חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), התשפ"ג-2023
 • בתקנות אלה  -
  "אירוע מזכה" - אירוע שבעקבותיו זכאי עובד לפי החוק או צו הרחבה, לפי העניין, לתשלום רכיב שכר;

  "גוף מזכה" - שירות המדינה וכן גוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים;

  "חוק דמי מחלה" - חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976`

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק הסכמים קיבוציים" - חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים" - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013;

  "חוק חופשה שנתית" - חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

  "חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

  "חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

  "חוק שעות עבודה ומנוחה" - חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

  "ערך שעת עבודה בסיסי" - כמשמעותו בתקנה 3, כפי שהוא מעודכן לפי תקנה 5;

  "צו הרחבה" - כמשמעותו בסעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים;

  "צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר" - צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י מיום כ"א באב התשמ"ח (4 באוגוסט 1988) כפי שמתעדכן מזמן לזמן;

  "צו הרחבה בענף הניקיון" - צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שבין חברות הניקיון בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה שנחתם ביום ד' באב התשע"ג (11 ביולי 2013), כפי שמתעדכן מזמן לזמן;

  "צו הרחבה בענף השמירה" - כל אלה:
  (1) צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום כ"ד בתמוז התשע"ד (22 ביולי 2014) שבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן (בתקנות אלה - צו הרחבה בענף השמירה משנת 2022);
  (2) צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי שנחתם ביום ח' בניסן התשפ"א (21 במרץ 202) בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים החדשה האגף לאיגוד מקצועי - האיגוד הארצי של עובדי השמירה שפורסם ביום ו' בניסן התשפ"ב (7 באפריל 2022), כפי שמתעדכן מזמן לזמן (בתקנות אלה - צו הרחבה בענף השמירה משנת 2022);

  "צו הרחבה - הסכם מסגרת" - צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום ח' בשבט התשנ"ה (9 בינואר 1995) שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של עובדים בא"י, כפי שמתעדכן מזמן לזמן ;

  "צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק" - צו הרחבה להוראות הסכם קיבוצי כללי מיום ב' בניסן התשע"ז (29 במרץ 2017) שבין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר תל אביב לבין ההסתדרות הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
  "צו הרחבה כללי - הבראה" - צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה בעקבות הסכם קיבוצי כללי שבין נשיאות הארגונים העסקיים ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;

  "צו הרחבה כללי לביטוח פנסיוני" - כל אלה:
  (1) צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה שמרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום ל' באדר א' התשע"א (6 במרץ 2011), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7021/2011, שנחתם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
  האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;
  (2) צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק שמרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ"ד באדר ב' התשע"ו (3 באפריל 2016), שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7088/2016, שבין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה;

  "צו הרחבה כללי - נסיעות" - צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעות בעקבות הסכם קיבוצי כללי שבין נשיאות הארגונים העסקיים ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, כפי שמתעדכן מזמן לזמן;

  "קופת גמל" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005);

  "רכיב שכר תלוי אירוע מזכה" -
  (1) בשמירה ואבטחה - דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון, חופשה לרגל נישואין, אבל, חופשה לרגל נישואי בן או בת, חופשה לרגל הולדת בן או בת, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים - גם מענק מצוינות;
  (2) בניקיון - דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה ותשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, חופשה לרגל נישואין, אבל, יום זיכרון, שי לחג, ולעניין שירות כאמור בגוף ציבורי כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים - גם מענק מצוינות;
  (3) בהסעדה - דמי מחלה, דמי חגים, החזר הוצאות נסיעה, השלמת פיצויי פיטורים, הפרשות לקופת גמל בתקופת לידה והורות או בעת זכאות לגמלת שמירת היריון לפי חוק עבודת נשים, הפרשות לקופת גמל בעת מילואים, יום בחירות, יום זיכרון ואבל.

לתחילת העמוד 2. ערך שעת עבודה
 • לעניין חישוב עלות השכר המינימלית כמשמעותה בסעיף 28 לחוק, יהיה ערך שעת עבודה ערך שעת העבודה הבסיסי לפי תקנה 3 כפי שהוא מעודכן לפי תקנה 5, ובתוספת הרכיבים לפי תקנה 7 וכולל חישוב לפי תקנה 4 בעד עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית, והכול אם יש זכאות להם לפי הדין .

