חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - תוספת שנייה

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד תוספת שנייה
 • (סעיפים 3, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 23, 35 ו-51(ב))

  חלק א'

  (1) ניהול פנקס חופשה לפי סעיף 26 לחוק חופשה שנתית;

  (2) ניהול פנקס שעות עבודה לפי סעיף 25 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (3) איסור העסקת נער בלא בדיקה רפואית או אישור רפואי, לפי סעיפים 11, 11א ו-12 לחוק עבודת הנוער או אי-שמירת אישור רפואי של נער או העתקו, בניגוד להוראות סעיף 16א(ב) לחוק האמור;

  (4) איסור קבלת נער לעבודה בלא הדרכה בבחירת מקצוע, לפי סעיף 18 לחוק עבודת הנוער;

  (4א) העסקת נער בלי לשמור העתק של תעודת הזהות, בניגוד להוראות סעיף 27ח(ב) לחוק עבודת הנוער;

   

  (5) בוטל

  (6) ניהול פנקס לפי סעיף 31 לחוק עבודת הנוער;

  (7) התניית הזמנת הופעה או פרסומת שבה אמור לעבוד ילד בקבלת היתר להעבדה, לפי סעיף 33ד(ב) לחוק עבודת הנוער;

  (8) קביעת תקנון לפי סעיף 7(ב) לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998;

  (9) הצגת מודעה לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום;

  (10) איסור דרישת פרופיל צבאי לפי סעיף 2א(א) לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;

  (11) איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988;

  (12) איסור פרסום מודעה בדבר הצעת עבודה או הפניה להכשרה מקצועית, בניגוד להוראות סעיף 11 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;


  (13) איסור דרישת מידע גנטי או ביצוע בדיקה גנטית מעובד, לפי סעיף 29 לחוק מידע גנטי, התשס"א-2000;


  (14) מתן הפסקות לעובד לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה, או בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;


  (15) מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (15א) מתן הפסקה לנער לשם שימוש בחדר שירותים לפי סעיף 22א לחוק עבודת הנוער;


  (16) מתן הפסקה בין ימי עבודה לפי סעיף 21 לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (17) איסור העסקת עובד במשמרות בעבודת לילה רצופה לפי סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 23 לחוק האמור;


  (18) איסור העסקת עובדת מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית בלא אישור רפואי או שלא בהתאם לתנאי האישור הרפואי ובלא הסכמתה, לפי סעיף 10(א) ו-(ב) לחוק עבודת נשים;


  (19) איסור העסקת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר תקופת הלידה וההורות בעבודת לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה, לפי סעיף 10(ג) לחוק עבודת נשים;

  {תוקף פסקאות (20) ו-(21) מ-3 באוקטובר 2019}

  (20) העמדת עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר, המספקת הגנה מגשם ומשמש, לרשות מאבטח, לפי סעיף 3א(א) לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007;

   

  (21) איסור הצבת מאבטח במקום עבודה בלי שהועמדה לרשותו עמדה מקורה או מוצלת באופן אחר, המספקת הגנה מגשם ומשמש, בניגוד להוראות סעיף 3א(ה)(2) לחוק הזכות לעבודה בישיבה ובתנאים הולמים, התשס"ז-2007.

   

  חלק ב'

  סימן א': שכר ותנאי עבודה

  (1) מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;

   

  (2) תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;


  (3) תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;


  (4) איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (5) תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (6) תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (7) איסור העסקת צעיר או מי שמלאו לו 18 שנים, ושחל עליו חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בשעות הלימודים לפי סעיף 2(ב1) לחוק עבודת הנוער או בלי שנמסרה למעסיק הודעה לפי סעיף 28א לחוק עבודת הנוער;


  (8) איסור העסקת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, שלא בהתאם 
  להוראות היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;

  (8א) תיווך להעסקה או העסקה של נער שמלאו לו 15 שנים וטרם מלאו לו 18 שנים בהופעת פרסום, ובכלל זה קיום ריאיון ומבחני במה לקבלה להעסקה, בלא הסכמת הנער והורהו, בניגוד להוראות סעיף א לחוק עבודת הנוער.


