חוק יישוב סכסוכי עבודה - פרק חמישי: המועצה ליחסי עבודה

  • תיקון מס' 7 (15 ביולי 2014) ס"ח 2459: החלפת המונח מעביד.

לתחילת העמוד פרק חמישי: המועצה ליחסי עבודה
לתחילת העמוד 38. מינוי מועצה ליחסי עבודה
  • שר העבודה והרווחה ימנה מועצה ליחסי עבודה (להלן - המועצה) שתייעץ לו בכל הנוגע ליחסי עבודה.

לתחילת העמוד 39. הרכב המועצה
  • (א) חברי המועצה יהיו נציגי עובדים ונציגי מעבידים, שווה בשווה.

    (ב) נציגי העובדים במועצה יתמנו לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה ונציגי המעבידים יתמנו לאחר התייעצות בארגונים יציגים של מעבידים במדינה.

    (ג) הודעה על מנוי המועצה ועל שמות חבריה תפורסם ברשומות.

לתחילת העמוד 40. תקופת כהונה
  • שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות את תקופת כהונתה של המועצה ותנאים לפקיעתה של חברות במועצה לפני תום תקופת כהונתה המלאה.

לתחילת העמוד 41. יושב ראש המועצה
  • שר העבודה והרווחה או מי שיתמנה על ידיו לכך, יהיה יושב ראש המועצה.

לתחילת העמוד 42. סדרי הדיון במועצה
  • המועצה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות.