חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה - פרק א': פרשנות

 • חוק חדש (19 בדצמבר 2011) ס"ח 2326
  תיקון מס' 1 ( 27 בפברואר 2012) ס"ח: 2338: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מספר 2 (5 ביולי 2012) ס"ח 2366: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מספר 3 (6 באוגוסט 2013) ס"ח 2406: תיקון התוספת השנייה והתוספת השלישית.
  תיקון מס' 4 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת מונח מעביד.
  צו (7 באוגוסט 2014) ק"ת 7405 : תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 5 (16 בדצמבר 2014) ס"ח 2481: תיקון התוספת השנייה, חלק ב פרט (14).
  תיקון מס' 6 (7 באפריל 2016) ס"ח 2546: תיקון התוספת השנייה
  תיקון מס' 7 (28 ביולי 2016) ס"ח 2569: התוספת השנייה
  תיקון מספר 8 (3 באפריל 2017) ס"ח 2628: התוספת השנייה
  תיקון (1 באוגוסט 2017) ק"ת 7845: פרט (19) בתוספת השלישית
  צו (26 ביוני 2017) ק"ת 7829: התוספת השנייה
  תיקון מס' 9 (22 במרץ 2018) ס"ח 2713: תיקון התוספת השנייה.
  תיקון מס' 10 (3 באוגסט) ס"ח 3084: סעיף 33 ותוספת שניה.

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
 • מטרתו של חוק זה להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה.

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "הארגונים" - ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;

  "בודק שכר מוסמך" - מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';

  "בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" - כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;

  "הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;

  "חוק בית הדין לעבודה" - חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;

  "חוק בתי דין מינהליים" - חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;

  "חוק הגנת השכר" - חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;

  "חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996;

  "חוק חופשה שנתית" - חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951;

  "חוק עבודת נוער" - חוק עבודת נוער, התשי"ג-1953;

  "חוק עבודת נשים" - חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954;

  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

  "חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

  "חוק שעות עבודה ומנוחה" - חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

  "מזמין שירות" - מי שמקבל אצלו שירות מקבלן, במסגרת עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית;

  "הממונה" - מפקח עבודה בכיר שמינה השר לעניין פרק ב';

  "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם;

  "מעשה" - לרבות מחדל;

  "מפקח עבודה" - כמשמעותו בסעיף 23;

  "צו הרחבה" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "קבלן" - מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל זולתו;

  "שירות" - שירות באחד התחומים המפורטים בתוספת הראשונה;

  "השר" - שר התעשייה המסחר והתעסוקה.