  (9) מתן הפסקות לנער לפי סעיף 22 לחוק עבודת הנוער;


  (10) איסור העסקת נער הלומד לימודי ערב בשעות לפי סעיף 23(א) לחוק עבודת הנוער;


  (11) איסור ניכוי שעות היעדרות ללימודי ערב משכרו של נער לפי סעיף 23(ב) לחוק עבודת הנוער;

  (11א) העסקת צעיר אחרי השעה 23:00 בלי להחזירו לביתו בסיום העבודה, בניגוד להוראות סעיף 24א לחוק עבודת הנוער בתקופת תוקפו של אותו סעיף;


  (12) איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;


  (13) מתן אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה, לפי סעיף 8 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001;


  (14) מסירת הודעה על תנאי עבודה או על שינוי בתנאי עבודה לפי סעיפים 1 עד 3 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב-2002;


  (15) מסירת תלוש שכר לפי סעיף 24 לחוק הגנת השכר;


  (16) איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר;

  (17) איסור העסקת עובדת או עובד בתקופת לידה והורות לפי סעיף 8 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;


  (18) איסור חיוב עובד של קבלן כוח אדם בתשלום לפי סעיף 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;

  (19) איסור ניכוי סכומים משכרו של העובד הזר לפי סעיף 2(ב)(9) לחוק עובדים זרים;

  (20) איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד דמי ביטוח רפואי על ידי מעביד לפי סעיף 2(ב)(3) סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור;

  (21) איסור ניכוי סכום העולה על השיעור המותר בעד מגורים הולמים על ידי מעביד לפי סעיף 2(ב)(4) סיפה לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור.

   

  סימן ב': בטיחות בעבודה

  סימן משנה א': בטיחות משטחי עבודה


  (22) אספקת החומרים להתקנת הטפסות לפי תקנה 83 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988 (בתוספת זו – תקנות עבודות בנייה) ובהתאם להוראות תקנה 82 לתקנות האמורות;

   

  (23) התקנת התקני התליה המשמשים להרמתו, טלטולו או הרכבתו של רכיב טרומי במיקום, בחוזק ובצורה שימנעו את נפילת המשא או כשל שלהם לפי תקנה 101(א) לתקנות עבודות בנייה;

   

  סימן משנה ב': בטיחות בעבודה בגובה


  (24) החזקת אישור תקף לכל עובד, החתום בידי מדריך מוסמך, ומצורף לפנקס לפי תקנה 6(ד) לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 (בתוספת זו – תקנות עבודה בגובה);

   

  (25) וידוא כי ייעשו הפעולות לצורך הגנת עובד המועסק בעבודה בגובה לפי תקנה 9 לתקנות עבודה בגובה;

   

  (26) וידוא כי לא ייעשה שימוש בסולם שאינו סולם קבוע אלא בהתקיים ההוראות לפי תקנה 20 לתקנות עבודה בגובה;

   

  (27) עריכת בדיקה של סולם לאחר נפילה בלתי מבוקרת שלו או לאחר שינועו באמצעות כלי רכב לפי תקנה 21(ב) לתקנות עבודה בגובה;

   

  (28) פסילה לשימוש של סולמות פגומים ונקיטת אמצעים נאותים למניעת השימוש בהם לפי תקנה 21(ג) לתקנות עבודה בגובה;

   

  סימן משנה ג': בטיחות בעגורנים

  (29) ניהול פנקס עגורן לפי תקנה 92 לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), התשכ"ז-1966 (בתוספת זו – תקנות עגורני צריח);

   

  (30) ניהול פנקס עגורן במקום בו מוצב העגורן או נמצא לשם הצבתו לפי תקנה 93 לתקנות עגורני צריח;

   

