חוק עבודת הנוער - פרק שביעי: ביצוע ועונשים

לתחילת העמוד פרק שביעי: ביצוע ועונשים
לתחילת העמוד 28. פנקס עבודה
 • בוטל

לתחילת העמוד 28א. הודעה בדבר שעות הלימודים
 • (א) בלי לגרוע מהוראות סעיף 2(ב1), לא יועסק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעסיק הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (1), (3) או (4) שבסעיף 2(ב).

  (ב) שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהסכמת שר החינוך, לקבוע הוראות בדבר הודעה כאמור בסעיף קטן (א), לרבות לעניין הגורם במוסד החינוך המוסמך לתתה, פרטיה, צורתה, דרכי מסירתה והחזקתה.

לתחילת העמוד 29. סמכויות מפקח עבודה
 • (א) סמכויות של מפקח עבודה ביחס לכל מקום שיש לו יסוד להניח שמועבד בו נער, יהיו כסמכויותיו של מפקח לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

  (ב) אדם הנמצא במקום שאליו בא מפקח עבודה בתוקף סמכויותיו לפי סעיף קטן (א), וכן נער שיש למפקח עבודה יסוד להניח שהוא עובד או רוכל - רשאי מפקח עבודה לחקור אותו אדם, את אותו נער ואת הוריו, בכל ענין הנוגע לחוק זה, אך לא יידרש איש ליתן תשובה או עדות העלולות להפלילו. מפקח עבודה רשאי לרשום בפרוטוקול את תשובותיו והודעותיו של הנחקר.

  (ג) דין פרוטוקול שנרשם בהתאם לסעיף קטן (ב) כדין הודעה שנרשמה בהתאם לסעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והסעיפים 3 ו-4 לאותה פקודה חלים עליו.

לתחילת העמוד 29א. צו למניעת פעולה מפירה
 • (א)
  (1) היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר ששר התעשייה המסחר והתעסוקה הסמיך לעניין זה, יסוד סביר להניח שאדם מבצע או עומד לבצע, במעשה או במחדל, פעולה מפירה, רשאי הוא להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו המורה לאותו אדם להימנע מהפעולה המפירה או לעשות מעשה למניעתה (בסעיף זה - צו למניעת פעולה מפירה). 

  (2) הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, להגיש בקשה למתן צו למניעת פעולה מפירה.

  (3) בסעיף זה, "פעולה מפירה" - פעולה בניגוד להוראות לפי סעיפים 2, 2א, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18(ב), 20, 21, 22, 22א, 23, 24, 27ה, 28א, 31, 32, 33ד, 33ד1.


  (ב)
  (1) בית הדין האזורי לעבודה רשאי לתת צו למניעת פעולה מפירה במעמד צד אחד. 

  (2) ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו, ורשאי בית הדין האזורי לעבודה להאריך את תוקפו של הצו למניעת פעולה מפירה, לבטלו או לשנותו, אף אם מי שלגביו ניתן הצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.

  (ג) נוכח בית הדין האזורי לעבודה כי יש בפעולה המפירה או בנסיבות העניין משום סיכון שלומו או בריאותו של נער, רשאי הוא להורות בצו למניעת פעולה מפירה על מתן ערובה לקיום הצו, בסכום ולתקופה שיקבע.

לתחילת העמוד 30. מועצה לעניני נוער עובד
 • (א) תוקם מועצה לעניני נוער עובד (להלן - המועצה) שתייעץ לשר העבודה והרווחה בכל ענין הנגוע לחוק זה.

  (ב) המועצה תהיה מורכבת מבאי כוח הממשלה שיתמנו על ידי שר העבודה והרווחה, מבאי כוח מרכז לשכות העבודה הכלליות, ומאנשי הציבור שיתמנו על ידי שר העבודה והרווחה כנציגיהם של עובדים, של נוער עובד, של מעבידים וכן של מוסדות ציבוריים שלדעת שר העבודה והרווחה הם נוגעים בדבר. נציגי עובדים יתמנו לאחר התיעצות בארגון העובדים הארצי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים, נציגי הנוער העובד ובארגונים אחרים של נוער עובד לפי החלטת שר העבודה והרווחה, ונציגי מעבידים יתמנו לאחר התיעצות בארגונים ארציים הפרזנטטיביים של מעבידים שלדעת שר העבודה והרווחה הם נוגעים בדבר.

  (ג) מספר חברי המועצה לסוגיהם ייקבע על ידי שר העבודה והרווחה בהודעה שתפורסם ברשומות ובלבד שמספר נציגי העובדים והנוער העובד גם יחד יהיה כמספר נציגי המעבידים.

  (ד) שר העבודה והרווחה, ובהעדרו מי שנתמנה על ידיו לכך, יהיה יושב ראש המועצה.

