חוק עבודת הנוער - פרק שישי: חובת יום לימודים

לתחילת העמוד פרק שישי: חובת יום לימודים
לתחילת העמוד 27א. חובת יום לימודים
 • (א) שר העבודה והרווחה יטיל בצו על כל נער עובד שמלאו לו 15 שנים ועדיין לא מלאו לו 18 שנים חובת לימודים לשם הכשרה מקצועית והם יקויימו במקום שקבע לכך.

  (ב) שר העבודה והרווחה רשאי להחיל את חובת הלימודים בהדרגה, ובלבד שתוך חמש שנים מיום תחילת סעיף זה יחיל אותו על כל נער עובד שאין חוק החניכות, התשי"ג-1953 (להלן חוק החניכות), חל עליו.

  (ג) שר העבודה והרווחה לאחר התיעצות עם שר החינוך והתרבות, יקבע תוכנית לימודים מינימלית אחידה; קביעת התוכנית לא תמנע הוספות שעורים על המפורטים בה; משך הלימודים, לפי סוגי הנערים, ייקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

  (ד) צו כאמור בסעיף (א) יכול שיהא כללי, או מיוחד למפעל פלוני או לסוגי מפעלים, לענפי עבודה או לאזורים גיאוגרפיים, או לבני גיל או רמת השכלה מסויימים.

  (ה) בצו יכול שייקבע חובת לימודים רצופה ביום אחד בשבוע או מפוצלת לכמה ימים בשבוע, ובלבד שלא תעלה בסך הכל על תשע שעות בשבוע.

  (ו) לגבי סוגי נערים מסויימים, רשאי השר לקבוע תקופות לימודים מרוכזות במשך השנה, ואת מספר השעות בשבוע שיוקדשו ללימודים אלה.

  (ז) נער החייב בחובת לימודים לפי סעיף זה זכאי לקבלם חינם, ולא יידרש לשלם כל תשלום בעדם; הוראה זו אינה חלה על ציוד וחומרי לימוד.

לתחילת העמוד 27ב. פטור מן החובה
 • חובת הלימודים לפי פרק זה לא תחול לגבי נער -

  (1) הלומד בבית ספר שחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, חל עליו;

  (2) הלומד במוסד מוסמך להשתלמות כמשמעותו בסעיף 23;

  (3) הלומד בבית ספר או במוסד לימודים שרוב עובדי החינוך בו הם עובדי המדינה הפועלים בתוקף תפקידם;

  (4) הלומד בבית ספר או במוסד לימודים ששר העבודה והרווחה קבע אותו כמוסד שהלימודים בו פוטרים את הנער מהחובה לפי פרק זה;

  (5) בגיל שחלה עליו חובת לימודים לפי חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, זולת אם שוחרר מחובה זו מטעם שר החינוך והתרבות.

לתחילת העמוד 27ג. סמכות פיקוח
 • (א) מפקח על חניכות שמשמעותו בחוק החניכות, יפקח גם על קיום החובות לפי פרק זה, ויהיו לו לשם כך הסמכויות המוקנות לו בחוק האמור.

  (ב) מועצת החניכות שהוקמה לפי חוק החניכות תהיה מועצה מייעצת לענין הוראות פרק זה.

לתחילת העמוד 27ד. אישור על סיום לימודים
 • שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר מתן אישור על סיום חובת הלימודים לפי פרק זה.

לתחילת העמוד 27ה. שחרור ללימודים
 • (א) מי שמעסיק נער שחלה עליו חובת לימודים לפי פרק זה, חייב לשחררו מעבודה לשעות הלימודים ואין להעסיקו בשעות אלה.

  (ב) לא ינוכה משכר עבודתו של נער שנעדר מעבודתו לרגל לימודים כאמור, אלא אם הוכח כי לא השתתף בלימודים, והכל אם אין בהסכם קיבוצי החל על הנער ועל מעסיקו הוראה אחרת לענין זה.

  (ג) המוסד שבו לומד הנער בשעות העדרו מעבודה יודיע למעסיקו, בדרך שנקבעה, על שעות הלימודים שבהן חייב הנער וכם אכן השתתף בהן.

  (ד) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בהוראה כללית או מסווגת שהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג) יחולו גם לגבי נער הלומד בבית ספר או מוסד מן המנויים בסעיף 27ב.