חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) - פרק רביעי: זכות קדימה בשליחה לעבודה

לתחילת העמוד פרק רביעי: זכות קדימה בשליחה לעבודה
לתחילת העמוד 19. חייל משוחרר בשירות סדיר
  • (א) בסעיף זה, "חייל משוחרר משירות סדיר" - למעט -

    1. מי שחל עליו הפרק השני מכוח האמור בסעיף 5א;
    2. מי שקיבל פיצוי פיטורים מבעל המפעל בנסיבות המפורטות בסעיף 6(ב) לחוק זה או בסעיף 11(ג) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963.

    (ב) לחייל משוחרר משירות סדיר תהא תוך שנה אחת מיום השחרור זכות קדימה להישלח לעבודה במקום עבודה במפעל שבו היה מועסק ארבעה שבועות רצופים לפחות סמוך לפני תחילת השירות; זכות הקדימה כאמור בסעיף קטן זה תהיה עדיפה על פני זכות קדימה על פי סעיף 33 וכן על פני כל הוראה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, ובתקנון השירות שנקבע לפי אותו חוק.