  (ה) המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.

לתחילת העמוד 30א. ועדות המועצה
 • המועצה רשאית למנות, מבין חבריה, או שלא מבין חבריה, ועדות, ולאצול להן מסמכויותיה, למעט הסמכות לייעץ לשר בכל ענין הנוגע להתקנת תקנות כאמור בסעיף 42.

לתחילת העמוד 31. רישום נערים עובדים
 • (א) מעסיק חייב לנהל פנקס שבו יירשמו ביחד לכל נער המועסק על ידיו, הפרטים שייקבעו בתקנות.

  (ב) שר העבודה והרווחה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעסיקים שעליהם חל סעיף זה, ורשאי הוא לקבוע כאמור שהפנקס יהיה חלק מפנקס אחר שמעסיק חייב לנהלו על פי חוק ששר העבודה והרווחה ממונה על ביצועו.

לתחילת העמוד 32. חובת יידוע
 • (א) מעסיק יביא לידיעת נער המועסק על ידיו את הוראות חוק זה.

  (ב) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע דרכים ליידוע נער על פי הוראות סעיף זה.

לתחילת העמוד 33. העסקה מסכנת
 • (א) המעסיק נער באחד מאלה -

  1. בניגוד להוראות סעיפים 2(א), (ב) ו-(ג), 2א, או 4 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;

  2. במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 5, כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו;

  3. בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה אסר או הגביל העסקת נער בהם, בהתאם להוראות סעיף 6.

  4. בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 7 אין להעסיקו בה בגילו;

  5. בניגוד להוראות סעיף 14.

  דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין).

  (ב) המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד להוראות סעיף 2(ב1), דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 33א. העסקה אסורה אחרת
 • המעסיק נער באחד מאלה -

  (1) בניגוד להוראות סעיפים 11 או 12 או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 11א, שענינן בדיקות רפואיות;

  (2) בניגוד להוראות סעיפים 20, 21, 22, 22א ו-24, או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף 25, שענינן שעות עבודה ומנוחה;

  (3) בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 2, 2א, או 4, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה.

  דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 33ב. העסקת בוגר
 • המעסיק את מי שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים, בעבודה ששר העבודה והרווחה קבע, לפי סעיף 16, שיש בה סיכון מיוחד לבריאות, בניגוד להוראות פרק שלישי: בדיקות רפואיות, או בניגוד להוראות פרק שישי: חובת יום לימודים, דינו - כדין המעסיק נער לפי סעיפים 33 או 33א, לפי הענין.

לתחילת העמוד 33ג. עבירות נוספות
 • (א) המעסיק נער באחד מאלה -

  1. בעבודה שנקבעה לפי סעיף 18 בלי שנוכח שניתנה לנער, קודם לכן, הדרכה בבחירת מקצוע, כאמור באותו סעיף;

  2. בניגוד להוראות סעיף 23, למעט סעיף קטן (ב) שבו, שענינן נער המבקר בשיעורי ערב;

  3. בלי שהציג היתר מיוחד לעבודת לילה בהתאם להוראות סעיף 26(ד);

  4. בניגוד להוראות סעיף 27ה(א), שענינן נער שחובת לימודים חלה עליו;

  5. בוטלה

  6. בלי שניהל פנקס בהתאם להוראות לפי סעיף 31;

  7. בלי שהביא לידיעתו של הנער את הוראות חוק זה בהתאם לחובתו לפי סעיף 32;

  דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

  (א1) המעסיק צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה בלי שנמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 28א או שלא החזיק הודעה לפי הוראות סעיף 28א(ב), דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

  (ב) מעסיק שניכה משכר עבודתו של נער, בשל היעדרות לצורך לימודים, בניגוד להוראות סעיפים 23(ב) או 27ה(ב), דינו - קנס כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) מעסיק שהעסיק צעיר אחרי השעה 23:00 ולא החזיר את הצעיר לביתו בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 24א, בתקופת תוקפו של אותו סעיף, דינו - קנס כאמור בסעיף קטן (א).

לתחילת העמוד 33ד. פעולות אסורות לגבי הופעות וצילומים
 • (א) המתווך, ללא היתר, להעסקה של ילד בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף 4, או המתווך להעסקת ילד בניגוד להוראות היתר שניתן לו לפי הוראות סעיף 4, דינו - כדין המעסיק ילד בניגוד להוראות אותו סעיף.

  (ב) המזמין הופעה או צילומים כמשמעותם בסעיף 4, שבה אמור לעבוד ילד, חייב להתנות את העסקת הילד בהופעה או בצילומים שהזמין בקבלת היתר לפי הוראות אותו סעיף; הפר המזמין חובה זו, וילד הועסק ללא היתר, בהופעה או בצילומים שהזמין, דינו - מחצית העונש הקבוע למעסיק ילד בניגוד להוראות סעיף 4.

