד לצריכת משקאות משכרים, שימוש בסמים, עישון סיגריות ומוצרי טבק אחרים, השתתפות בהימורים, משחקי מזל והגרלות, למעט הגרלות המותרות על פי חוק.

  (5) אין בהופעה משום סיכון או עידוד לנטילת סיכון בטיחותי, בריאותי או גופני;

  (6) מקום ההופעה עומד בתנאים בטיחותיים וננקטו כל האמצעים הדרושים למעינת נזקי גוף;

  (7) ההופעה נערכת בתנאי אקלים נאותים וננקטים בה אמצעים למניעת חשיפת הילד לקרינת שמש ישירה;

  (8) במקום ההופעה מצויים, בכל עת, מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת כהגדרתם בתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח-1988, וכמפורט בתוספת שלהן;

  (9) לילד ניתן יחס של כבוד, סובלנות והתחשבות במגבלותיו ובצרכיו, לרבות כיבוד בקשותיו להפסקות;

  (10) לא ננקטת כלפי הילד או כלפי המשתתפים האחרים בהופעה, אלימות פיסית או מילולית, או לשון שיש בה יסודות של פגיעה והשפלה;

  (11) הילד מועבר, בין בידי מבקש אחד ובין בידי מספר מבקשים, בהתאם לתנאים בדבר שעות העבודה המרביות, ההפסקות בעבודה וההפסקות בין יום עבודה אחד למשנהו, הכל כמפורט בתוספת השניה ואם הוא ילד שלא מלאה לו שנה, שעות העבודה המרביות וההפסקות בעבודה הן בהתאם להמלצת הועדה המייעצת;

  (12) בעל ההיתר או אדם מטעמו (להלן - המקשר) יהיה אחראי למסירת מידע למפקח עבודה ככל שיידרש, בנוגע להעבדת הילד, לרבות מידע בענין זהות מזמין ההופעה, המבקש, זמני ההופעה ומקומה; המקשר יימצא כל זמן ההופעה במקום ההופעה;

  (13) הורה או בן משפחה בגיר אחר של הילד נוכח בזמן העבדת הילד, בכל זמן ההופעה; הוראה זו אינה חלה על הופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר;

  (14) במקום ההופעה מצויה פינת מנוחה;

  (15) בעל ההיתר מספק לילד שתיה במשך כל שעות ההופעה ובזמן ההפסקות; בהעסקה של יותר משלוש שעות, יספק ארוחה חמה או קרה;

  (16) בעל ההיתר דואג להסעת הילד בתנאי בטיחות הולמים ממקום מגוריו למקום ההופעה וחזרה ממנו למקום מגוריו; להסעה יתלווה ההורה או בן המשפחה הבגיר של אחד הילדים המשתתפים בהופעה; בהופעה ציבורית של ילד שהוא בן שמונה שנים ויותר, יתלווה להסעה הורה או בן משפחה בגיר, כאמור, בשעות הלילה בלבד;


  (17) בעל ההיתר דואג, במידת הצורך, ללינה נאותה של ילד שבתום ההופעה אינו יכול לחזור לביתו ושל אחד מהוריו או בן משפחה בגיר אחר הנלווה אליו;

  (18) בעל ההיתר מסר להורים ולילד, באמצעותם, העתק מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999 והעתק של ההיתר.

לתחילת העמוד 6. מתן ההיתר ותנאיו
 • (א) לא יינתן היתר, אם ראה השר כי הילד מתנגד להעבדתו או כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו או התפתחותו התקינה של הילד עלולים להיפגע מן ההשתתפות בהופעה.

  (ב) כל התנאים המפורטים בתקנה 5 הם תנאים בהיתר להעבדת ילד.

  (ג) השר רשאי לקבוע תנאים נוספים וכן לדרוש מן המבקש מינוי מומחים להבטחת בטיחות מקום ההופעה ובריאות הילד המשתתף בה, לרבות מינוי ממונה על בטיחות, בעל אישור כשירות כהגדרתו בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996.

לתחילת העמוד 7. תוקף ההיתר
 • (א) תוקף היתר להעבדה בהופעת פרסום הוא לתקופת ההופעה.

  (ב) היתר להעבדה בהופעה ציבורית, הוא לתקופת ההופעה ובלבד שאינה עולה על שנה.

