חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - פרק ששי: נכי מלחמה וזכויות קדימה לעבודה

לתחילת העמוד פרק ששי: נכי מלחמה וזכויות קדימה לעבודה
לתחילת העמוד 31. תקנות בדבר נכי מלחמה
 • שר הבטחון רשאי, בהסכמת שר העבודה והרווחה, להתקין תקנות, ובהן:

  (א) להטיל חובה על נותני עבודה, או על סוגים מסויימים של נותני עבודה, להעסיק נכי מלחמה במכסה או במספר שיקבע בתקנות;

  (ב) לייחד לנכי מלחמה סוגי עבודות במפעלים או התעסקויות מסויימות;

  (ג) לקבוע את סדרי קבלת נכי מלחמה לעבודה ואת תנאי העסקתם;

  (ד) לקבוע את הנוהל ואת התנאים בדבר רישום נכי מלחמה ואת דרכי קביעת התאמתם לעבודה;

  (ה) לכונן רשויות מוסמכות לטיפול בעניני העסקת נכי מלחמה ולקבוע את סמכויותיהן.

לתחילת העמוד 32. צוים בדבר נכי מלחמה
 • שר הבטחון רשאי, מפעם לפעם, בצו כללי או מיוחד, לחייב נותני עבודה, או סוגים מסויימים של נותני עבודה, להעסיק נכי מלחמה, במכסה או במספר שיקבע בצו.

לתחילת העמוד 33. תקנות בדבר זכות קדימה לעבודה
 • שר הבטחון רשאי, בהסכמת שר העבודה והרווחה ולאחר התיעצות עם מרכז לשכות העבודה הכלליות, להתקין תקנות ובהן:

  (א) לקבוע כי לאחד מבני המשפחה של חייל תהיה, בתקופת שירותי הצבאי של החייל, זכות קדימה לקבלת עבודה במפעל שבו הועסק החייל סמוך לפני התגיסותו;

  (ב) לקבוע כי לחיילים משוחררים תהיה זכות קדימה לקבלת עבודה;

  (ג) להורות הוראות להפעלת זכויות-הקדימה האמורות.

לתחילת העמוד 34. תחולת פרקים מסוימים
 • הוראות הפרקים השני, השלישי הרביעי והחמישי לא יחולו על תקנות שיותקנו ועל צווים שיינתנו לפי פרק זה; אך משמעות המונח "בן משפחה" בפרק זה היא כמשמעותו בסעיף 14.