חוק עבודת הנוער - פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות

לתחילת העמוד פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות
לתחילת העמוד 2. גיל עבודה
 • (א) לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

  (ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (בסעיף זה - לימוד חובה), לא יועסק אלא אם נתקיים אחד מאלה:

  1. הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;
  2. בוטל
  3. ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
  4. מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

  (ב1) צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועסקו בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף קטן (ב).

  (ג) שר העבודה והרווחה רשאי להתיר העסקת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, היתר על-פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

  (ד) בוטל.

לתחילת העמוד 2א. עבודה בחופשת לימודים
 • (א) ילד שמלאו לו 14 שנה, מותר להעסיקו בתקופת חופשת לימודים רשמית על, אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעסיק ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העסקת ילד לפי סעיף 2(ג).

  (ב) הוראות חוק החניכות, התשי"ג-1953, לא יחולו על העסקה כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 4. הופעות וצילומים
 • (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעסקתו של ילד פלוני או לתיווך להעסקתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שלא יינתן היתר להעסקה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

  (ג) בסעיף זה, "הופעה" - לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.

לתחילת העמוד 5. איסור עבודה במקומות מסויימים
 • ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועסק במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

לתחילת העמוד 4א. השתתפות בהופעת פרסום בגיל 15 עד 18
 • (א) בסעיף זה -
  "הופעה" - כהגדרתה בסעיף ;4
  "הופעת פרסום" - הופעה או צילומים לצורכי פרסום, לרבות דוגמנות;
  "הורה" - לרבות אפוטרופוס שמונה על פי דין;
  "תיווך להעסקה" - לרבות כל הפעולות הננקטות לשם תיווך להעסקת נער בהופעת פרסום, ובכלל זה צילום הנער והצגתו.

  (ב)

  (1) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 2 ו־4, לא יתווך אדם להעסקה ולא יעסיק נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים בהופעת פרסום, ובכלל זה בקיום ריאיון ומבחני במה לקבלה להעסקה, אלא לאחר קבלת הסכמת הנער והורהו לתיווך להעסקה או להעסקה של הנער, לפי העניין .
  (2) הסכמת הנער וההורה כאמור בפסקה (1) תינתן בהתאם לטופס שבתוספת השנייה, ובצירוף צילום תעודה מזהה של ההורה; הטופס יהיה זמין כטופס מקוון באתר האינטרנט של משרד העבודה; שר העבודה רשאי לשנות, בצו, את התוספת השנייה .

  (ג)

  (1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), הסכמת הנער וההורה לתיווך להעסקה או להעסקה כאמור באותו סעיף קטן יכול שתינתן באמצעות הודעה במסרון או באמצעי דיגיטלי אחר המאפשר את שמירת ההודעה על ידי המעסיק, אם התקיימו כל אלה:

  (א) ההסכמה היא להמשך תיווך להעסקה או להעסקה אצל אותו מתווך או מעסיק, לפי העניין;
  (ב) הסכמת הנער וההורה ניתנה לגבי התיווך להעסקה או ההעסקה הקודמים בטופס לפי סעיף 4א(ב) או שניתן לגבי ההעסקה היתר לפי סעיף 4(ב), ולא חלפה שנה ממועד מתן ההסכמה או ההיתר כאמור.

  (2) הודעה לפי סעיף קטן זה תכלול את פרטי המתווך או המעסיק, לפי העניין, פרטי הופעת הפרסום, שם הנער, מספר הזהות של הנער, שם ההורה, פרטי הקשר של ההורה והסכמתם של הנער וההורה להמשך התיווך להעסקה או ההעסקה.

  (ד) מעסיק של נער בהופעת פרסום ישמור את הסכמת הנער וההורה שניתנה לפי סעיף קטן (ב) או (ג9 שבע שנים מתום תקופת העסקת הנער אצלו.

  (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מהורה או מבן משפחה בגיר אחר של הנער להיות נוכח בזמן תיווך להעסקה או העסקה של הנער בהופעת פרסום, ובכלל זה בזמן קיום ריאיון ומבחני במה לקבלה להעסקה.

לתחילת העמוד 6. עבודות אסורות
 • שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות העסקת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה, שהעבודה בהם עלולה לדעתו לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העסקתם אינה אסורה על-פי הסעיפים הקודמים.

לתחילת העמוד 7. גיל מיוחד לעבודות מסויימות
 • שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועסק בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העסקתו אינה אסורה על-פי הסעיפים הקודמים.