חוק יישוב סכסוכי עבודה - פרק ששי: הוראות שונות

 • תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק ששי: הוראות שונות
לתחילת העמוד 43. ביצוע ותקנות
 • שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, לאחר שהתייעץ במועצה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 44. ביטול
 • פקודת בתי המשפט התעשיתיים, 1947, וחוק השביתות העותומני מיום 27 ביולי 1909 - בטלים.

לתחילת העמוד 44א. דין המדינה
 • לענין חוק זה דין המדינה כמעסיק כדין כל מעביד אחר, אולם -

  (1) ההחלטה על תיווך בסכסוך עבודה שהמדינה צד לו תהיה בידי שר העבודה והרווחה;

  (2) בסכסוך בין המדינה לבין ארגון העובדים המייצג כאמור בסעיף 3, יהיה המתווך אדם ששמו כלול ברשימת מתווכים שאינם עובדי המדינה ושהוסכם עליה בין המדינה לבין ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה;

  (3) הסכימו הצדדים לסכסוך על מתווך מתוך הרשימה המוסמכת יהיה הוא המתווך בסכסוך; אם תוך שלושה ימים מיום ההחלטה על תיווך לא הסכימו הצדדים על מינוי המתווך, רשאי שר העבודה והרווחה למנות מתווך מתוך הרשימה המוסמכת;

לתחילת העמוד 45. תחילה
 • תחילתו של חוק זה היא ביום כ"ח באדר א' התשי"ז (1 במרס 1957).

לתחילת העמוד 46. תוספת
 • 1. נתגלע סכסוך עבודה ולא הגיעו הצדדים תוך שבעה ימים להסכם בדבר דרכי ההכרעה בסכסוך, יבורר הסכסוך על-פי בקשת אחד הצדדים בועדה פריטטית של נציגי הצדדים, אשר תתכנס תוך שבעה ימים מיום בקשת הבירור.

  2. הגיעה הועדה הפריטטית להחלטה מוסמכת על יישוב הסכסוך - יהיה דין ההחלטה כדין פסק בוררים על פי סעיף 31(ג) לחוק.

  3. לא התכנסה הועדה הפריטטית כאמור בסעיף 1 או לא הגיעה להחלטה מוסמכת תוך שלושים יום מיום בקשת הבירור, יובא הסכסוך, לפי בקשת אחד הצדדים, להכרעה בבוררות; הבוררות תהיה בפני בורר אחד או יותר כפי שיוסכם בין הצדדים, ואם לא הסכימו תוך שבעה ימים מיום הבקשה לקיים את הבוררות - בפני שלושה בוררים, שמהם כל צד ימנה בורר אחד ושני הבוררים ימנו בורר נוסף והוא יהיה יושב-ראש.

  4. הבוררות תסתיים תוך שלושים יום מיום הבקשה לקיימה.

  5. (א) התקופות האמורות בתוספת זו ניתנות להארכה בידי הצדדים; התקופה האמורה בסעיף 3 ניתנת להארכה גם בידי הועדה הפריטטית והתקופה האמורה בסעיף 4 ניתנת להארכה גם על-ידי הבורר או הבוררים.


  (ב) במניין התקופות האמורות בתוספת זו לא תובא בחשבון התקופה שבה מתקיים תיווך לפי הפרק השני לחוק.

לתחילת העמוד 47. הוראות מיוחדות בתיקון מס' 2 לחוק (התשל"ב - 1972)
 • מניעת הטלת מאסר

  לא יוטל מאסר לפי סעיפים 142 או 143 לפקודת החוק הפלילי 1936, או לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט, או לפי סעיף 70 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, בשל הפרת פסק דין, החלטה, צו או הוראת חיקוק שעניינם השתתפות בשביתה.

  שמירת דינים

  אין בחוק זה כדי לגרוע מסמכותו של בית הדין לעבודה, מכל דין או הסכם קיבוצי שחל לגבי עבודה שלא בשירות ציבורי או מחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

לתחילת העמוד 48. הוראות מיוחדות בתיקון מס' 3 לחוק (התשל"ז - 1976)
 • שמירת דינים

  אין בחוק זה כדי לגרוע מכל סמכות של בית הדין לעבודה או מהמשפט שהיה קיים ערב תחילת חוק זה, אלא להוסיף עליהם.