חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - פרק שלישי: זכות עבודה לבני משפחת חיילים נפטרים ונכי מלחמה

לתחילת העמוד פרק שלישי: זכות עבודה לבני משפחת חיילים נפטרים ונכי מלחמה
לתחילת העמוד 14. פירושים
 • (א) ואלה בני משפחתו של אדם שעליהם חל פרק זה:

  1. אשה או בעל;
  2. בנים ובנות, ובנים ובנות חורגים, שזמן הקובע היה מחסורם עליו;
  3. הורים, שבזמן הקובע היתה על האדם לפחות מחצית מחסורם או שעלו ארצה אחרי הזמן הקובע.

  (ב) ואלה בני אדם שמתו בשירות, לצורך פרק זה:

  1. חייל שמת בתקופת שירותו הצבאי;
  2. חייל משוחרר שמת תוך שנה אחת מיום שחרורו מחמת מחלה שלקה בה או שהחמירה, או מחמת חבלה שנחבל, בתקופת שירותו הצבאי;
  3. אדם שמת בהיותו בשירות חלקי; (3א) אדם שמת בהיותו בשירות מילואים, כמשמעותו בחוק שירות בטחון (נוסח משולב), התשמ"ו-1986 (להלן - שירות מילואים);
  4. אדם שמת תוך שנה אחת מיום היותו בשירות חלקי, מחמת מחלה שלקה בה או שהחמירה, או מחמת חבלה שנחבל, בהיותו בשירות החלקי.

  (ג) הזמן הקובע הוא:

  1. לגבי חייל או חייל משוחרר סמוך לפני התגיסותו;
  2. לגבי אדם בשירות חלקי - שעת שירותו החלקי.
  3. לגבי אדם בשירות מילואים - שעת שירותו במילואים.
לתחילת העמוד 15. חובה לקבל בן משפחה לעבודה
 • (א) היה אדם בזמן הקובע עובד קבוע במפעל ומת בשירות או היה לנכה מלחמה, חייב בעל המפעל, בהתאם להוראות פרק זה, לקבל לעבודה אחד מבני משפחתו של אותו אדם, אם אותו בן-משפחה מתאים לעבודה שבה עבד אותו אדם בזמן הקובע או לעבודה אחרת הפנויה במפעל.

  (ב) סעיף זה לא יחול במקרה שהאדם שמת בשירות או שהיה לנכה-מלחמה קיבל בזמן הקובע פיצויי-פיטורים מבעל המפעל, כן לא יחול סעיף זה במקרה שאותו אדם או הבאים תחתיו קיבלו אחרי הזמן הקובע פיצויי-פיטורים על פי הסכם בתום לב עם בעל המפעל.

לתחילת העמוד 16. הבקשה
 • (א) בן-משפחה התובע לעצמו זכות להתקבל לעבודה במפעל על פי סעיף 15, יגיש בקשה לבעל המפעל, באמצעות לשכת שירות התעסוקה.

  (ב) הבקשה תוגש -

  1. תוך שלושה חדשים מיום קבלת הודעה על המות - אם המדובר הוא בבן-משפחה של חייל שמת תקופת שירותו הצבאי או באדם שמת בהיותו בשירות חלקי;
  2. תוך שלושה חדשים מיום המות - אם המדובר הוא בבן-משפחה של אדם אחר שמת בשירות;
  3. תוך שלושה חדשים מיום השחרור - אם המדובר הוא בבן-משפחה של נכה מלחמה שהוא חייל משוחרר;
  4. תוך שלושה חדשים מיום תום הטיפול הרפואי בנכה המלחמה - אם המדובר הוא בבן-משפחה של נכה מלחמה שהיה בשירות חלקי.

  (ג) אין לפסול בקשה שהגשתה במועדה נמנעה מסיבה מספקת, ובלבד שהוגשה תוך שלושים יום לאחר שניטלה המניעה.

  (ד) בבקשה ייקבע יום מסויים, בתוך שלושים יום מיום הגשתה, שבו מוכן המבקש להתחיל בעבודה.

לתחילת העמוד 17. סמכות לשכת שירות התעסוקה
 • (א) היו בני משפחה אחדים של אותו אדם תובעים לעצמם זכות להתקבל לעבודה במפעל על פי סעיף 15, תקבע לשכת שירות התעסוקה למי מהם תינתן הזכות, ואין עוררים על החלטתה.

  (ב) בקביעת בן-המשפחה אשר לו הזכות, כאמור, תתן לשכת שירות התעסוקה את דעתה על מצבם הכלכלי של כללי בני המשפחה.

לתחילת העמוד 18. דין בן משפחה
 • בן משפחה אשר לו זכות להתקבל לעבודה במפעל על פי סעיף 15, יחולו עליו הסעיפים 8, 9, 10, 11 ו-13, בשינויים ובתיאומים לפי הענין, כאילו היה חייל משוחרר אשר לו זכות להתקבל לעבודה באותו מפעל על פי סעיף 6.