חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב-2012

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב-2012
לתחילת העמוד 1. הפחתת סכומי העיצום הכספי
 • (א) הממונה רשאי להפחית למעביד את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

  1. המעביד לא הפר כל הוראה מהוראות התוספת השנייה לחוק בחמש השנים שקדמו להפרה - 40%; לא הפר את אותה הוראה בחמש השנים שקדמו להפרה - 25%;
  2. המעביד, עוד בטרם פנה אליו מפקח העבודה באותו עניין, הפסיק את ההפרה - 40%;

  3. המעביד נקט פעולות למניעת הישנות ההפרה ולהקטנת הנזק שנגרם בשלה, להנחת דעת הממונה והיועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים - 20%;

  4. המעביד הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה - 30%;

  5. המעביד הוא יחיד המעסיק פחות מ-10 עובדים, והממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות ההפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם המעביד - 25%.

  (ב) התקיימו לגבי מעביד כמה נסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למעביד את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר, ובלבד ששיעור ההפחתה המצטבר לא יעלה על 50% מסכום העיצום הכספי הקבוע בשל אותה הפרה.

  (ג) לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעביד אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

לתחילת העמוד 2. הפחתת סכומי העיצום הכספי למזמין שירות
 • הממונה רשאי להפחית למזמין שירות את סכום העיצום הכספי בשיעור של 50%, אם מצא כי מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידי המעביד החובה שהופרה.

לתחילת העמוד 3. הפחתת סכומי העיצום הכספי למנהל הכללי בתאגיד
 • (א) הממונה רשאי להפחית למנהל כללי של תאגיד את סכום העיצום הכספי, בשיעורים שלהלן, אם התקיימה אחת או יותר מנסיבות אלה:

  1. הממונה שוכנע, באישור היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, כי ההפרה נגרמה בשל נסיבות אישיות חריגות שלו המצדיקות הפחתה של העיצום הכספי, או שהתקיימו בו נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות עמו את הדין - 25%;

  2. הממונה שוכנע שהמנהל הכללי נקט אמצעים להפסקת ביצוע ההפרה על ידי התאגיד או למניעת הישנותה - 20%.

  (ב) התקיימו לגבי מנהל כללי של תאגיד שתי הנסיבות כאמור בתקנת משנה (א), רשאי הממונה להפחית למנהל הכללי של התאגיד את סכום העיצום הכספי בשיעורים המנויים לצד אותן נסיבות במצטבר.

לתחילת העמוד 4. תחולת התקנות על הפרת הוראות שעניינן בטיחות בעבודה
 • {תקנה זו בתוקף עד 30 ביוני 2018}

  (א) הוראות תקנות 1, 1א ו–3 יחולו על עיצומים כספיים המוטלים בשל הפרת הוראות סימן ב' בחלק ב' וסימן ב' בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:


  (1) בתקנה 1 -

  (א) תקנת משנה (א)(4) - לא תיקרא.

  (ב) במקום תקנת משנה (ג) יבוא:
  "(ג) לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.";


  (2) בתקנה 1א(ד), במקום האמור בה יבוא "לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן שוכנע הממונה כי המעסיק הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי ותיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון."


  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), הוראות תקנה 1(א)(1) עד (3) לא יחולו על הפרת הוראות בעניינים אלה:

  (1) קיום הוראות צו בטיחות, צו הפסקת עבודה וצו שיפור לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 ;

  (2) שימוש בכלים טעוני בדיקה לאחר תסקיר בדיקה של בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 .