חוק עבודת הנוער - תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000

לתחילת העמוד תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "לשכת העבודה לנוער", "מוסד רפואי מוסמך", "מפקח חניכות", "רופא מורשה" ו"רופא משפחה" - כהגדרתם בחוק;

  "עבודה המחייבת בדיקת התאמה" - אחת מהעבודות המפורטות בתוספת הראשונה;

  "רעש מזיק" - כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), התשמ"ד-1984.

לתחילת העמוד 2. היקף הבדיקות הרפואיות שיערוך רופא משפחה
 • בדיקה רפואית שערך רופא משפחה, לפי סעיף 11(א) לחוק, תכלול לפחות את כל אלה:

  (1) אנמנזה רפואית כללית;

  (2) בדיקה קלינית כללית;

  (3) כל בדיקה קלינית או מעבדתית נוספת, הדרושה לדעת רופא המשפחה, לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) ו-(2).

לתחילת העמוד 3. היקף הבדיקות הרפואיות בעבודות המחייבות בדיקות התאמה
 • (א) נוסף על הבדיקה הרפואית המפורטת בתקנה 2, נער המבקש לעבוד בעבודה המחייבת בדיקת התאמה, יעבור בדיקה רפואית מקדמית שיערוך רופא מורשה, בתוך חודש לפני תחילת העבודה כדי שהרופא יקבע את התאמתו לאותה עבודה (להלן - בדיקה ראשונית).

  (ב) בדיקה ראשונית תכלול לפחות את כל אלה:

  1. אנמנזה רפואית כללית;

  2. בדיקה קלינית כללית;

  3. בדיקת חדות הראיה;

  4. בדיקת כושר השמיעה בעבודות שיש בהן חשיפה לרעש מזיק;

  5. כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה לשם קביעת התאמת הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) עד (4).

  (ג) נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה יעבור בדיקה רפואית חוזרת שיערוך רופא מורשה, שיקבע את התאמתו להמשיך לעבוד באותה עבודה, במועדים שיורה הרופא המורשה ובתנאי שבין הבדיקה הראשונית לבדיקה החוזרת ובין הבדיקות החוזרות לא יחלפו יותר משנים עשר חודשים.

  (ד) בדיקה רפואית חוזרת תכלול לפחות את כל אלה:

  1. אנמנזה תעסוקתית;

  2. בדיקה קלינית כללית;

  3. בדיקת כושר השמיעה כמפורט בתקנת משנה (ב)(4);

  4. כל בדיקה קלינית או מעבדתית אחרת הדרושה לדעת הרופא המורשה לשם קביעת המשך התאמתו של הנער לאותה עבודה, וזאת לאור תוצאות הבדיקות האמורות בפסקאות (1) עד (3).
לתחילת העמוד 4. רשומה רפואית
 • בדיקת רופא משפחה ורופא מורשה תתועד ברשומה רפואית כהגדרתה בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996.

לתחילת העמוד 5. חובת המעביד להפנות לבדיקות רפואיות
 • (א) על המעביד להפנות את הנער אל מוסד רפואי מוסמך לשם עריכת הבדיקות הרפואיות האמורות בתקנות 2 ו-3 שיבוצעו במקומות ובמועדים שיורה המוסד הרפואי המוסמך.

  (ב) הנער חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, במוסד הרפואי המוסמך בימים ובמועדים האמורים; האפוטרופוס של הנער יחתום על ויתור על סודיות רפואית למוסד הרפואי המוסמך, לפי הנוסח שבתוספת השניה.

  (ג) הזמן הדרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לנער כחלק משעות עבודתו.

לתחילת העמוד 6. הודעה על הגבלה בעבודה המחייבת בדיקת התאמה
 • (א) ראה הרופא המורשה כי חל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויש להגביל או לאסור את העבדתו בעבודה מסוימת, יודיע על כך המוסד הרפואי בתוך 10 ימים מיום מתן חוות דעתו של הרופא המורשה להורי הנער, למעבידו, ללשכת העבודה לנוער, ולמפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי.

  (ב) ההודעה תכלול פרטים אלה: שם הנער ומספר זהותו, מקום העבודה והמסקנה הרפואית.

לתחילת העמוד 7. ביטולים
 • (א) תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התשי"ד-1954 - בטלות.

  (ב) תקנות עבודות הנוער (עבודות מסוכנות לענין בדיקות רפואיות), התשנ"ו-1996 - בטלות.

לתחילת העמוד 8. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה (תקנה 1)
 • עבודות המחייבות בדיקת התאמה הן:

  1. טחינת קמח ודגנים או גריסה במגרסה;

  2. עבודות מסגרות ופחחות, לרבות סימרור, ברזלאות וחרטות;

  3. ריתוך וחיתוך מתכות בגזים;

  4. הסקת דוד קיטור, השגחה על דוד קיטור, לרבות עזרה לאחראי על אחת העבודות האלה;

  5. עבודות ציפוי במתכות;

  6. נגרות מכנית;

  7. חציבה, פיצוץ, גריסה וטחינת אבנים ומחצבים;

  8. ניפוט, טוויה, שזירה ואריגה במכשירים מכניים;

  9. ניסור, השחזה וליטוש במכשירים מכניים;

  10. הפעלת פטישים פנוימטיים או הידראוליים;

  11. ניקוי או התזה עם אוויר דחוס;

  12. הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראוליים;

  13. הפעלת מדחסי אוויר;

  14. הפעלת טורבינות וגנרטורים;

  15. עבודות חקלאות הנמשכות יותר משלושה חודשים ברציפות;

  16. טכנאות שיניים;

  17. סייעות לרופא שיניים;

  18. ליטוש יהלומים;

  19. הפעלת מלגזות עם דיזל או גז.

  העבדת נערים בעבודות המפורטות לעיל תותר רק אם אינה אסורה בהתאם לתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995.

לתחילת העמוד תוספת שניה (תקנה 5(ב))
 • ויתור על סודיות רפואית

  אני החתום מטה נותן רשות לכל עובד רפואי או מוסד רפואי, או שניהם לרבות קופות החולים, רופאיהן ועובדיהן ו/או כל מוסד רפואי אחר, כולל בתי חולים כלליים או פסיכיאטריים או שיקומיים או המוסד לביטוח לאומי או כולם יחד (להלן - מוסרי המידע), למסור למוסד רפואי מוסמך את כל הפרטים המצויים בידי מוסרי המידע לגבי ...................ת"ז............... (להלן - הנער) באופן שיידרש על ידו על מצבו הבריאותי או השיקומי או שניהם, לרבות, אך בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל מידע על מום או פגיעה או כל מחלה שהנער חלה בה בעבר או שהוא חולה בה כעת, או כולם יחד, וכל טיפול רפואי ושיקומי שקיבל, מועדי מתן הטיפול והאבחנות המתייחסות אליו וכן כל מידע רפואי כאמור או נוסף המתייחס אל הנער והאגור במאגרי המידע של מוסרי המידע, לרבות רשימת הרופאים שטיפלו בו.

  אני מרשה בזה למוסד הרפואי המוסמך ליתן הודעה בנוגע לנער בהתאם להוראות סעיפים 12 ו-13 לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953, ותקנה 5 לתקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000.

  פרטי האפוטרופוס:

  ................... .................. ..................

  שם משפחה      שם פרטי    תעודת זהות

  ................... ..................

  תאריך               חתימה

  פרטי העד לחתימה:

  ................... .................. ..................

    שם משפחה    שם פרטי   תעודת זהות

  ................... ..................
  תאריך             חתימה