לתחילת העמוד 3. רכיבי השכר מהרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי
 • (א) רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי ואופן חישובם יהיו -

  (1) לעניין תחום השמירה והאבטחה - כמפורט בחלק א' לתוספת הראשונה; 
  (2) לעניין תחום הניקיון - כמפורט בחלק ב' לתוספת הראשונה;
  (3) לעניין תחום ההסעדה - כמפורט בחלק ג' לתוספת הראשונה.

  (ב) על אף האמור בתקנה זו, ובלי לגרוע מהוראות תקנה 7, רשאים מזמין שירות וקבלן להסכים ביניהם מראש ובכתב לחשב את ערך שעת העבודה הבסיסי ככולל גם רכיבים התלויים באירוע מזכה כך שרכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה הבסיסי ואופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי יהיו -

  (1) לעניין תחום השמירה והאבטחה - כמפורט בחלק א' לתוספת השנייה; 
  (2) לעניין תחום הניקיון - כמפורט בחלק ב' לתוספת השנייה;
  (3) לעניין תחום ההסעדה - כמפורט בחלק ג' לתוספת השנייה.

לתחילת העמוד 4. רכיבי גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית והוספתם לערך שעת עבודה
 • (א) הסכימו מזמין השירות והקבלן מראש ובכתב על היקף שעות נוספות שהעובדים יועסקו בו, יחושב לגבי השעות הנוספות שבוצעו רכיב גמול שעות נוספות לפי הוראות תקנה זו.

  (ב) הסכימו מזמין השירות והקבלן מראש ובכתב על העסקת עובדים במנוחתם השבועית, יחושב לגבי שעות העבודה במנוחה השבועית שבוצעו רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לפי הוראות תקנה זו.

  (ג)

  (1) רכיב גמול עבודה בשעות הנוספות לא יפחת מחישוב לפי התעריף בסעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה.
  (2) רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לא יפחת מחישוב לפי התעריף הקבוע בסעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה.

  (ד) לרכיבי השכר לפי תקנות משנה (ג(1) או (2) ו–(1) ייווסף רכיב דמי הביטוח הלאומי היחסי של אותו רכיב.

  (ה) לעניין עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון, ייווסף לרכיבי השכר לפי תקנת משנה (ג(1) או (2) רכיב הפרשה לקופת גמל לקצבה בעד שעות נוספות או בעד המנוחה השבועית, לפי העניין, לפי הרכיבים והשיעורים הקבועים בצו ההרחבה בענף השמירה או בצו ההרחבה בענף הניקיון, לפי העניין.

  (ו) לעניין עובדים בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון המועסקים בגוף מזכה, ייווסף לרכיבי השכר לפי תקנת משנה (ג)(1) או (2) רכיב מענק מצוינות בשיעור 1% .

  (ז) רכיב גמול שעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית לפי תקנות משנה (ג) עד (ה), כשהוא מחולק ל– 82 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית - בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש, ייווסף לערך השעה הבסיסי של העובד.

  (ח) הוראות תקנות משנה (ג) עד (ז) יחולו גם על עבודה בשעות נוספות או על עבודה במנוחה השבועית שבוצעו בהתאם לצורכי העבודה שלא כאמור בתקנת משנה (א) או (ב), בכפוף להסכמות בין מזמין השירות לקבלן.

לתחילת העמוד 5. חישוב רכיבי השכר לפי ותק
 • אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי ותק של עובדי הקבלן אצלו או באותו מקום עבודה, חישוב הוותק לעניין ערך הרכיב האמור יהיה לפי הזכות המוקנית לעובדים מכוח חוק או צו הרחבה, לפי העניין, וערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי הוותק המתאים.

לתחילת העמוד 6. חישוב רכיבי השכר לפי היקף המשרה
 • אם ערכו של רכיב שכר משתנה לפי היקף המשרה, ערך שעת העבודה הבסיסי והרכיבים הנוספים לפי תקנות אלה יעודכנו לפי היקף המשרה המתאים.