  סימן משנה ד': בטיחות בחפירות והריסות

  (31) בדיקת קיומם האפשרי של קווי חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז וכיוצא באלה לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או חיצוב ונקיטת אמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה בעובדים או במיתקנים, לפני תחילת חפירה או חיצוב, לפי תקנה 114(א) לתקנות עבודות בנייה;

   

  (32) ביצוע כל עבודת הריסה לפי תכנית עבודה מפורטת, לפי תקנה 128(א) לתקנות עבודות בנייה;

   

  סימן משנה ה': ארגון וניהול הבטיחות

  (33) מסירת הודעה למפקח העבודה האזורי, עם התחלת פעולת הבנייה, בדבר שמו, גילו, מענו, השכלתו המקצועית ונסיונו בעבודת בנייה של מנהל העבודה ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2(ב) לתקנות עבודות בנייה;

   

  (34) מסירת הודעה מיידית למפקח העבודה האזורי על כך שמנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו, מסירת פרטיו של מנהל העבודה שנתמנה במקומו, ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה שהתמנה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2(ג) לתקנות עבודות בנייה;

   

  (35) מינוי ממונה על הבטיחות לפי תקנה 4 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996.

   

  (36) מסירת הודעה על תאונה או על מקרה מוות לפי סעיף 3 לפקודת תאונות מחלות משלח־יד (הודעה), 1945.

   

  חלק ג'

  סימן א': שכר ותנאי עבודה

  (1) איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר, לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (2) איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;


  (3) איסור העסקת נער מתחת לגיל המותר לפי סעיפים 2, 2א ו-7 לחוק עבודת הנוער;


  (4) איסור העסקת ילד שטרם מלאו לו 15 שנים בהופעה או בצילומים, בלא היתר לפי סעיף 4 לחוק עבודת הנוער;


  (5) איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;


  (6) איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;


  (7) איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;


  (8) העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;


  (9) איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;


  (10) תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;


  (11) תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 
  33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;


  (12) איסור פיטורי עובדת או עובד בלא היתר לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;


  (13) איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד, בלא היתר, לפי סעיף 9א לחוק עבודת נשים, לרבות כפי שהוחל בסעיף 9ג לחוק האמור;


  (14) איסור פיטורי עובד המשרת במילואים בלא היתר לפי סעיף 41א(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949;


  (15) תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.


  (16) איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף 2 לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב-2012.

  (17) תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בנושאים המנויים בפרטים 1 ו-3 שבתוספת לחוק האמור;


  (18) התקשרות בחוזה העסקה ופירוט תנאי העבודה בחוזה על ידי מעביד לפי סעיף 1ג(א) ו-(ב) לחוק עובדים זרים או על ידי קבלן לפי סעיף 2(ג) לחוק האמור.

   

  סימן ב': בטיחות בעבודה

  סימן משנה א': בטיחות משטחי עבודה

  (19) אספקת חומר מתאים באיכות טובה בלא פגם ובכמות מספקת להתקנת פיגום לפי תקנה 18 לתקנות עבודות בנייה;

   

  (20) איסור על התקנת פיגום ממוכן או על שימוש בפיגום ממוכן אלא אם כן יש בידי מבצע הבנייה אישור ותעודה לפי תקנה 45 לתקנות עבודות בנייה;

   

  (21) עריכת בדיקה של פיגום ממוכן בידי בודק מוסמך לפי תקנה 50 לתקנות עבודות בנייה;

   

  (22) איסור על מבצע בנייה להפעיל פיגום ממוכן עד לתיקונו לפי תקנה 52(א) לתקנות עבודות בנייה;

   

  (23) קביעת חוזקן ויציבותן של הטפסות על פי תכנית לפי תקנה 85 לתקנות עבודות בנייה;

   

  סימן משנה ב': בטיחות בעבודה בגובה

  (24) התקנת אמצעים להגנה מפני נפילה לפי סעיף 50 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970 (להלן – פקודת הבטיחות בעבודה);

   

  (25) גידור של כל פתח שברצפה לפי סעיף 56 לפקודת הבטיחות בעבודה;

