חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

לתחילת העמוד פרק שני: גיל עבודה ועבודות אסורות
לתחילת העמוד 2. גיל עבודה
 • (א) לא יועסק ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.

  (ב) ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (בסעיף זה - לימוד חובה), לא יועסק אלא אם נתקיים אחד מאלה:

  1. הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, התשי"ג-1953;
  2. בוטל
  3. ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 5(ב)(1)(II) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949;
  4. מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.

  (ב1) צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועסקו בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף קטן (ב).

  (ג) שר העבודה והרווחה רשאי להתיר העסקת ילד שמלאו לו 14 שנה וניתן לגביו פטור לפי סעיף 5 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, היתר על-פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

  (ד) בוטל.

לתחילת העמוד 2א. עבודה בחופשת לימודים
 • (א) ילד שמלאו לו 14 שנה, מותר להעסיקו בתקופת חופשת לימודים רשמית על, אף האמור בסעיף 2, בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעסיק ילד כאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו גם על העסקת ילד לפי סעיף 2(ג).

  (ב) הוראות חוק החניכות, התשי"ג-1953, לא יחולו על העסקה כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 4. הופעות וצילומים
 • (א) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 2(א), אין להעסיק ילד שטרם מלאו לו 15 שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) וסעיף 2, רשאי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעסקתו של ילד פלוני או לתיווך להעסקתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שלא יינתן היתר להעסקה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

  (ג) בסעיף זה, "הופעה" - לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.

לתחילת העמוד 5. איסור עבודה במקומות מסויימים
 • ילד, אף אם מלאו לו 15 שנה, לא יועסק במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו של ילד באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית, בשל טיב העיסוק, מיקומו או בשל כל סיבה אחרת.

לתחילת העמוד 6. עבודות אסורות
 • שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות העסקת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה, שהעבודה בהם עלולה לדעתו לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העסקתם אינה אסורה על-פי הסעיפים הקודמים.

לתחילת העמוד 7. גיל מיוחד לעבודות מסויימות
 • שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע, בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועסק בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם העסקתו אינה אסורה על-פי הסעיפים הקודמים.