לתחילת העמוד 7. רכיב שכר תלוי אירוע מזכה
 • (א) בלי לגרוע מתקנה 2, אירע אירוע מזכה בחודש מסוים, והקבלן הודיע למזמין, בדרך שתיקבע בחוזה שביניהם או בהעדר קביעה כאמור - בהודעה בכתב, כי העובד זכאי לגמול בעד אותו אירוע, ייווסף לערך שעת העבודה הבסיסי בעד אותו חודש, ערך רכיב שכר תלוי אירוע מזכה לפי חוק או צו הרחבה, לפי העניין, בהתאם לחישוב המפורט בתוספת השלישית בגין אותו רכיב; ואולם אם הסכימו מזמין השירות והקבלן ביניהם לפי תקנה 3(ב) על ערך שעת עבודה בסיסי לפי חלק א', חלק ב' או חלק ג' לתוספת השנייה, לפי העניין, יחולו הוראות תקנת משנה זו רק על הרכיבים שאינם מנויים בחלק כאמור .

  (ב) רכיב שכר כאמור בתקנת משנה (א) יכלול את ההפרשות שחייב המעסיק להפריש על רכיב כאמור לפי כל דין.

  (ג) מזמין השירות והקבלן יערכו התחשבנות בדרך שתיקבע ביניהם, אחת לרבעון לפחות, על הפרשים בין הסכומים ששולמו בעד כל עובד ובין הסכומים המגיעים בפועל בעד רכיב שכר תלוי אירוע מזכה לפי תקנה זו.

לתחילת העמוד 8. התניות בחוזה שבין מזמין שירות לקבלן
 • לעניין תשלום בפועל של ערך שעת עבודה כמשמעותו בסעיף 28(א)(3) לחוק, אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מזכותו של מזמין שירות לדרוש מהקבלן, במסגרת החוזה שביניהם, להציג לפניו מסמכים המעידים על תשלום רכיבי השכר לעובדיו.

לתחילת העמוד 9. רכיב שכר יסוד
 • נקבע בהתקשרות בכתב ומראש בין מזמין שירות וקבלן שכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, או שנקבע בה כי העובדים יהיו בעלי הכשרה המזכה בשכר יסוד גבוה מהקבוע בתוספת הראשונה או השנייה, לפי העניין, יעודכנו כל רכיבי השכר כאמור בתקנה 3 בהתאמה לפי שכר היסוד שהוסכם בהתקשרות כאמור.

לתחילת העמוד 10. התחשבנות בין מזמין השירות לקבלן במהלך ההתקשרות
 • בלי לגרוע מתקנה 2, מזמין השירות והקבלן יערכו התחשבנות, אחת לרבעון לפחות, לגבי כל עובד, לגבי כל אלה:
  (1) רכיבי שכר המושפעים מוותק של העובדים, יעודכנו לפי תקנה 5; 

  (2) רכיבי שכר המושפעים מאורך יום העבודה בפועל בהתאם לצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר, יותאמו לשעות השירות לפי התנאים שסוכמו בין מזמין השירות לקבלן לעניין שעות השירות;

  (3) הסכום הגלובלי המגיע בעד עבודה בשעות נוספות - אם העובד בשירות בתחום השמירה והאבטחה הסכים לתשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי לפי צו ההרחבה בענף השמירה, בכפוף להסכמות בין מזמין השירות ובין הקבלן;

  (4) הפרשי שכר בין הסכומים ששולמו לכל עובד ובין הסכומים המגיעים לו בפועל, בעד רכיב גמול עבודה בשעות נוספות או רכיב גמול עבודה במנוחה השבועית המחושבים לפי תקנה 4, או המגיעים בשל עבודה בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(1) לחוק שעות עבודה ומנוחה, בהתאם לביצוע בפועל;
  (5) דמי ביטוח לאומי על סבסוד ארוחות וכל רכיב שכר נוסף המשתלם לעובד לפי דין או הסכם קיבוצי.

לתחילת העמוד 11. עדכון רכיבים במחשבון
 • תחשיב ערך שעת העבודה לפי תקנות אלה יפורסם במחשבון באתר האינטרנט של משרד העבודה; עודכן רכיב מרכיבי ערך שעת עבודה מכוח הוראת חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה ויפורסם במחשבון באתר האינטרנט ערך השעה המעודכן לפי סעיף 28(ב) לחוק .

