חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-2017

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז-2017
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "האגף להכשרה" - אגף להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אדם במשרד;

  "היקף עבודה נדרש" - עבודה בהיקף משרה שלא יפחת מהקבוע בטור א' בתוספת למשך תקופת העבודה הקבועה בטור ב' שלצדה מתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה ללמוד בתכנית הכשרה, ובלבד שתשעה חודשים לפחות מהתקופה הקבועה בטור ב' כאמור היו רצופים;

  "ועדת מקצוע" - ועדה שחבריה הם המנהל, שיהיה היושב ראש, עובד המשרד שמינה מנהל מינהל הסדרה ואכיפה ועובד המשרד שמינה המנהל הכללי של המשרד, ולעניין תקנות 3, 5 ו-7 יוזמנו לדיוניה משקיפים כלהלן שלא תהיה להם זכות הצבעה: נציג של לשכת רואי החשבון, נציג של לשכת יועצי המס, נציג של לשכת עורכי הדין, נציג לשכת המבקרים הפנימיים, נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, ונציגי ארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;

  "ועדת קבלה" - ועדה שתפעל בכל מוסד לימודים מוכר לצורך בדיקת התאמתם של מועמדים לתכנית הכשרה, וחברים בה נציג האגף להכשרה ונציג מינהל הסדרה ואכיפה שהם עובדי המשרד ונציג מוסד הלימודים המוכר שבו מתנהלת הוועדה, והוא יהיה היושב ראש;

  "חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס" - חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005;

  "יועץ מס מייצג" - כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס;

  "כלכלן" - מי שהוא אחד מאלה:

  (1) בעל תואר אקדמי מוכר בכלכלה מאת מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק 5 ,מאת מוסד שקיבל תעודת היתר או המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 אישור לפי סעיף 21א לחוק האמור או מאת מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק האמור;

  (2) בעל תואר אקדמי בכלכלה, שהמנהל הכיר בו, לעניין תקנות אלה, כשווה ערך לתואר אקדמי כאמור בפסקה (1), שניתן מאת מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל שהוא מוסד מוכר במדינתו;

  "מוסד לימודים מוכר" - מוסד לימודים שקיבל הכרה כאמור בתקנה 4, וההכרה האמורה עומדת בתוקפה; 

  "מינהל הסדרה ואכיפה" - מינהל הסדרה ואכיפה במשרד;

  "המנהל" - מנהל האגף להכשרה או עובד האגף להכשרה שהוא מינה לעניין תקנות אלה;

  "מפקח עבודה" - מפקח עבודה במינהל הסדרה ואכיפה שעסק באכיפת חוקים אלה לפחות: חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, וחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

  "המשרד" - משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

  "עורך דין" - כמשמעותו בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961;

  "רואה חשבון" - מי שבידו רישיון בר–תוקף שניתן לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1995;

  "תכנית הכשרה" - תכנית לימודים להכשרת בודק שכר מוסמך לפי תקנה 3 ,לרבות תכנית הכשרה מותאמת כאמור באותה תקנה;

  "תעודת הכרה" - תעודת הכרה כבודק שכר מוסמך כאמור בסעיף 40 לחוק.

לתחילת העמוד 2. מקצוע או תואר אקדמי מתאים
 • (א) מקצוע או תואר אקדמי מתאים לעניין הכרה בבעל מקצוע או בבעל תואר אקדמי לפי סעיף 40(א) לחוק הוא אחד מאלה:

  1. חשב שכר שבידו תעודת גמר קורס חשבי שכר שהעניקו האגף להכשרה או לשכת רואי החשבון בישראל, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בחשבות שכר בהיקף עבודה נדרש;
  2. רואה חשבון, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בראיית חשבון או בחשבות בהיקף עבודה נדרש, או שוכנעה שערב תחילתן של תקנות אלה ערך במסגרת עיסוקו בבדיקות לפי סעיפים 27(2) ו–33(ב)(4) לחוק במשך 12 חודשים לפחות;
  3. עורך דין, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק בדיני עבודה במשרה בהיקף עבודה נדרש;
  4. מבקר פנימי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש;
  5. יועץ מס מייצג, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש;
  6. כלכלן או מי ששימש בעבר מפקח עבודה, אם ועדת קבלה שוכנעה כי עסק במסגרת עיסוקו בתחומי שכר עבודה ודיני עבודה בהיקף עבודה נדרש.