  (ג) בסעיף זה, "ילד" - מי שטרם מלאו לו 15 שנים.

לתחילת העמוד 33ד1. איסור תיווך להעסקה והעסקה בהופעת פרסום
 • המתווך להעסקה או המעסיק נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים בהופעת פרסום, ובכלל זה בקיום ריאיון ומבחני במה לקבלה להעסקה, בלא הסכמת הנער והורהו בניגוד להוראות סעיף 4א, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 33ה. אחריות תאגיד
 • בוצעה עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד או 33 ד1, בידי תאגיד, דינו - כפל הקנס הקבוע לאותה עבירה.

לתחילת העמוד 33ו. אחריות קפידה
 • עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד' 33ד1, 33ה ו-38א(ג) היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

לתחילת העמוד 33ז. עבירה נמשכת
 • בית משפט רשאי, בנוסף לכל עונש הקבוע לעבירה לפי חוק זה, שהיא עבירה נמשכת, להטיל על הנידון קנס כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין לכל יום שבו נמשכת העבירה.

לתחילת העמוד 33ח. הפרעה למפקח עבודה
 • המפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו לפי חוק זה, דינו - מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 34. נער המועסק על ידי מעסיקים שונים
 • המעסיק נער ביודעו שהוא מועסק גם על ידי מעסיק אחר, רואים את מי שהעסיקו אותו יום או אותו שבוע שעות העודפות על שמונה ליום או על ארבעים לשבוע כמעסיקו של הנער בכל השעות, אלא אם לא ידע, ולא יכול היה לדעת, את מספר השעות שבהן כבר הועסק הנער על ידי מעביד אחר.

לתחילת העמוד 37. חובת הורים
 • (א) הורה לנער חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת העסקת הנער בניגוד להוראות סעיף 33; המפר חובה זו, דינו - מחצית הקנס הקבוע למעסיק נער בניגוד לאותן הוראות.

  (ב) הועסק נער בניגוד להוראה מהוראות סעיף 33, חזקה היא כי הורה הנער הפר חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות, ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

לתחילת העמוד 38. חובת פיקוח
 • (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ד1 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר חובתו האמורה, דינו - קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

  (ב) נעברה עבירה לפי סעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג, 33ד ו-33ד1 בידי תאגיד, חזקה היא כי נושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות, ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

לתחילת העמוד 38א. חובות פיקוח ברשות ציבורית
 • (א) בסעיף זה -

  "ראש רשות ציבורית" - המנהל הכללי, ובאין מנהל כללי - בעל תפקיד מקביל ברשות הציבורית, ובהעדרם ראש הרשות; ולענין רשות מקומית - ראש הרשות המקומית;

  "רשות ציבורית" - גוף מהגופים המפורטים בתוספת, אולם לענין פסקה (9) בתוספת הראשונה - רשאי שר העבודה והרווחה לפטור בצו חברה כאמור באותה פסקה מהחובות האמורות בסעיף זה, כולן או חלקן.

  (ב) ראש רשות ציבורית חייב לעשות את כל אלה, כדי למנוע העסקת נער בניגוד להוראות סעיפים 33 ו-33א על ידי קבלן המבצע עבודה או הנותן שירותים לפי הזמנתה של הרשות הציבורית (בסעיף זה - הקבלן המבצע):

  1. למנות מבין עובדי הרשות הציבורית אחראי מטעמו, שתפקידו לדווח לראש הרשות על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 ו-33א בידי קבלן מבצע (בסעיף זה - אחראי);

  2. לכלול בחוזה בין הרשות הציבורית לבין הקבלן המבצע, סעיף המפרט את הוראות סעיפים 33 ו-33א והקובע כי הפרת הוראות החוק האמורות מהווה גם הפרת החוזה בין הצדדים;

  3. לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33(א), על ידי הקבלן המבצע שהאחראי דיווח לו עליה;

  4. לדרוש מהקבלן המבצע להפסיק לאלתר הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, שהאחראי דיווח לו עליה.

  (ג) אלה דינם מחצית הקנס הקבוע בסעיף 33:

  1. ראש רשות ציבורית המפר חובה מהחובות המפורטות בסעיף קטן (ב);

  2. אחראי שאינו מדווח לראש רשות על הפרת הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א בידי קבלן מבצע.

  (ד) ראש רשות ציבורית חייב לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד העבודה והרווחה על הפרת הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, בידי קבלן מבצע, ולדרוש מהקבלן המבצע להפסיק את ההפרה לאלתר, אף אם ההפרה לא דווחה לו בידי האחראי אלא נודעה לו בדרך אחרת; העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מחצית הקנס הקבוע בסעיף 33.

