חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - פרק שני: החזרה לעבודה

לתחילת העמוד פרק שני: החזרה לעבודה
לתחילת העמוד 6. חובת ההחזרה לעבודה
 • (א) חייל משוחרר שסמוך לפני התגיסותו היה עובד קבוע במפעל, חייב בעל המפעל, בהתאם להוראות פרק זה -

  1. לקבלו בחזרה לעבודה שבה עבד סמוך לפני התגיסותו, בתנאים שאינם גרועים לחייל המשוחרר מן התנאים שבהם היה עובד באותה עבודה אלמלא התגייס; או
  2. אם קבלתו לעבודה האמורה ובתנאים כאמור אינה בגדר אפשרות מעשית - לקבלו לעבודה הטובה ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהם בגדר אפשרות מעשית.

  (ב) סעיף זה לא יחול על חייל משוחרר שלפני התגיסותו קיבל מבעל המפעל פיצויי-פיטורים. כן לא יחול סעיף זה על חייל משוחרר אשר אחרי התגיסותו קיבל פיצויי-פיטורים על פי הסכם בתום-לב עם בעל המפעל.

לתחילת העמוד 7. בקשת החזרה
 • (א) בקשה להתקבל לעבודה תוגש לבעל המפעל בכתב - על ידי החייל המשוחרר, או על ידי ארגון העובדים שהוא נמנה עמו, או על ידי ארגון העובדים שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים במפעל - תוך חמישה-עשר יום לפני שחרורו של החייל המשוחרר או תוך שלושים יום מיום שחרורו אך אין לפסול בקשה שהגשתה במועדה נמנעה מחמת מחלת החייל המשוחרר או מכל סיבה מספקת אחרת, ובלבד שהוגשה תוך שלושים יום לאחר שניטלה המניעה.

  (ב) בבקשה ייקבע יום מסויים, בתוך שלושים יום מיום הגשתה, שבו מוכן החייל המשוחרר להתחיל בעבודה.

  (ג) העתק מן הבקשה יישלח ללשכת שירות התעסוקה וכן לועד העובדים במפעל, אם ישנו.

לתחילת העמוד 8. מועד ההחזרה לעבודה
 • (א) בעל המפעל חייב לקבל את החייל המשוחרר לעבודה, כאמור בסעיף 6, ביום שנקבע בבקשה כיום שבו מוכן החייל המשוחרר להתחיל בעבודה, או - אם קבלת החייל המשוחרר לעבודה באותו יום אינה בגדר אפשרות מעשית - בתאריך מאוחר יותר בתוך שנה אחת מיום הגשת הבקשה, מיד כשקבלת החייל המשוחרר לעבודה כאמור תהיה בגדר אפשרות מעשית.

  (ב) אם כתום שנה מיום הגשת הבקשה היה דיון תלוי ועומד לפני ועדת תעסוקה או לפני בית דין אזורי כאמור בסעיף 23 בנוגע לאותה הבקשה, חובת בעל המפעל לקבל את החייל המשוחרר לעבודה כאמור תעמוד בעינה עד שלושים יום מיום סיום הדיון; דיון לפני ועדת תעסוקה רואים אותו כתלוי ועומד לפניה, עד שחלפה תקופת הערעור, או - אם הוגש ערעור - עד שניתנה בו החלטה או עד שהמערער חזר בו מערעורו.

  (ג) הודיע בעל המפעל בכתב לחייל המשוחרר שעליו להתחיל בעבודה ביום שנקבע בבקשה כיום שבו הוא מוכן להתחיל בה, או ביום מאוחר יותר כאמור בסעיף-קטן (א), והחייל המשוחרר לא התחיל בעבודה תוך שלושים יום מאותו יום, פוקעת זכותו של החייל המשוחרר להתקבל לעבודה על פי סעיף 6; ואולם זכות החייל המשוחרר לא תפקע אם מחלה או כל סיבה מספקת אחרת מנעה ממנו מהתחיל בעבודה תוך המועד האמור, ובלבד שהיה מוכן להתחיל בה תוך שלושים יום לאחר שניטלה המניעה.

לתחילת העמוד 9. חובה ההעסקה
 • (א) חייל משוחרר שנתקבל לעבודה על פי סעיף 6, חייב בעל המפעל להעסיקו ששה חדשים מיום שנתקבל, או תקופה קצרה מזו כל זמן שהעסקתו היא בגדר אפשרות מעשית -

  1. בעבודה שאינה גרועה לחייל המשוחרר מן העבודה שאליה נתקבל, ובתנאים שאינם גרועים לו מן התנאים שבהם נתקבל; או
  2. אם העסקתו בעבודה ובתנאים כאמור אינה בגדר אפשרות מעשית - בעבודה הטובה ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהם בגדר אפשרות מעשית.

