חוק עבודת הנוער - פרק רביעי: הדרכה בבחירת מקצוע

לתחילת העמוד פרק רביעי: הדרכה בבחירת מקצוע
לתחילת העמוד 17. פירושים
  • בפרק זה, הדרכה בבחירת מקצוע פירושו - ההדרכה הניתנת לנער בבחירת מקצוע או להתקדמותו במקצוע, בשים לב לתכונותיו האישיות של הנער ולסיכויי התעסוקה.

לתחילת העמוד 18. מתן הדרכה בבחירת מקצוע
  • (א) שר העבודה והרווחה ינקוט צעדים הדרושים, לדעתו, כדי לאפשר הדרכה בבחירת מקצוע.

    (ב) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע, בתקנות, עבודות שאין לקבל להן נער אלא אם נוכח המקבל שניתנה לנער הדרכה בבחירת מקצוע על-ידי מוסד מוסמך, על-פי סעיף 19.

לתחילת העמוד 19. מנגנון להדרכה בבחירת מקצוע
  • (א) שר העבודה והרווחה רשאי למנות אדם להיות הממונה על הדרכה בבחירת מקצוע. הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

    (ב) שר העבודה והרווחה יסמיך מוסדות למתן הדרכה בבחירת מקצוע ומוסד שהוסמך כאמור, לא יעסיק במתן הדרכה בבחירת מקצוע אלא אנשים שיש להם ההכשרה שנקבעה על-ידי שר העבודה והרווחה בתקנות.