לתחילת העמוד 39. ראיות
 • (א) תמצית מהרישום בספר התושבים לפי פקודת מרשם התושבים, התש"ט-1949 בדבר גילו של אדם, או אישור משרד הרישום המעיד שלפי הפקודה האמורה נמסרה הועדה למשרד הרישום שאדם נולד בתאריך פלוני - ישמשו ראיה לגילו של אדם בכל תביעה על פי חוק זה, אלא אם הוכח על פי תעודת לידה שהאדם נולד בתאריך אחר.

  (ב) נמצא נער במקום שנעשית בו עבודה או פועלות מכונות, רואים את הנער כעובד באותו מקום ובאותה שעה, אלא אם הוכח ההיפך.

לתחילת העמוד 40. אגרות
 • שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע אגרות שיש לשלמן בעד בקשות להיתרים לפי חוק זה ובעד מתן ההיתרים.

לתחילת העמוד 40א. תשלום שכר עבודה
 • העסקת נער בניגוד להוראות חוק זה אינה פוטרת את המעסיק מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שהנער זכאי לו עבור עבודתו, עקב עבודתו, ולפי כל דין.

לתחילת העמוד 41. המדינה כמעסיק
 • לענין חוק זה דין נער המועסק על ידי המדינה כדין נער המועסק על ידי כל מעסיק אחר.

לתחילת העמוד 42. ביצוע ותקנות
 • (א) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

  (ב) שר העבודה והרווחה לא יתקין תקנות להוציא תקנות על פי הסעיפים 10, 31 ו- 32, אלא לאחר התיעצות במועצה לעניני נוער עובד המוקמת על פי סעיף 30.

לתחילת העמוד 43. העברת סמכויות
 • (א) שר העבודה והרווחה רשאי להעביר לאחר את סמכויותיו לפי הסעיפים 3, 4 ו-25, פרט לסמכות ליתן היתר כללי לפי סעיף 25(א) או (ב).

  (ב) הודעה על העברת סמכויות תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 44. אי-חלות חוק
 • חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 - לא יחול על העסקת נער.

לתחילת העמוד 45. ביטול
 • פקודת העסקת ילדים ונערים, 1945, והתקנות שהותקנו על פיה - בטלות.

לתחילת העמוד 46. תחילת תוקף
 • תוקפו של חוק זה הוא בתום ששה חודשים אחרי שנתקבל בכנסת.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 38א(א))

  (1) משרדי הממשלה, יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם;

  (2) לשכת נשיא המדינה;

  (3) הכנסת;

  (4) משרד מבקר המדינה;

  (4א) ועדת הבחירות המרכזית לכנסת;

  (5) בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וכל גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין;

  (6) רשות מקומית;

  (7) תאגיד בשליטת רשות מקומית;

  (8) תאגיד שהוקם בחוק;

  (9) חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית, כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

לתחילת העמוד תוספת שניה
 • (סעיף 4א)


  הסכמה לתיווך להעסקה או להעסקה בהופעת פרסום


  אני, ...................., הורהו (או האפוטרופוס, אם מונה) של .................. (שם הנער או הנערה),
  ואני ................ (שם הנער או הנערה) .....................
  מספר הזהות של ההורה:..................
  מספר הזהות של הנער או הנערה: .................
  כתובת המגורים של ההורה/אפוטרופוס: .................
  מספר הטלפון של ההורה/אפוטרופוס: .....................
  מסכימים - (מחקו את המיותר):
  o לתיווך להעסקתו או להעסקתה בהופעת פרסום באמצעות המתווך
  o להעסקתו או להעסקתה בהופעת פרסום אצל המעסיק
  במקום ובמועדים המפורטים להלן:
  מועדי התיווך/ההעסקה ........................
  תקופת התיווך/ההעסקה ......................................
  פרטי המתווך/המעסיק וכתובתו .......................................................
  פרטי הופעת הפרסום .............................
  ידועות לי הוראות חוק עבודת הנוער בעניין הופעות פרסום/תיווך להופעות פרסום,
  ובין היתר זכותו של הורה או בן משפחה בגיר אחר ללוות את הנער או הנערה בכל
  תקופת ההעסקה/התיווך.
  במהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר לתיווך להעסקה/להעסקת
  הנער או הנערה:
  כן/לא (מחקו את המיותר)
  חתימת הנער או הנערה ...................................
  חתימת ההורה/האפוטרופוס תאריך
  * יש לצרף צילום תעודה מזהה של ההורה וחלק הספח הכולל את פרטי הנער או הנערה בלבד;
  אפוטרופוס יצרף צילום תעודה מזהה והעתק ממסמך המאשר את מינויו כאפוטרופוס הכולל
  את פרטי הנער או הנערה והאפוטרופוס בלבד.