   

  (26) אספקת לוחות דריכה או זחילה בכמות הדרושה לשם גישה ממקום העלייה ועד למקום ביצוע עבודת בנייה על גג, לפי תקנה 5 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-1986 (בתוספת זו – תקנות גגות שבירים);

   

  (27) עריכת בדיקה של גג בידי מהנדס בניין או הנדסאי בניין, לפני ביצוע עבודת בנייה עליו, לפי תקנה 14 לתקנות גגות שבירים;

   

  (28) איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 5(1) ו-(2) לתקנות עבודה בגובה;

   

  (29) אספקת כל הציוד והאמצעים הנדרשים לפי תקנה 7 לתקנות עבודה בגובה;

   

  (30) איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה, אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 8 לתקנות עבודה בגובה;

   

  (31) איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה אלא לאחר שהמבצע נקט אמצעים למניעת פגיעה בעובד כתוצאה מקרבה לקווי חשמל לפי הוראות תקנה 16(א) לתקנות עבודה בגובה;

   

  (32) איסור על העסקת עובד בעבודה בגובה אלא בהתקיים ההוראות האמורות בתקנה 17 לתקנות עבודה בגובה;

   

  (33) מינוי מנהל מקצועי לטיפוס תרנים ורישום פרטיו האישיים, דבר מינויו והכשרתו בפנקס לפי תקנות 36 ו-44 לתקנות עבודה בגובה;

   

  סימן משנה ג': בטיחות במכונות הרמה ובאבזרי הרמה

  (34) עריכת בדיקה של כל השרשרות, חבלים ואבזרי הרמה שבשימוש על ידי בודק מוסמך, לפי סעיף 75 לפקודת הבטיחות בעבודה;

   

  (35) איסור על הכנסה לשימוש במפעל של שרשרות, חבלים ואבזרי הרמה אלא אם כן נוסו ונבדקו על ידי בודק מוסמך והתקבל תסקיר לפי סעיף 76 לפקודת הבטיחות בעבודה;

   

  (36) עריכת בדיקה של מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך, לפי סעיף 81 לפקודת הבטיחות בעבודה;

   

  (37) איסור על הכנסה לשימוש במפעל של מכונת הרמה אלא אם כן נוסתה וכל חלקיה נבדקו על ידי בודק מוסמך, והתקבל תסקיר לפי סעיף 86 לפקודת הבטיחות בעבודה;

   

  סימן משנה ד': בטיחות בעגורנים

  (38) איסור על הקמה או הפעלה של עגורן-צריח אלא אם כן מבצע הבנייה או הבנייה ההנדסית או התופש במפעל למוצרי בטון, לפי העניין מחזיקים בתעודות לפי תקנה 6 לתקנות עגורני צריח;

   

  (39) עריכת בדיקה בעגורן-צריח על ידי בודק מוסמך לפי תקנה 86 לתקנות עגורני צריח;

   

  (40) איסור על הפעלת עגורן-צריח בניגוד להוראת בודק מוסמך לפי תקנה 90 לתקנות עגורני צריח;

   

  סימן משנה ה': ארגון וניהול הבטיחות

  (41) קיום הוראות צו בטיחות שניתן לפי סעיף 6 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן – חוק ארגון הפיקוח על העבודה);

   

  (42) קיום הוראות צו הפסקת עבודה, על ידי המחזיק במקום העבודה ששמו צוין בצו, שניתן לפי סעיף 6א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה;

   

  (43) קיום הוראות צו שיפור שניתן לפי סעיף 8א לחוק ארגון הפיקוח על העבודה;

   

  (44) ניהול פנקס הדרכה לפי תקנה 6 לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשנ"ט-1999;

   

  (45) וידוא הכנת תכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, לפי תקנה 3(ב)(1) לתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג-2013;

   

  (46) לפי דרישת מפקח עבודה, הכנה של תכנית ארגון בטיחותי של אתר, לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי כאמור בתקנה 166(א) לתקנות עבודות בנייה.