לתחילת העמוד 8. מנהל תאגיד
 • הוראות תקנות 2(ב), 2(ג)(3), 3(א)(3) ו-3(ב) יחולו במבקש תאגיד על מנהלו.

לתחילת העמוד 9. ביטול
 • תקנות עבודת הנוער (העבדה בהופעה ציבורית), התשכ"ח-1968 - בטלות (להלן - התקנות הקודמות).

לתחילת העמוד 11. הוראות מעבר
 • היתרים שניתנו לפי התקנות הקודמות והם בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה, יעמדו בתוקפם עד המועד הנקוב בהם.

 • (תקנה 4(א))

  טופס בקשה להיתר לתיווך העבדת ילד בהופעה לפי סעיפים 4(ב) ו-27ו לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953

  אל: שר העבודה והרווחה

  פרטי הבקשה

  (א) סוג ההיתר המבוקש - תיווך להופעה ציבורית/הופעה לצורכי פרסום/צילומים לצורכי פרסום (מחק את המיותר).

  (ב) פרטי מבקש ההיתר

  1. מבקש תאגיד:

  שם התאגיד ...............מס' רישומו במרשם המתנהל על פי דין............... שם פרטי ושם משפחה של מנהל התאגיד ........... מס' זהות ................. תאריך לידה ......... ארץ לידה .......... שם האב ...............

  מבקש שאינו תאגיד:

  שם פרטי ושם משפחה ........... מס' זהות ............ תאריך לידה .............. ארץ לידה ............ שם האב ................

  2. מען מקום העסק .................................................

  3. מס' טלפון ................... מס' פקסימיליה ...................

  (ג) פרטי הילד

  1. שם פרטי ............שם משפחה .............מס' זהות ............

  2. תאריך לידה ................ מין ..............................

  3. כתובת ................................ (הישוב, הרחוב, מס' הבית)

  מס' הטלפון ...........................

  4. שם האב ......................מס' זהות .........................

  5. שם האם ......................מס' זהות .........................

  6. שם האפוטרופוס (אם מונה) ................מס' זהות ..............

  7. כתובת הילד אם אינו מתגורר אצל הוריו (נא פרט)
  ................................................................................

  מס' טלפון .....................................................

  8. שם המוסד החינוכי שבו הילד לומד ומענו ..........................

  מס' טלפון .....................................................

  התחייבות המבקש

  אני החתום מטה מתחייב למלא אחר כל תנאי ההיתר שאקבל, הוראות החוק ותקנותיו, לרבות מתן מידע למפקח עבודה בנוגע לתיווך להעבדת הילד.

  אני מסכים כי מי שהוסמך על-פי החוק לתת היתר לתיווך להעבדת ילד בהופעה יקבל מידע מהמרשם הפלילי בנוגע אלי, ומרישומי תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדי, לשם החלטה בבקשתי לקבלת היתר כאמור, כמו גם לשם החלטה, אם תידרש כזו, בדבר ביטולו, סיווגו או התלייתו של היתר כאמור.

  תאריך ...................... .........................

  שם המבקש

  .........................

  חתימה

  עמדת הילד (ימולא בידי ילד שמלאו לו שש שנים לפחות)

  אני ...............................מודיע כי פרטי הבקשה להיתר הוסברו לי על ידי
  ............................................................... עמדתי היא
  ............................................................
  בקשות מיוחדות שלי ....................................................

  תאריך ............................ חתימה .............................

  הסכמת ההורים או האפוטרופוס

  אנו .................... הוריו (או האפוטרופוס אם מונה) של ............ מסכימים כי המבקש יתווך
  להעבדתו של הילד; ידועות לנו הוראות תקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או
  בפרסומת), התשנ"ט-1999, ותקנות עבודת הנוער (תיווך להעבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999, ואנו מתחייבים לקיים אחר כל תנאי ההיתר שיינתן, הוראות החוק ותקנותיו ככל שהם נוגעים לחובותינו.

  במהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר לתיווך להעבדת הילד כן/לא (מחק המיותר).

  אם הוגשה בקשה יש לציין את מספר ההיתר/שם המבקש ואם ניתן היתר

  .......................................................................

  ................... ...................
  חתימת האם חתימת האב

  ..........................

  חתימת האפוטרופוס (אם מונה)

  תאריך ............................