חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - תוספת שלישית

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד תוספת שלישית
 • (סעיפים 16, 25, 32, 36 ו-51(ב))

  (1) מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;

  (2) תשלום דמי חופשה לפי סעיפים 10 ו-11 לחוק חופשה שנתית;

  (3) תשלום פדיון חופשה לפי סעיף 13 לחוק חופשה שנתית;

  (4) איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף 6 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (5) איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (6) איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (7) תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (8) תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה;

  (9) איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף 20 לחוק עבודת הנוער;

  (10) איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף 21 לחוק עבודת הנוער;

  (11) איסור העסקת נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף 24 לחוק עבודת הנוער;

  (12) איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 25 לחוק עבודת הנוער;

  (13) איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף 25 לחוק הגנת השכר - כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין השירות או לפי הוראותיו;

  (14) העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף 25א לחוק הגנת השכר;

  (15) איסור הלנת שכר לפי סעיף 25ב(ב1)(1) לחוק הגנת השכר;

  (16) תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום;

  (17) תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף 33יד(ב) לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  (18) תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה.

  (19) תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013, בנושאים המנויים בפרטים 1, 3, 4, 5, 7 ו-8 שבתוספת לחוק האמור.