  (ב) חייל משוחרר שעל פי סעיף 6 נתקבל לעבודה שונה מן העבודה שבה עבד סמוך לפני התגיסותו, ובתוך ששה חדשים מיום שנתקבל נוצרה אפשרות מעשית להעסיקו בעבודה שבה עבד סמוך לפני התגיסותו, חייב בעל המפעל להעסיקו כך.

  (ג) כל זמן שבעל המפעל חייב להעסיק את החייל המשוחרר כאמור, אין הוא רשאי לפטרו אלא בגלל התנהגות רעה חמורה.

  (ד) כתום ששה חדשים מהיום שבו נתקבל החייל המשוחרר לעבודה יחולו עליו החוק, הנוהג והתנאים של כל חוזה עבודה קיבוצי או אחר החלים על פיטורי עובדים במפעל.

לתחילת העמוד 10. תור ההחזרה לעבודה
 • (א) הוגשו לבעל מפעל אחד כמה בקשות להתקבל לעבודה, ואין זה בגדר אפשרות מעשית לקבל את כל המבקשים בעת ובעונה אחת, תקבע לשכת שירות התעסוקה את תור קבלתם לעבודה.

  (ב) הזכות בידי בעל המפעל, תוך שלושה ימים מהיום שבו הגיעה לידיעתו החלטת לשכת שירות התעסוקה, לערער עליה בפני ועדת תעסוקה מתוך נימוק שצורך משקי מחייב שינוי החלטת לשכת שירות התעסוקה. החלטת ועדת התעסוקה היא סופית.

לתחילת העמוד 11. גדר אפשרות מעשית
 • (א) בבירור השאלה אם דבר הוא בגדר אפשרות מעשית, אין להביא בחשבון אלא -

  1. תמורות יסודיות שחלו במפעל, מאז התגיסותו של החייל המשוחרר, מחמת נזקים לבנינים או לציוד, או מחמת שינויים מהותיים בתהליכי הייצור, או מחמת צמצום ניכר, לא עונתי ואף לא ארעי, שחל בהיקף העבודה;
  2. מחלה או מום שהחייל המשוחרר לקה בהם מאז התגיסותו והפחיתו במידה של ממש את כשרו לעבוד.

  (ב) יש לראות קבלת חייל משוחרר לעבודה או העסקתו כדבר שהוא בגדר אפשרות מעשית, אף אם קבלת החייל המשוחרר או העסקתו לא תיתכן אלא אם עובד שהתחיל לעבוד במפעל אחרי התגיסותו של החייל המשוחרר יפנה את מקומו לחייל המשוחרר. הוא הדין - אף אם לרגל צמצום בהיקף העבודה במפעל, שחל לאחר התגיסותו של החייל המשוחרר, לא תיתכן קבלת החייל המשוחרר או העסקתו אלא אם עובד שזכויותיו על פי חוקת התור של לשכת שירות התעסוקה פחותות מזכויותיו של החייל המשוחרר יפנה את מקומו לחייל המשוחרר.

  (ג) כל אימת שתתעורר השאלה אם דבר הוא בגדר אפשרות מעשית, על בעל המפעל הראיה שהדבר איננו בגדר אפשרות מעשית.

לתחילת העמוד 12. זכויות ותק
 • חייל משוחרר שנתקבל לעבודה על פי סעיף 6 במפעל שבו נתונות לעובד או למי שהיה עובד, זכויות התלויות בותק בעבודה, בין בתוקף החוק או על פי הנוהג או מכוח חוזה עבודה, קיבוצי או אחר, ובין באופן אחר, - התקופה שבין התגיסותו ובין קבלתו לעבודה כאמור, דינה, לצורך חישוב הותק בעבודה, כדין תקופת עבודה במפעל.

לתחילת העמוד 13. דין חייל משוחרר שנתקבל שלא על פי בקשה
 • חייל משוחרר שסמוך לפני התגיסותו היה עובד קבוע במפעל, ולאחר השחרור התחיל לעבוד בו שלא על פי בקשה לפי סעיף 7, דינו כדין חייל משוחרר שנתקבל לעבודה על פי בקשה כאמור.