חוק עבודת הנוער - פרק שישי 1: הוראות בדבר היתרים

לתחילת העמוד פרק שישי 1: הוראות בדבר היתרים
לתחילת העמוד 27ו. היתר להעבדת נער
 • (א) לא יינתן היתר להעבדת נער לפי חוק זה (בפרק זה - היתר להעבדת נער) אם יש בו כדי לפגוע בטובתו של הנער.

  (ב) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, רשאי לקבוע, ולענין סעיף 4 יקבע, כללים, תנאים וסייגים למתן היתר להעבדת נער או לתיווך להעבדת נער; כללים, תנאים וסייגים כאמור יכול שייקבעו דרך כלל או לסוגי היתרים מסוימים.

  (ג) היתר להעבדת נער יכלול את אלה:

  1. תנאים שיבטיחו כי הנער לא ינוצל לרעה, כי בריאותו, בטיחותו, חינוכו, או התפתחותו התקינה לא ייפגעו, וכי יהיו לו שעות מנוחה ופנאי הולמות;

  2. תנאים בדבר שעות העבודה, הפסקות בעבודה וכן הפסרות בין יום עבודה אחד למשנהו.


  (ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע תנאים נוספים על אלה שקבע לפי סעיף קטן (ב) או על אלה המפורטים בסעיף קטן (ג), לענין היתר להעבדת נער פלוני.

לתחילת העמוד 27ז. שמיעת הנער
 • (א) במתן היתר להעבדת נער תהיה זכות לנער המסוגל לחוות דעה משלו, להביא את עמדתו לענין מתן היתר להעבדתו, ויינתן לדעתו משקל ראוי בהתאם לגילו ולמידת בגרותו.

  (ב) שר העבודה והרווחה, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, יתקין תקנות לענין דרכי המימוש של זכות הנער לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 27ח. הצגת תעודת זהות
 • (א) מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו תעודת זהות שלו או תעודת זהות של הוריו, שבה מופיעים פרטיו.


  (ב) מעסיק ישמור במקום שבו מתנהל עסקו העתק של תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (א), בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר סיום העסקתו; בתום התקופה האמורה יבער המעסיק את העתק תעודת הזהות.