  (ב) ועדת קבלה רשאית לבחון את התקיימות התנאים כאמור בתקנת משנה (א) על בסיס מסמכים בכתב או לדרוש ריאיון עם המועמד.

לתחילת העמוד 3. תכנית הכשרה
 • (א) המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, יורה על תכנית לימודים להכשרת בודק שכר מוסמך, בהיקף שלא יעלה על 150 שעות, שתכלול הכשרה עיונית ומעשית; הלימודים יהיו בתחומים אלה:

  1. הוראות לפי חוקי עבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, לרבות הוראות התוספת השנייה לחוק וכן הוראות בדיני מסים המשליכות על זכויות עובדים;
  2. מערכות שכר;
  3. חשבונאות כללית וחשבות שכר מתקדמת;
  4. תפקידי בודק שכר מוסמך, לרבות ביצוע בדיקות תקופתיות, וכן תשאול, חקירה, פיקוח וביקורת בחשבות שכר;
  5. כללי אתיקה.  (ב) המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, רשאי לפטור מתחומים בתכנית ההכשרה כאמור בתקנת משנה (א), מי שביקש זאת בכתב באמצעות ועדת קבלה, אם הוא הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא למד את אותו נושא במסגרת המקצוע או התואר האקדמי שלו לפי תקנה 2; המנהל יפעל לעניין זה לפי אמות מידה שהחליטה עליהן ועדת המקצוע.


  (ג) אין בפטור הניתן לפי תקנת משנה (ב) או בהתאמת תכנית לפי תקנת משנה (ד), כדי לפטור מחובת עמידה בבחינה לפי תקנה 5.


  (ד) המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, רשאי להורות על תכנית הכשרה מותאמת לרבות הכשרה מעשית מותאמת בתחומים האמורים בתקנת משנה (א), בהיקף מצומצם מהאמור באותה תקנת משנה, לגבי כל קבוצה מבעלי המקצוע המנויים בתקנה 2, בהתחשב בתכנית הלימודים או ההכשרה לצורך מקצועם של בעלי המקצוע האמורים, ובלבד -

  1. שלגבי רואי חשבון השר יורה כאמור על תכנית הכשרה מותאמת בהיקף שלא יעלה על 48 שעות;
  2. שלגבי יועצי מס מייצגים השר יורה כאמור על תכנית הכשרה מותאמת בהיקף שלא יעלה על 94 שעות. 

   

לתחילת העמוד 4. מוסד לימודים מוכר
 • (א) המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, רשאי להכיר במוסד לימודים לביצוע תכנית הכשרה, לאחר שהמוסד הוכיח, להנחת דעת המנהל, את יכולתו להעביר את תכנית ההכשרה ברמה נאותה.


  (ב) תכנית הכשרה תבוצע במוסד לימודים מוכר.

   

לתחילת העמוד 5. בחינות למקצוע בודק שכר מוסמך
 • (א) המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע יערוך בחינה עיונית ובחינה מעשית, בתחומים הקבועים בתקנה 3(א), למי שסיים בהצלחה את תכנית ההכשרה במוסד לימודים מוכר ורשאי הוא להורות על בחינות שונות, לבעלי מקצוע שונים, שעברו תכנית הכשרה מותאמת, כאמור בתקנה 3(ד).


  (ב) ׁהבחינה תיערך אחת לשנה לפחות; המנהל יפרסם את מועד הבחינה באתר האינטרנט של המשרד, 45 ימים לפחות לפני המועד האמור.