לתחילת העמוד 12. שמירת זכויות ושמירת דינים
 • (א) אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לעובד לפי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם או נוהג .

  (ב) אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מחובותיהם האחרות של מזמין השירות והקבלן לפי דין, ובכלל זה לפי סעיף 28 לחוק, לרבות הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח.

  (ג) אין בהוראות תקנה 10(3) כדי לחייב עובד בתחום השמירה והאבטחה להסכים לתשלום שכר הכולל עבודה בשעות נוספות בהיקף גלובלי לפי צו הרחבה בענף השמירה.

  (ד) אין בחישוב בתוספות לתקנות אלה המבוסס על 7 או 8.4 שעות יומיות, לפי העניין, כדי לגרוע מהאמור בצו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר.

לתחילת העמוד 13. תחילה ותחולה
 • (א) תחילתן של תקנות אלה ביום כ' בטבת התשפ"ד (בינואר 2024) (בתקנה זו - יום התחילה), והן יחולו על התקשרות שתיערך לראשונה ביום התחילה או לאחריו.

  (ב) בלי לגרוע מתקנת משנה (א), תקנות אלה יחולו גם על התקשרות שנערכה לפני יום התחילה, ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו ביום התחילה או לאחריו, או מיום א' בטבת התשפ"ה (1 בינואר 2025), לפי המוקדם.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 •  

  (תקנה 3(א))
  חלק א'
  אופן חישוב ערך שעת העבודה הבסיסי בתחום השמירה והאבטחה

   

  טור 1

  טור 2

  טור 3

  טור 4

   

  רכיבי שכר

  ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 5 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)

  ערך שעה לעובד שמירה שמועסק 6 ימים בשבוע (באחוזים/שקלים חדשים)

  הסבר

   

   

   

   

  1

   

   

   

   

   שכר היסוד

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

  X

  לפי חוק שכר מינימום, סעיף 6 בצו ההרחבה בענף השמירה משנת 2022 וצו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק; התעריף השעתי של שכר המינימום בענף, לפי צו ההרחבה משנת 2022, המתאים לסוג ההכשרה שביצע העובד ולתפקיד שבו הוא מועסק, או התעריף השעתי לפי דרישות המכרז, לפי הגבוה

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

    

   דמי הבראה

   

   

  לפי סעיף 11 לצו ההרחבה בענף

  השמירה משנת 2014 ; מחושב לפי

  מחיר יום הבראה בשירות המדינה

  ) 471.4 שקלים חדשים נכון ליום י"ב

  בסיון, התשפ"ג ) 1 ביוני 2023 (( מוכפל

  במספר ימי הזכאות לפי הוותק ) 7 ימי

  הבראה לפי ותק של עד 3 שנים לפי צו

  ההרחבה בענף השמירה( ומחולק

  בשעות העבודה השנתיות בפועל

  לעובד במשרה מלאה;

  מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חגים

  ומחלה;

  מכסת ימי הבראה:

  וותק

  Y

  0-3

  7

  4-10

  9

  11-15

  10

  16-19

  11

  20-24

   

  12

  25 ומעלה

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

  חופשה שנתית

   

   

  לפי סעיף 3 לחוק חופשה שנתית

  וסעיף 15 בצו ההרחבה בענף

  השמירה משנת 2014 ; מספר ימי

  חופשה שנתיים לפי סעיף 15 לצו

  ההרחבה בענף השמירה משנת 2014

  וסעיף 3 לחוק חופשה שנתית;

  מחושב לפי שכר יסוד במכפלת ימי

  חופשה ) 12 ימי חופשה לפי ותק של

  עד 4 שנים לפי סעיף 3 לחוק חופשה

  שנתית(, כפול מספר השעות היומיות

  בממוצע ) 8.4 או 7 שעות(, מחולק

  בשעות העבודה השנתיות בפועל

  לעובד במשרה מלאה )סך השעות

  השנתיות בניכוי מספר ימי החופשה

  במכפלת מספר השעות היומיות(.מכסת ימי חופשה בשבוע עבודה בן 5

  ימים:

  וותק

  Z

  1-4

  12

  5

  13

  6

  18

  7-8

  19

  9 ומעלה

  23

  לעובד בשבוע עבודה בן שישה ימים

  תחושב המכסה בתוספת של יום

  חופשה על כל חמישה ימי חופשה

  כאמור.

