חוק יישוב סכסוכי עבודה - פרק ראשון: מבוא

 • תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק ראשון: מבוא
לתחילת העמוד 1. ממונים על יחסי עבודה
 • שר העבודה והרווחה ימנה ממונה ראשי על יחסי עבודה (להלן - הממונה הראשי) וממונים על יחסי עבודה (להלן - ממונים); הודעה על מינוי תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 2. סכסוך עבודה
 • לענין חוק זה סכסוך עבודה הוא סכסוך באחד הנושאים המנויים להלן שנתגלע בין מעסיק לעובדיו או לחלק מהם, או בין מעסיק לארגון עובדים או בין ארגון מעבידים לארגון עובדים, להוציא סכסוך היחיד; ואלה הנושאים:

  (1) כריתתו, חידושו, שינויו או ביטולו של הסכם קיבוצי;
  (2) קביעת תנאי עבודה;
  (3) קבלת אדם לעבודה או אי-קבלתו או סיום עבודתו;
  (4) קביעת זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה.

לתחילת העמוד 3. הצדדים בסכסוך עבודה בין מעסיק לעובדיו
 • בסכסוך עבודה שבין מעסיק לעובדיו או לחלק מהם, הצדדים לסכסוך הם המעסיק וארגון העובדים המייצג את רוב העובדים שהסכסוך נוגע להם, ובאין ארגון עובדים כאמור - הנציגות שנבחרה על-ידי רוב העובדים האלה בין לכל ענין ובין לסכסוך העבודה הנדון.

לתחילת העמוד 4. ייצוג מעסיק
 • מעסיק שהוא צד לסכסוך עבודה רשאי, בכל הנוגע לסכסוך, להיות מיוצג על-ידי ארגון מעבידים, והאדם המוסמך לפעול בשם אותו ארגון ידו כיד המעסיק.