  (ג) לעניין תקנה זו -

  1. יראו בבחינות שעבר רואה חשבון במסגרת קבלת רישיונו לעסוק כרואה חשבון, כבחינה עיונית, ובעמידה בהכשרה מותאמת לרואי חשבון, כאמור בתקנה 3(ד)(1), כבחינה מעשית;
  2. יראו בבחינות מקצועיות שעבר יועץ מס מייצג לפי סעיף 10(א)(3) לחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, במסגרת קבלת רישיון יועץ מס מייצג, כבחינה עיונית, ובעמידה בהכשרה מותאמת ליועצי מס מייצגים, כאמור בתקנה 3(ד)(2), כבחינה מעשית.

   

לתחילת העמוד 6. תעודת מקצוע
 • המנהל ייתן תעודת מקצוע בודק שכר מוסמך, המעידה על עמידה בתנאי סעיף 40(א)(3), למי שעמד בדרישות תכנית ההכשרה ובבחינות לפי תקנות אלה.

לתחילת העמוד 7. השתלמות
 • מי שקיבל תעודת הכרה לפי סעיף 40 לחוק יעבור מזמן לזמן השתלמות במוסד לימודים מוכר בנושאים הקשורים לתחומי עבודתו של בודק השכר המוסמך ונחוצים לשמירה על כשירותו המקצועית; המנהל, בהתייעצות עם ועדת המקצוע, יורה על נושאי ההשתלמויות ועל מועדיהן, ובלבד שהשתלמויות כאמור ייערכו בכל פעם שבה יש שינוי מהותי בנושאים הקשורים לתחומי עבודתו ולכשירותו של בודק השכר המוסמך, לרבות שינויים בדין או שינויים במבנה מערכות השכר.

לתחילת העמוד 8. אגרות
 • (א) בעד בחינה עיונית תשולם לאוצר המדינה אגרה בסך 251 שקלים חדשים.


  (ב) בעד בחינה מעשית תשולם לאוצר המדינה אגרה בסך 313 שקלים חדשים.


  (ג) בעד בקשה לקבלת תעודת הכרה לפי סעיף 41 לחוק, תשולם לאוצר המדינה אגרה בסך 157 שקלים חדשים.

לתחילת העמוד 9. עדכון אגרות
 • סכומי האגרות המפורטים בתקנה 8 יעודכנו ב–1 בינואר של כל שנה (להלן - יום העדכון) לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי, ויעוגלו לשקל החדש השלם הקרוב; לעניין זה -

  "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;


  "המדד החדש" - המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון;


  "המדד היסודי" - המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם ליום העדכון הקודם, ולעניין יום העדכון הראשון - במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה.

לתחילת העמוד 10. השגה על תוצאות בחינה
 • (א) נבחן שנכשל בבחינה עיונית רשאי להגיש השגה מנומקת בכתב על ציון הבחינה שקיבל, בתוך 15 ימים מיום שקיבל את ההודעה בדבר ציון הבחינה.


  (ב) המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה ימסור לנבחן את החלטתו לעניין ההשגה בתוך 21 ימים מהיום האחרון להגשת ההשגה.


  (ג) בודק ההשגה לא יהיה מי שבדק את הבחינה העיונית.

לתחילת העמוד 11. השגה על החלטת ועדת קבלה
 • הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדת קבלה רשאי להשיג עליה בכתב לפני המנהל, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

לתחילת העמוד 12. הוראת שעה
 • עד תום תשעה חודשים מיום פרסומן של תקנות אלה, יראו ברואה חשבון כמי שעומד בדרישות תקנות אלה לעניין סעיף 40(א)(1) ו-(3) לחוק.

 • (ההגדרה "היקף עבודה נדרש" שבתקנה 1)

   

  טור א'

  היקף המשרה (מספר שעות העבודה בשבוע בממוצע לפחות)

  טור ב'

  משך תקופת העבודה (לפחות) בחודשים מתוך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה ללמוד בתכנית הכשרה

  42

  18

  36

  24

  29

  30

  24

  36