   

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

  ביטוח לאומי

   

   

  הפרשות לביטוח לאומי שבהן מחויב

  המעסיק לבדו לפי סעיף 337 לחוק

  הביטוח הלאומי, בשיעור של 3.55%

  על סכום שעד 60% מהשכר הממוצע

  לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי

  ובשיעור של 7.6% על סכום שמעל

  60% מהשכר הממוצע, ובכפוף

  לסכום המרבי לפי סעיף 348 )א(

  לחוק הביטוח הלאומי; מחושב לפי

  גובה השכר החודשי של העובד ועל

  הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי

  הבראה, ודמי חופשה.

   

   

   

  5

   

   

   

  פנסיה - תגמולים

   

   

  לפי סעיף 9)ב() 1( ו-) 4( לצו ההרחבה

  בענף השמירה משנת 2014 ; הפרשה

  בשיעור 7.5% לתגמולים לפי צו

  ההרחבה בענף השמירה, מעודכן לפי

  המתחייב בשירות המדינה, לרבות

  על הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי

  הבראה ודמי חופשה.

   

   

   

  6

   

   

   

   

  פנסיה - פיצויים

   

   

  לפי סעיף 9)ב() 1( לצו ההרחבה בענף

  השמירה משנת 2014 ; הפרשה

  לפיצויים בשיעור 8.33% לפי צו

  ההרחבה בענף השמירה, לרבות על

  הרכיבים הבאים: שכר יסוד, דמי

  הבראה, ודמי חופשה.

   

   

   

  7

   

   

   

  קרן השתלמות

   

   

   

   

  X

  לפי סעיף 10 לצו ההרחבה בענף

  השמירה משנת 2014 ;

  הפרשה לקרן השתלמות בשיעור

  7.5% לפי צו ההרחבה בענף השמירה

  על הרכיבים הבאים: שכר מינימום

  לפי חוק שכר מינימום עד לתקרה של

  182 שעות בחודש, ודמי הבראה.

   

  8

   

  סך הכל

   

  0.00

  סכימת כלל הרכיבים האחוזים

  והשקליים, בתוספת נוסחת הביטוח

  לאומי שבשורה 4 בחלק זה בטבלה.

   

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 •  

  (תקנה7)
   
  טור 1 טור 2
  רכיב שכר אופן חישוב
  רכיבי שכר תלויי אירוע מזכה שמזכים בשכר בעת היעדרות
  1 יום בחירות מכפלת מספר שעות ההיעדרות בתשלום בערך שעת העבודה הבסיסי מחולקת ב-182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – בחלוקה לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
  2 יום זיכרון
  3 חופשה לרגל נישואין
  4 חופשה לרגל נישואי בן או בת
  5 חופשה לרגל הולדת בן או בת
  6 ימי אבל
  7 דמי מחלה
  8 דמי חגים
  רכיבי שכר תלוי אירוע מזכה נוספים
  9 שי לחג גובה עלות השי לחג בתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי מחולק ב-182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
  10 מענק מצוינות בגוף מזכה – 1% משכר היסוד באותה שנה, ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי, מחולק ב-182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
  11 הפרשות לקופת גמל לקצבה בגין ימי מילואים, תקופת לידה והורות ושמירת הריון סכום ההפרשות הסוציאליות ששולמו בפועל מחולק ב-182 בעד משרה מלאה, ולעובד במשרה חלקית – מחולק לשעות שבעדן העובד זכאי לתשלום שכר, בעד עבודה או בעד היעדרות, באותו החודש.
  רכיב החזר הוצאות
  12 החזר הוצאות נסיעה סכום החזר הנסיעות המגיע לפי צו הרחבה כללי – נסיעות, בתוספת 1% בעד מענק מצוינות בגוף מזכה, ובתוספת העלות בעד דמי ביטוח לאומי כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל.
  13 תשלום לקופת גמל בעד הוצאות נסיעה בתחום השמירה והאבטחה ובתחום הניקיון – סכום בשיעור 5% מהחזר הוצאות נסיעה כשהוא מחולק בשעות עבודה בפועל.